088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

BTW bij de verkoop van (een deel van) een onderneming

Bedrijfsreorganisaties zijn aan de orde van de dag. De verkoop van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan kan in principe op twee manieren. Een methode is om de activa die de onderneming vormen over te dragen. De andere methode is om de aandelen van een vennootschap waarin de onderneming zit te verkopen. Beide methoden hebben hun eigen BTW aandachtspunten.

Activa transactie

Bij deze methode van verkoop van een (deel van) een onderneming worden de bezittingen en de verplichtingen die samenhangen met de onderneming verkocht. Dit wordt vaak aangeduid met een algemeenheid van goederen. In principe is over de verkoopopbrengst BTW verschuldigd. Echter, indien het een gehele onderneming betreft die wordt verkocht, of een deel ervan dat op zich een onderneming vormt, dan wordt dit voor de BTW niet als een levering beschouwd. Voorwaarde is wel dat de overnemende partij de onderneming moet voortzetten. Als er bijvoorbeeld alleen voorraden worden verkocht, dan is geen sprake van de overdracht van een onderneming. Als er een verhuurd pand wordt verkocht en ook de huurovereenkomst wordt overgedragen, kan wel sprake zijn van de overdracht van een onderneming. Maar dit is niet altijd het geval.

Als op deze manier een onderneming wordt overgedragen dan neemt de koper met betrekking tot de BTW-aangelegenheden de positie over van de verkoper. Als er bijvoorbeeld nog een herzieningstermijn loopt als gevolg van de aankoop van een onroerende zaak, dan loopt deze herzieningstermijn door bij de koper.

Ondanks het feit dat de verkoop van een onderneming niet belast is met BTW, is de BTW op kosten die betrekking hebben op een dergelijke verkoop wel aftrekbaar conform de regels van aftrek van BTW die voor die onderneming gelden.

Let op als er als onderdeel van de transactie ook onroerende zaken worden overgedragen. In dat geval is er door de koper mogelijk overdrachtsbelasting verschuldigd.

Verkoop van aandelen

Bij de verkoop van een onderneming in de vorm van de overdracht van de aandelen in de desbetreffende vennootschap, is de vraag of recht op aftrek van BTW bestaat met betrekking tot de kosten niet eenvoudig te beantwoorden. De verkoop van aandelen is een van BTW vrijgestelde activiteit. Over de verkoopprijs van de aandelen is dus geen BTW verschuldigd. De keerzijde daarvan is dat er dan in principe geen recht is op aftrek van BTW op kosten die verband houden met de verkoop van die aandelen. Vaak gaat er aan de verkoop van een deelneming een langdurig proces vooraf waarbij hoge kosten gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld adviseurs. Het BTW-belang kan daardoor groot zijn.

Wel of geen ondernemer voor de BTW?

Er kan zich dan de situatie voordoen dat een concern, waarbij de eigenlijke bedrijfsactiviteiten volledig BTW belast zijn, geconfronteerd zou worden met een groot bedrag aan niet aftrekbare BTW. Die gedachte wringt en over dit onderwerp is dan ook veel geprocedeerd. Uit die jurisprudentie is de volgende lijn te herkennen. In de eerste plaats moet worden beoordeeld of de verkopende partij wel een ondernemer is voor de BTW. Dit is niet het geval bij een zogenaamde pure houdster-vennootschap. Een dergelijke vennootschap heeft als enige activiteit het houden van aandelen. Dit is voor de BTW geen economische activiteit en daarmee bestaat er geen recht op aftrek van BTW.

Als de houdstervennootschap wel activiteiten heeft, bijvoorbeeld het verstrekken van rentedragende leningen, of het verrichten van managementdiensten tegen vergoeding, is deze houdster wel een ondernemer voor de BTW. Als deze activiteiten worden verricht voor de deelnemingen valt het houden van die deelnemingen in principe onder de economische activiteiten van de houdster. In principe heeft een dergelijke houdstervennootschap recht op aftrek van BTW.

Koper binnen of buiten de EU?

De vraag is dan of dit ook geldt voor de BTW op kosten die betrekking hebben op de vrijgestelde verkoop van een deelneming. Dit is het geval indien de koper van de aandelen buiten de EU is gevestigd. Als de koper binnen de EU is gevestigd volgt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU dat de kosten met betrekking tot de verkoop van de deelneming daar niet rechtstreeks aan zijn toe te rekenen indien deze kosten geen deel uitmaken van de kostprijs die voor de deelneming wordt betaald. In dat geval zijn die kosten aan te merken als algemene kosten en is er recht op aftrek, eventueel pro rata indien er sprake is van andere vrijgestelde activiteiten.

Meer weten?

Bij de verkoop van een deelneming is het niet eenvoudig om vast te stellen of er recht is op aftrek van BTW. Onze adviseurs kunnen u daarbij helpen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl