De BTW controle, wat moet je weten.

BTW controle

De afhandeling van de periodieke BTW-aangifte is een nagenoeg geheel geautomatiseerd proces. In principe komen er geen mensenhanden aan te pas. Indien u de aangifte tijdig indient en het bedrag aan verschuldigde BTW tijdig betaalt is daarmee de kous af. Als de aangifte leidt tot een teruggaaf wordt deze in beginsel uitbetaald. Doordat het aangifte proces goeddeels is geautomatiseerd heeft de belastingdienst ruime bevoegdheden om achteraf omissies te herstellen. De belastingdienst kan achter deze omissies komen doordat er een controle wordt ingesteld.

Teruggaafverzoek

Een gebruikelijke, en meestal eenvoudige, controle die wordt ingesteld is als u een teruggaaf van BTW vraagt die hoger is dan gebruikelijk. U krijgt dan een brief van de belastingdienst met het verzoek nadere informatie aan te leveren. Veelal wordt gevraagd om een beschrijving te geven van de bedrijfsactiviteiten en kopieën op te sturen van de grootste inkoopfacturen met BTW. Als de aanvullende informatie geen verdere vragen oproept zal normaliter de gevraagde teruggaaf worden verleend. Dit betekent echter niet dat de belastingdienst in de toekomst geen naheffingsaanslag met betrekking tot dit tijdvak zou mogen opleggen. Alleen de BTW op de facturen die expliciet zijn verstrekt kan niet meer gecorrigeerd worden.

Intracommunautaire leveringen

Indien u intracommunautaire leveringen verricht moet u ook een opgaaf intracommunautaire prestaties indienen. Hierop specificeert u de intracommunautaire leveringen per afnemer. Deze gegevens worden gedeeld met de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten. Die kunnen op basis van deze informatie controleren of de afnemer de intracommunautaire verwerving heeft aangegeven. Als dat niet het geval is kan de buitenlandse belastingautoriteit bij de Nederlandse belastingdienst navraag doen naar de door u opgegeven intracommunautaire leveringen. U wordt dan gevraagd kopieën te verstrekken met betrekking tot deze leveringen en de documenten die het vervoer naar het buitenland aantonen.

Algemene BTW-controle

De termijn die de belastingdienst heeft om BTW na te heffen is 5 jaar. De belastingdienst kan daarom een controle instellen naar de door u ingediende aangiften over de afgelopen 5 jaren. Veelal zal een dergelijke controle in eerste instantie betrekking hebben op een specifiek jaar. Als met betrekking tot dat jaar geen onjuistheden worden geconstateerd wordt de controle daarmee vaak beëindigd. Als er wel correcties plaatsvinden wordt het onderzoek vaak uitgebreid naar meerdere jaren.

Bij een algemene controle wordt niettemin vaak toegespitst op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de juistheid van de in aftrek gebrachte BTW. Een ander onderwerp wat regelmatig wordt gecontroleerd is of u voor intracommunautaire leveringen en exportleveringen kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk naar een ander land zijn vervoerd.

Welke informatie moet u geven?

Als de belastingdienst een controle instelt, zal er gevraagd worden om de administratie geheel of gedeeltelijk te overleggen dan wel toegankelijk te maken voor de controleur. U bent verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen. U hoeft echter niet meer gegevens te geven dan waar u om wordt gevraagd. U hoeft ook geen overzichten of samenvattingen te maken als deze niet al voorhanden zijn. Het begrip administratie is heel breed. Alles wat betrekking kan hebben op belastingheffing mag worden opgevraagd. Het betreft dus niet alleen de financiële administratie, maar ook bijvoorbeeld de goederenadministratie of de toegangsadministratie. Ook kunnen bijvoorbeeld agenda’s worden opgevraagd.

Wat mag de Belastingdienst niet?

Tijdens een controle mag een controleur bijvoorbeeld niet zelf op zoek gaan naar informatie. Hij mag dus geen dichte kasten openmaken of aan willekeurige medewerkers in uw bedrijf vragen stellen.

Mogelijke boete

Indien blijkt dat te weinig BTW is voldaan kan er een boete worden opgelegd. Dit kan een zogenoemde verzuimboete of een vergrijpboete zijn. Een verzuimboete kan worden opgelegd ongeacht de reden waarom te weinig BTW is voldaan.

Een vergrijpboete kan worden opgelegd indien het aan grove schuld of opzet te wijten is dat er te weinig BTW is voldaan. Het is aan de inspecteur om vast te stellen of sprake is van opzet of grove schuld. De inspecteur mag hierover pas vragen stellen als u gewaarschuwd bent voor de gevolgen van het beantwoorden van de vragen. Dit wordt de cautie genoemd. U bent niet verplicht om op dergelijke vragen antwoord te geven.

Tips voor een soepele BTW controle

  1. Vaak zal er voorafgaand aan het onderzoek per brief gevraagd zijn bepaalde informatie beschikbaar te hebben tijdens het onderzoek. Een controle verloopt efficiënter als deze informatie inderdaad op voorhand beschikbaar is.
  2. Wijs in uw onderneming een contactpersoon aan voor de controleur en spreek af dat alle vragen die de belastingdienst heeft aan deze persoon worden gesteld.
  3. Vraag elke keer om een schriftelijk verzoek om informatie. Op deze manier ligt vast welke informatie de belastingdienst graag wil hebben en dus welke informatie u moet verstrekken.
  4. Indien mogelijk is een rondleiding in uw onderneming een goede manier om inzicht te geven in hoe het er in uw bedrijf aan toegaat.

Afronding van de BTW controle

De inspecteur maakt een rapport op van de bevindingen van de controle. Normaliter krijgt u eerst een conceptversie van dit rapport. Hierop kunt u reageren. Als blijkt dat er te weinig BTW is voldaan zal een naheffingsaanslag worden opgelegd. Indien u het daar niet mee eens bent, kunt u in bezwaar gaan en eventueel daarna in beroep bij de rechter.

Het bovenstaande heeft betrekking op een controle die wordt ingesteld door de belastingdienst. Het kan ook zijn dat er een controle is door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Dit kan als er sprake is van de verdenking van strafrechtelijk strafbare feiten. De FIOD is een opsporingsdienst en heeft veel verdergaande bevoegdheden dan de belastingdienst zelf.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw btw-aangifte of zoekt u advies? Neem dan contact op met onze btw-specialisten. Wij helpen u graag verder.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Maak een afspraak