088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Bedrijfsopvolging: uw familiebedrijf fiscaal-vriendelijk overdragen

Tienduizenden familiebedrijven staan aan de vooravond om overgedragen te worden aan de volgende generatie. Nagenoeg alle familiebedrijven worden in de vorm van een B.V. uitgeoefend.  Er zijn diverse manieren om uw bedrijf fiscaal vriendelijk over te dragen. Denk daarbij aan:

 • verkoop van de aandelen in de werkmaatschappij via een holdingstructuur
 • schenking van de aandelen met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling.
 • overdracht van aandelen m.b.v. cumulatief preferente aandelen

Verkoop familiebedrijf via holdingstructuur

 1. Kind richt een holding B.V. op. Deze B.V. koopt de aandelen in de werkmaatschappij van ouder.
 2. De koopsom moet op zakelijke gronden worden bepaald. Bij de vaststelling van de waarde van de aandelen moet rekening gehouden worden met een belastinglatentie (de belastingclaim over het verschil tussen de werkelijke en de fiscale boekwaarden van de activa). De belastingdienst zal de waardering kritisch beoordelen of het vermogen niet te goedkoop wordt overgedragen. De fiscale sanctie kan dan zijn een belaste dividenduitkering aan de ouder en een belaste schenking aan kind. Afstemming van het traject en de waardering met de belastingdienst is aanbevolen.
 3. De verkoopopbrengst van de aandelen is voor de verkopende vennootschap van de ouder o.g.v. de deelnemingsvrijstelling belastingvrij.
 4. De koopsom kan door de verkopende vennootschap van de ouder geleend worden. De voorwaarden van die lening dienen ook zakelijk te zijn (rente, aflossingsschema en zekerheden).
 5. Beoordeeld moet worden of het wenselijk is een fiscale eenheid aan te gaan tussen de vennootschappen van het kind. Daarnaast moet worden bepaald waar het kind op de loonlijst komt en tegen welke arbeidsvoorwaarden (“gebruikelijk loon”).

Deze manier van overdracht is eenvoudig. De ouder blijft middels een geldlening verbonden. Het nadeel is dat met deze structuur niet optimaal gebruik kan worden gemaakt van de fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.

Bedrijfsoverdracht via schenking met gebruikmaking van de BOR

Wanneer de aandelen in de materiele onderneming niet worden verkocht maar worden geschonken, kan gebruik gemaakt worden van de BOR.

Meer weten over de BOR?

De BOR staat al jaren onder druk. De regeling wordt vermoedelijk per 2022 versobert. De inkomstenbelasting bij een bedrijfsopvolging bedraagt 26,9% (cijfers 2021).  De erf- of schenkbelasting bedraagt 20% (over eerste € 100.000 slechts 10%). De totale belastingdruk is normaal dus ongeveer 40%. Door toepassing van de BOR is de belastingdruk maar 4%. De verwachting is dat de heffing van de genoemde 4% verhoogd zal worden tot tenminste 25%.

Bedrijfsoverdracht door cumulatief preferente aandelen

Een bedrijfsopvolging kan ook worden gerealiseerd door het geheel of gedeeltelijk omzetten van de bestaande gewone aandelen van de werkmaatschappij in cumulatief preferente aandelen (cumprefs) in combinatie met uitgifte van gewone aandelen aan de holding van het kind.

De waarde en het rendement van de onderneming blijven dan bij de verkopende B.V. van de ouder. De toekomstige waardestijging en de overwinsten komen dan toe aan kind.

De verkopende B.V. van de ouder houdt, na omzetting (naast eventuele gewone aandelen) de cumulatief preferente aandelen. Over de waarde van deze aandelen wordt een primair dividend uitgekeerd. De cumprefs kunnen later worden ingekocht of verkocht.

Voorwaarden omzetten cumulatief preferente aandelen bij bedrijfsopvolging

Aan deze oplossing zijn voorwaarden verbonden.

 • De gewone aandelen worden bij statutenwijziging omgezet in cumulatief preferente aandelen.
 • De aan de om te zetten gewone aandelen verbonden zichtbare en stille winstreserves, alsmede goodwill worden toegerekend aan de preferente aandelen.
 • De preferente aandelen geven recht op een zakelijke vergoeding voor het ter beschikking stellen van vermogen (primair dividend). De hoogte van het preferent dividend percentage is vaak een onderwerp van discussie met de belastingdienst.
 • Indien in enig jaar in plaats van een werkelijke dividenduitkering een bijschrijving plaatsvindt op de aan de preferente aandelen verbonden winstreserverekening, bestaat in de daaropvolgende jaren ook recht op het vastgestelde percentage primair dividend over deze bijschrijving.
 • Indien in enig jaar een verlies wordt afgeboekt op de aan de preferente aandelen verbonden winstreserverekening, wordt, als in een later jaar winst wordt gemaakt, een gelijk bedrag weer bijgeschreven op deze winstreserverekening.
 • Bij liquidatie van de vennootschap worden de aan de preferente aandelen verbonden winstreserves uitgekeerd aan de houder van de preferente aandelen.

Het voordeel van de cumpref structuur boven een gewone aandelenoverdracht is dat bij de cumprefs de BOR blijft bestaan ten aanzien van de cumprefs. Deze aandelen kunnen dus desgewenst ooit, voor zover de faciliteit nog van toepassing is, worden geschonken aan de opvolgers. Of ze gaan bij vererving over. Let op dat ook hier voorwaarden aan zijn gesteld.

Een succesvolle bedrijfsopvolging vereist een (fiscaal) deskundige begeleiding. Afstemming met de belastingdienst voorkomt toekomstige negatieve verrassingen.

Meer weten?

Bent u op zoek naar advies en begeleiding bij de overdracht van uw familiebedrijf? Onze specialisten hebben de kennis en de ervaring om uw bedrijf fiscaal vriendelijk over te dragen naar de volgende generatie. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl