088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Arbeidsrechtelijke gevolgen bij overgang van onderneming

Regelmatig komt het voor dat werknemers binnen een concern gedetacheerd worden naar een andere vennootschap dan hun formele werkgever. Indien de werkgever waar de werknemer daadwerkelijk zijn werkzaamheden uitvoert, zijn activiteiten overdraagt aan een derde (de verkrijger) kan dit tot de vraag leiden of een gedetacheerde werknemer van rechtswege mee over gaat naar de verkrijger?

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:663 BW) wordt bepaald dat bij een overgang van onderneming de rechten en plichten die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen werkgever (vervreemder) en een bij deze werkgever werkzame werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijger. Tot voor kort was de heersende leer in Nederland dat de bescherming van artikel 7:663 BW slechts toekomt aan werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de vervreemder (de onderneming die zijn activiteiten overdraagt) en dus niet aan (al dan niet binnen een concern) gedetacheerde werknemers.

Europees Hof van Justitie
Vorig jaar heeft het Europese Hof echter geoordeeld dat in het geval personeel permanent gedetacheerd is binnen een concern, niet alleen de formele werkgever (bijvoorbeeld de personeels-BV) maar ook de materiële werkgever (de vennootschap waar de werknemer daadwerkelijk werkt) als vervreemder kan worden gezien. Door het hanteren van deze uitleg kan een werknemer die niet in dienst is bij vennootschap wiens activiteiten worden overgenomen, toch overgaan naar de verkrijger.

Voorbeeld:
Jan heeft een arbeidsovereenkomst met Moeder B.V., maar wordt door Moeder B.V. gedetacheerd naar Dochter B.V. Moeder B.V. en Dochter B.V. behoren tot hetzelfde concern. Dochter B.V. wordt door Vader B.V. overgenomen. Ondanks dat Jan formeel in dienst is bij Moeder B.V. gaat hij ook mee over naar Vader B.V., omdat hij bij Dochter B.V. permanent gedetacheerd is.

Heineken/Albron
Aanleiding voor deze uitspraak van het Europees Hof was de Heineken-Albron zaak. In deze zaak waren een 70-tal werknemers in dienst bij de personeels-B.V. van Heineken. Zij waren echter permanent gedetacheerd bij Heineken Nederland B.V., welke B.V. de catering verzorgde binnen het Heineken-concern.
In maart 2005 heeft Heineken Nederland B.V. deze cateringactiviteiten uitbesteed aan Albron. De cateringwerknemers die gedetacheerd waren bij Heineken Nederland B.V. stelden zich daarom op het standpunt dat de wetgeving betreffende overgang van onderneming van toepassing was en dat zij daarom met dezelfde arbeidsvoorwaarden bij Albron in dienst waren getreden. Albron was het hier niet mee eens omdat de cateringwerknemers formeel in dienst waren bij de Heineken personeels-B.V. en niet bij Heineken Nederland BV (vanuit welke B.V. de cateringactiviteiten werden overgenomen).

Oordeel Hof Amsterdam
Na de beantwoording van de vragen door het Europese Hof heeft het Hof Amsterdam op 25 oktober jl. een eindarrest gewezen. Het Hof Amsterdam volgt in dit eind arrest de uitleg van het Europees Hof. Het Hof Amsterdam is van mening dat het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:663 BW) ruimte laat voor ‘een meervoudig werkgeversbegrip’. Het Hof is van mening dat alle cateringmedewerkers over zijn gegaan naar Albron, ook degene die formeel niet in dienst waren bij Heineken Nederland B.V., maar hier als gedetacheerde werknemers werkzaamheden uitvoerden.

Het oordeel van het Hof heeft ingrijpende gevolgen voor concerns die met een personeels-B.V. werken. Door deze uitspraak gaan de werknemers die in dienst zijn bij de personeels-B.V., maar structureel werkzaam zijn bij een werkmaatschappij binnen hetzelfde concern, bij een overgang van onderneming van die werkmaatschappij ook van rechtswege mee over naar de verkrijger.

Aangezien het Hof permanente detachering als “arbeidsbetrekking” heeft beschouwd kan deze nieuwe regel ook van toepassing zijn in andere, vergelijkbare situaties. Denk hierbij aan payrolling en zzp-ers. Om die reden adviseren wij om bij overnames, in- en outsourcing enzovoort goed te onderzoeken of er werknemers zijn die structureel bij het bedrijf werken, maar formeel niet dienst zijn van het over te nemen bedrijf.

Crowe Global bedrijfsjuridisch Advies heeft voldoende kennis en ervaring om u bij een eventuele overname te adviseren.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl