088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van betalingsproblemen

Als gevolg van de economische crisis kan het voorkomen dat u uw belastingen en premies niet op tijd kunt betalen. Indien dit het geval is het belangrijk om de Belastingdienst hier tijdig van op de hoogte te brengen.

Indien u de loonbelasting, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelasting, niet tijdig kan betalen, is er sprake van een zogenoemde betalingsonmacht. Deze betalingsonmacht dient u binnen twee weken te melden na het tijdstip waarop u de belasting had moeten betalen.

Voorbeeld
U moet normaal gesproken de loonbelasting van de maand juli 2013 afdragen voor eind augustus 2013. Indien u niet kunt betalen, dient u de betalingsonmacht uiterlijk op 14 september 2013 aan de Belastingdienst te melden.

Indien u als bestuurder van een BV of NV tijdig de betalingsonmacht meldt, kan u als bestuurder nog steeds aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaling van de hierboven genoemde belastingen. De Belastingdienst dient echter aannemelijk te maken dat het niet betalen van de belasting is te wijten aan het onbehoorlijke bestuur van de bestuurders in de periode van drie jaren voorafgaande aan het tijdstip van de mededeling.

Indien u als bestuurder van een BV of NV niet (tijdig) de betalingsonmacht meldt, wordt u als bestuurder direct aansprakelijk gesteld voor het niet betalen van de hierboven genoemde belastingen. Als bestuurder kunt u deze aansprakelijkstelling alleen verdedigen, indien u eerst aannemelijk maakt dat het niet aan u is te wijten dat de melding niet (tijdig) is gedaan. Indien u hierin slaagt, dient u vervolgens bewijzen aan te leveren waaruit blijkt dat niet betaling van de hierboven genoemde belastingen, niet aan u als bestuurder is te wijten. Bij het niet (tijdig) melden is dus sprake van een dubbele toets.

Indien de bestuurders aansprakelijk worden gesteld betekent dit hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat de Belastingdienst het privévermogen van de bestuurder kan aanspreken voor de betalingen van de belastingschulden van de BV of NV.

Conclusie

Indien er sprake is van betalingsonmacht dient dit tijdig gemeld te worden aan de Belastingdienst. Hiermee wordt de spreekwoordelijke bal bij de Belastingdienst neergelegd, aangezien zij dan aannemelijk dienen te maken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Zijlstra.

Bron: artikel 36 Invorderingswet 1990

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl