088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Arbeidsrecht: wijzigingen per 1 juli 2014

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Werk en Zekerheid bij de Eerste Kamer. Gezien de laatste ontwikkelingen, ziet het er naar uit dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Om die reden treft u hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen aan die reeds per 1 juli 2014 in werking zullen treden.

Proeftijd
Conform het wetsvoorstel is het niet toegestaan om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of korter, een proeftijd overeen te komen. Dit betekent dat een werkgever een afweging zal moeten maken of hij de werknemer een contract van 6 maanden zonder proeftijd wil aanbieden of een contract voor een langere periode waarin wel een proeftijd kan worden overeengekomen. Een werkgever kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst van 7 maanden aanbieden met een proeftijd periode van 1 maand.

In de wet wordt tevens opgenomen dat een proeftijd nietig is indien sprake is van opvolgende contracten. Hiervan is sprake indien de werknemer eerst een tijdelijk contract uitdient en vervolgens een vast of daarop volgend tijdelijk contract krijgt aangeboden of indien de werknemer eerst als uitzendkracht werkt en vervolgens door de inlener voor dezelfde werkzaamheden wordt aangenomen. Een proeftijd kan wel in de arbeidsovereenkomst worden overeengekomen indien de functie duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden betreft.

Concurrentiebeding
Bij tijdelijke contracten wordt het concurrentiebeding in principe verboden. De enige uitzondering die hierop wordt gemaakt is indien de werkgever in de arbeidsovereenkomst schriftelijk en gemotiveerd weergeeft welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding betreft. In het concurrentiebeding zelf dient derhalve gemotiveerd te worden weergegeven welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Zonder motivering zal het beding nietig zijn.

Indien het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen, maar de werknemer van mening is dat er niet of niet meer sprake is van zodanig zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen dat die een concurrentiebeding noodzakelijk maken, dan kan dit aan de rechter worden voorgelegd.

Het wetsvoorstel brengt geen verandering in de regels voor het aangaan van een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Aanzegtermijn
Indien een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer wordt aangegaan, dan is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer kenbaar te maken of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Bij niet naleven van deze verplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één maandsalaris. Indien de verplichting niet tijdig is nagekomen dan is de vergoeding naar rato verschuldigd. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien sprake is van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Oproepcontracten
Op dit moment kan de werkgever in de arbeidsovereenkomst zijn loondoorbetalingsverplichting voor de eerste 6 maanden van het oproepcontract uitsluiten, indien het niet werken van de oproepkracht voor rekening van de werkgever komt. Bij cao kan deze termijn onbeperkt worden verlengd. De mogelijkheid om de termijn van 6 maanden bij de cao te verlengen wordt beperkt en zal slechts in uitzonderlijke gevallen van toepassing zijn.

Toepasselijkheid wetwijzigingen
Het uitgangspunt is dat de voornoemde wijzigingen per 1 juli 2014 van kracht zullen zijn, met als gevolg dat deze van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die verlengd worden of op of na 1 juli 2014 zijn aangegaan. De aanzegplicht zal ook op de lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van toepassing zijn, indien deze arbeidsovereenkomsten op of na 1 augustus 2014 van rechtswege eindigen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de bedrijfsjuristen van Crowe Global.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl