Belastingheffing voor de ondernemer (dga) in box 3

Nu de mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer wettelijk niet meer mogelijk is, sparen veel ondernemers voor hun oudedag in privé. Deze bezittingen, zoals spaartegoeden, beleggingen (aandelen en obligaties) en onroerend goed (niet de eigen woning) vallen in box 3. De fiscus belast niet de werkelijke opbrengst (rente, huur, dividend) van deze vermogensbestanddelen, maar neemt een percentage van de waarde van de ‘grondslag sparen en beleggen’. 

Grondslag sparen en beleggen

Over de waarde van je bezittingen, minus je schulden op 1 januari en minus het heffingsvrije vermogen (in 2022 € 50.650 respectievelijk € 101.300 voor fiscale partners) wordt een forfaitair rendement berekend. De fiscus belast dus niet de werkelijke opbrengst uit vermogen. Verder wordt aangenomen dat het totale vermogen van een belastingplichtige voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat en voor een bepaald deel uit spaargeld. Ieder deel kent een eigen verondersteld rendement. Het gemiddelde in aanmerking te nemen rendement varieert tussen de 1,818% en de 5,53%, afhankelijk van de omvang van het totale vermogen. Over het fictief rendement wordt in 2022 31% inkomstenbelasting betaald.

Schulden aftrekbaar in box 3

Heb je schulden (niet zijnde de eigen-woning-schuld) dan mag je deze schulden aftrekken van het belaste vermogen. Houd hierbij rekening met een drempel van € 3.100 (het dubbele bedrag geldt als drempel in geval je het hele jaar een fiscale partner hebt). Dit betekent dat schulden die boven deze drempel uitkomen mogen worden verrekend met het vermogen. Voorbeelden van schulden zijn een negatief saldo op een bankrekening of schulden die zijn aangegaan voor consumptiedoeleinden, bijvoorbeeld de aanschaf van een auto. Ook de financiering van een vakantiewoning kan worden aangegeven als schuld in box 3.

Verminder je vermogen via de BV

Voor jou als dga kan de (rekening-courant)verhouding met je vennootschap onder voorwaarden een belangrijk instrument zijn om je box 3-positie te beïnvloeden. Een vordering die je in privé hebt op je eigen BV vormt geen bezit in box 3. De zakelijke vergoeding die de BV aan je betaalt voor dit ter beschikking gestelde vermogen is belast in box 1. Een schuld aan je eigen BV vermindert je vermogen in box 3. Let er wel op dat je niet meer dan € 700.000 aan leningen hebt bij de BV. Vanaf 2023 worden leningen boven dit bedrag als ‘excessief’ aangemerkt en moet je hier belasting over betalen.

Aanpassing heffing

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-regeling zoals die in 2017 en 2018 gold, in strijd was met de rechten van de mens. Aangezien de box 3-systematiek in 2019 tot heden gelijk is, wil het kabinet voor al die jaren deze schending herstellen. Op 15 april 2022 heeft het kabinet de kamer een voorstel gedaan hoe belastingplichtigen die teveel box 3-belasting betaald hebben gecompenseerd kunnen worden. Het kabinet zal knopen moeten doorhakken over de wijze waarop de betreffende belastingplichtigen rechtsherstel kunnen krijgen. Belangrijk is verder dat er wordt gewerkt aan een nieuw belastingstelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement.

Heb je vragen met betrekking tot je box 3-vermogen, neem dan contact op met de adviseurs van Crowe Peak. Wij helpen je graag verder.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact