088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

30%-regeling: 150-kilometergrens EU-proof

Sinds 1 januari 2012 is de 30%-regeling (regeling voor ingekomen werknemers) aangescherpt. Een van de aanscherpingen is geweest dat de ingekomen werknemer in een periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, gedurende minstens twee derde van deze periode op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland (hemelsbreed gemeten) woonachtig moet zijn geweest.

In twee rechtszaken is de vraag gesteld of deze aanscherping in strijd is met het Europees recht.

Rechtbank Breda heeft beslist dat de 150 kilometergrens geen inbreuk vormt op het EU-recht of in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. In een andere uitspraak besliste Rechtbank Haarlem dat belanghebbende wel recht heeft op toepassing van de 30%-regeling. Volgens deze rechtbank is er sprake van horizontale discriminatie. De rechtbank wijst er hierbij op dat belanghebbende objectief bezien vergelijkbaar is met een EU-onderdaan die – voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland – op 151 km van de Nederlandse grens woont. Volgens de rechtbank zijn er ook geen rechtvaardigingsgronden voor de discriminerende behandeling.

Naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Breda heeft belanghebbende beroep in sprongcassatie ingesteld. Advocaat-generaal Niessen is van mening dat de wijziging in de 30%-regeling op de veronderstelling berust dat de kans op hogere extraterritoriale kosten in het algemeen groter zal zijn naarmate de uit het buitenland afkomstige werknemer voordat hij in Nederland in dienst treedt, op een grotere afstand van de Nederlandse grens woont. Deze veronderstelling berust volgens de A-G op redelijke gronden en volgens hem is dan ook geen sprake van enige discriminatie in verdragsrechtelijke zin.

Volgens de A-G is van enige discriminatie in verdragsrechtelijke zin geen sprake. De keuze voor het criterium ‘150 km afstand van de grens met Nederland’ is arbitrair en mogelijk niet in ieders ogen de beste keuze, maar niet zodanig onredelijk of disproportioneel dat de rechter daarin zou kunnen treden. Het onderscheid naar afstand ten opzichte van de Nederlandse grens is niet alleen objectief en redelijk maar vormt ook een onderscheid waarin de bedoelde groepen werknemers in het licht van de doelstelling van de regeling niet aan elkaar gelijk zijn.

Volgens de A-G is er ook geen sprake van een belemmering van het vrije verkeer van werknemers, aangezien de 30%-regeling belemmeringen voor dat vrije verkeer opheft, de beperking die daarop is aangebracht in de vorm van de 150 km-grens, niet met die doelstelling in strijd is, en de werknemers afkomstig uit de 150 km-regio niet ongunstiger worden behandeld dan ingezetenen.

Hoge Raad, LJN CA0873, 1 mei 2013

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl