088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Einde aan stuwmeren van vakantiedagen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. De Nederlandse Wetgeving dient te worden gewijzigd in verband met eerder uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en zal ingaan per 1 januari 2012.

Inhoud wetswijziging
De wetswijziging houdt in dat werknemers die langdurig ziek zijn voortaan recht krijgen op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Onder de huidige wet hebben zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers. Zieke werknemers bouwen namelijk alleen gedurende de laatste zes maanden van hun ziekteverlof vakantie op. Hiermee voldoet de Nederlandse wetgeving niet aan de Europese normen.

Een tweede wijziging houdt in dat (alle) werknemers per 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Niet genoten wettelijke vakantiedagen dienen daarom opgenomen te worden voor 1 juli van het jaar nadat de dagen werden opgebouwd. Deze vervaltermijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om vakantiedagen op te nemen. Ook kan er in onderling overleg tussen werkgever en werknemer, ten gunste van werknemer, afgeweken worden van de vervaltermijn. Het kabinet wil met deze wijziging stimuleren dat alle werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het uitstellen van vakantie kan namelijk gevaren opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

De vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Voor extra vakantiedagen op basis van een CAO of een arbeidscontract blijft de huidige regeling gelden. Deze vakantiedagen verjaren pas 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dagen opgebouwd werden.

Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waar een werknemer, op basis van de wet, minimaal recht op heeft. Onder de huidige wet hebben werknemers minimaal recht op een vakantieduur van vier maal de arbeidsduur per week. Voor fulltime werknemers houdt dit vier weken, 20 dagen, per jaar in. De extra vakantiedagen, die gelden op basis van een cao of een arbeidsovereenkomst, zijn de dagen die bovenop het minimum van 20 dagen komen. Voor deze extra vakantiedagen geldt de vervaltermijn dus niet.

Uitzonderingen vervaltermijnEen werknemer is redelijkerwijs niet in staat geweest om zijn minimumvakantie op te nemen indien de werknemer gedurende het gehele opbouwjaar en de daarop volgende zes maanden om medische redenen of in verband met andere bijzondere omstandigheden niet in staat is geweest om zijn minimum vakantierecht te benutten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de langdurig zieke werknemer gedurende deze 18 maanden volledig vrijgesteld is geweest van reïntegratie verplichtingen. Van een bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld sprake wanneer er door toedoen van de werkgever geen mogelijkheid is geweest om (voldoende) vakantie op te nemen.

Voor de meeste werknemers zal echter gelden dat zij bij langdurige ziekte wel gehouden zijn tot het verrichten van vervangende arbeid of andere reïntegratie verplichtingen. Deze werknemers zullen wel binnen de vervaltermijn hun vakantie op moeten nemen. Het feit dat een werknemer niet voldoet aan zijn reïntegratie verplichting doet hier niets aan af.

ConclusieDe wetswijziging heeft een grote impact voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die langdurig ziek zijn. Wanneer de werkgever na twee jaar ziekte het dienstverband met de werknemer wil beëindigen, moet er rekening worden gehouden met de nog openstaande vakantiedagen. Deze zullen moeten worden uitbetaald. Het is daarom belangrijk dat werkgevers het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte stimuleren.
Ook vergt de wetswijziging een duidelijke (vakantiedagen) administratie. Na de wetswijziging dient de werkgever nauwkeurig te registeren hoeveel vakantiedagen de werknemer op dat moment nog heeft staan. Voor die oude, wettelijke en bovenwettelijke dagen blijft de huidige situatie van verjaring gelden. Voor de dagen die de werknemer na de wetswijziging gaat opbouwen, is het raadzaam om als werkgever bij te houden hoeveel wettelijke en hoeveel bovenwettelijke dagen de werknemer opbouwt en opneemt. Hierbij geldt dat de werknemer als eerst de dagen opneemt die als eerst vervallen/verjaren.

Volgens vaste rechtspraak komt het voor risico van de werkgever als er bij het einde van de arbeidsovereenkomst onduidelijkheid heerst over het resterende saldo van vakantiedagen. Een goede administratie, bij voorkeur gescheiden op wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, is eens te meer met de nieuwe wetgeving van belang.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl