088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Aanpassingen Ziektewet

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking getreden. Vangnetters zijn zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten, zieke werknemers waarvan het arbeidscontract afloopt tijdens ziekte en zieke werknemers die uit dienst gaan tijdens de proeftijd. De wet heeft als doel zieke uitzendkrachten en zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband sneller aan het werk te krijgen.

De wet wordt ingevoerd omdat er momenteel onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet komen. Het kabinet wil dit veranderen en daarom moeten werkgevers en het UWV in het vervolg meer hun best doen om zieke werknemers met een tijdelijk contract te laten re-integreren.
Deze ontwikkeling is onder andere het gevolg van het ontbreken van financiële prikkels voor werkgevers. Een werkgever met een zieke flexwerker heeft namelijk geen financiële prikkel om een flexwerker zo snel mogelijk te re-integreren. Voor werknemers met een vast dienst verband dient de werkgever het loon 2 jaar lang door te betalen tijdens ziekte en dient de werkgever te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Ook worden voor werknemers met een vast dienstverband de WGA-lasten op de werkgever verhaald. Bij flexwerkers ontbreken deze verplichtingen en dit is dan ook de reden van de hoge instroom flexwerkers in de Ziektewet.

Wat verandert er?
Werkgevers gaan per 1 januari 2014 een hogere premie betalen als er uit hun onderneming veel werknemers in de Ziektewet komen. De premie wordt daarmee afhankelijk van het aantal werknemers dat de Ziektewet instroomt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers met een vast dienstverband en werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Voor werknemers veranderen de regels per 1 januari 2013. Vanaf deze datum gaat het volgende veranderen:

 • In het eerste ziektejaar wordt de mate van ziekte door het UWV beoordeeld aan de hand van de laatst uitgevoerde werkzaamheden. Na één jaar ziekte mag het UWV in het vervolg ook bekijken of de werknemer andere werkzaamheden kan uitvoeren. Het criterium of werknemer ziek is wordt dus veranderd;
 • De hoogte en duur van de Ziektewetuitkering wordt afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. De eerste drie maanden van de uitkering ontvangt de werknemer 70% van het dagloon (loongerelateerde uitkering) en daarna 70% van het wettelijk minimumloon. De loongerelateerde uitkering duurt langer naarmate de werknemer langer heeft gewerkt. Werknemers met een tijdelijk dienstverband krijgen door deze nieuwe regeling dus een lagere uitkering.
 • De re-integratie en sollicitatieverplichtingen worden aangescherpt;

Verder moeten uitzendbureaus in het vervolg twee weken loon doorbetalen indien een uitzendkracht ziek is geworden.

Overgangsregeling
De bovengenoemde wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Er verandert niets voor werknemers die al voor 1 januari 2013 in de Ziektewet zaten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de bedrijfsjuristen van Crowe Global.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl