ESRS en CSRD-compliance

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vormen de kern van de nieuwe rapportageverplichtingen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Terwijl de CSRD de wettelijke kaders stelt voor duurzaamheidsrapportage binnen de EU, bieden de ESRS, meer specifiek de ESRS 1 en ESRS 2, gedetailleerde richtlijnen en standaarden om aan deze vereisten te voldoen. De ESRS helpen bedrijven bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van duurzaamheidsinformatie. Het begrijpen en implementeren van ESRS is essentieel voor organisaties om CSRD-compliant te zijn en een effectieve duurzaamheidsstrategie.

CSRD en ESRS: deze data moet je in de gaten houden 

Dat CSRD en ESRS verbonden termen zijn, dat is de meeste bedrijven inmiddels wel duidelijk. Maar: ben je wanneer je verplicht bent aan de CSRD te voldoen ook verplicht om aan de ESRS te voldoen? Het antwoord daarop is simpelweg: “ja”. Wanneer een bedrijf verplicht is om aan de CSRD te voldoen, is het ook direct verplicht om de ESRS te volgen. De ESRS zijn namelijk ontwikkeld als de officiële standaarden die bedrijven moeten gebruiken om aan de rapportagevereisten van de CSRD te voldoen.  

Momenteel is CSRD-compliance middels de richtlijnen van de ESRS al verplicht voor bedrijven die zich moeten houden aan de Europese Non Financial Reporting Directive (NFRD). Voor grote Nederlandse (niet-beursgenoteerde) ondernemingen zal 2025 het eerste boekjaar zijn waarover gerapporteerd moet worden op basis van de ESRS. Vanaf 1 januari 2026 zullen middelgrote en beursgenoteerde MKB-bedrijven onder de ESRS gaan vallen. Door de ketenanalyse van ESRS-plichtige bedrijven kan het zijn dat andere bedrijven in deze keten ook moeten rapporteren. Hierdoor kunnen zij indirect informatie aanleveren voor de ESRS-doelstellingen. 

Bovenstaande jaartallen betreffen de deadlines waarop de betrokken bedrijven verplicht zijn compliant te zijn met de CSRD en te rapporteren conform de ESRS. Dit betekent dat je ruim vóór de voor jouw organisatie van toepassing zijnde ingangsdatum: 

  • Een duurzaamheidsstrategie moet hebben uitgewerkt; 
  • De bedrijfssystemen en –processen moet hebben ingericht voor de rapportage; en 
  • De juiste data om sluitend te kunnen rapporteren moet hebben verzameld. 

Wachten met het starten met een ESRS-compliance-proces tot het jaar waarover voor jouw organisatie de eerste rapportage verplicht is, is dan ook uiterst onverstandig. De benodigde voorbereidingstijd moet niet worden onderschat. 

ESRS 1 en ESRS 2 

ESRS 1 richt zich op de algemene vereisten voor duurzaamheidsrapportage. Deze standaard definieert de principes en regels die alle bedrijven die onder de CSRD vallen moeten volgen bij het opstellen van hun duurzaamheidsrapporten. ESRS 2 gaat dieper in op specifieke rapportagevereisten voor verschillende sectoren en bedrijfsactiviteiten. Deze standaard biedt gedetailleerde richtlijnen voor het rapporteren van milieu-, sociale en governance-gegevens, afgestemd per sector. Het doel is om bedrijven te helpen bij het verstrekken van nauwkeurige en relevante informatie. Het verschil tussen ESRS 1 en 2 is daarmee als volgt:  

 ESRS 1   ESRS 2   
Richtlijn voor: Algemene vereisten voor duurzaamheidsrapportage Specifieke rapportagevereisten   
Van toepassing op: Alle bedrijven die onder de CSRD vallen  Alle bedrijven die onder de CSRD vallen, met specifieke bepalingen per sector  

ESRS 2: belangrijkste bepalingen 

De ESRS 2 zijn ontwikkeld om sectorspecifieke rapportagevereisten te bieden, waardoor bedrijven in verschillende industrieën kunnen voldoen aan de richtlijnen voor duurzaamheid. Deze standaarden zijn verdeeld over de drie pijlers van ESG: Environmental, Social en Governance. Ze beschrijven gedetailleerd welke duurzaamheidsinformatie bedrijven moeten verzamelen, analyseren en rapporteren. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen binnen ESRS 2, gespecificeerd per sector en ESG-pijler. 

Categorie Onderwerp Sectoren Voorschriften 
Environmental (E) ESRS E1: Klimaatverandering Alle sectoren Rapporteren van broeikasgasemissies, risico’s en kansen door klimaatverandering, reductiedoelstellingen. 
Environmental (E) ESRS E2: Verontreiniging Industrie, energie, landbouw Maatregelen en emissies van verontreinigende stoffen, naleving van milieunormen. 
Environmental (E) ESRS E3: Water- en mariene hulpbronnen Industrie, landbouw, waterbeheer Waterverbruik, impact op waterbronnen, maatregelen voor waterbeheer. 
Environmental (E) ESRS E4: Biodiversiteit en ecosystemen Landbouw, bosbouw, mijnbouw Bescherming van biodiversiteit, impact op ecosystemen, herstelmaatregelen. 
Environmental (E) ESRS E5: Grondstoffen en afval Productie, bouw, detailhandel Grondstofgebruik, afvalbeheer, circulaire economie initiatieven. 
Sociaal (S) ESRS S1: Eigen personeel Alle sectoren Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, diversiteit en inclusie. 
Sociaal (S) ESRS S2: Werknemers in de waardeketen Alle sectoren Arbeidsrechten, veiligheid, en gezondheid van werknemers in de waardeketen. 
Sociaal (S) ESRS S3: Aangrenzende gemeenschappen Industrie, energie, mijnbouw Impact op lokale gemeenschappen, betrokkenheid en rechten van inheemse volkeren. 
Sociaal (S) ESRS S4: Consumenten en eindgebruikers Detailhandel, technologie, gezondheidszorg Productveiligheid, privacy, en consumentenrechten. 
Governance (G) ESRS G1: Bestuur en organisatie Alle sectoren Structuur en functioneren van bestuur, ethisch beleid, compliance en anti-corruptiemaatregelen. 

De ESRS zijn dus specifieke, maar ook zeer omvangrijke richtlijnen om aan de CSRD regels te voldoen. Om zeker te zijn van compliance is het daarom verstandig te werken met professionals die gepokt en gemazeld zijn in de wereld van CSRD en ESRS. De ESG-specialisten van Crowe Peak zijn zulke professionals en begeleiden jouw organisatie graag over onze CSRD-roadmap.  

Crowe’s CSRD en ESRS roadmap 

Dubbele materialiteit: we gaan de impact, risico’s en kansen voor een dubbele materialiteitsbenadering analyseren. Daarna bepalen we een duurzaamheidsstrategie die perfect aansluit bij jouw organisatie. 

GAP-analyse: onze experts voeren een grondige gap-analyse uit van ESRS en EU-taxonomie. We definiëren duidelijk de verschillen en staan altijd voor je klaar om te helpen deze kloven te overbruggen. 

Data en IT-systemen: in nauwe samenwerking identificeren we relevante datapunten. Samen bepalen we de IT-systemen die het beste passen bij jouw specifieke behoeften. 

Governance en controls: we helpen je om interne beheersing en rapportages in lijn met jouw strategie op te stellen. 

Assurance readiness: wij voeren tests uit op de werking van jouw proces en beoordelen de kwaliteit van ESG-gerelateerde data en rapportages. 

Jaarverslag: met onze begeleiding integreren we de resultaten van ESG-rapportages naadloos in jouw jaarverslag conform de ESRS-standaarden.  

Crowe en ESRS: hiermee kunnen wij je helpen 

De accountants en adviseurs van Crowe Peak zijn koplopers op het gebied van CSRD en ESRS. Ze staan dan ook graag paraat met op maat gemaakt advies, visie, praktische hulp en de volgende services: 

Nulmeting voor directe duidelijkheid: Crowe Peaks CSRD/ESRS-nulmeting geeft direct duidelijkheid over de ESRS-compliance van jouw organisatie. In deze nulmeting komen onder meer een materialiteitsanalyse en een GAP-analyse aan bod, die cruciaal zijn om uiteindelijk aan je rapportageverplichting te kunnen voldoen. Middels deze analyses bekijken we je bedrijfsprocessen, –systemen en –documentatie tot in detail om zo te komen met een gerichte aanpak richting compliance. 

Implementatie en training: bij Crowe Peak gaan we verder dan papieren adviezen alleen: we zijn jouw partner bij de implementatie van ESRS-richtlijnen en het creëren van een duurzame plaats voor ESG-onderwerpen in jouw organisatie. Ons ervaren team staat aan jouw zijde om niet alleen de noodzakelijke documenten voor compliance op te stellen, maar ook om jouw team te versterken door middel van essentiële CSRD/ESRS-trainingen. 

Audit readiness: ESRS-audits en ESRS-assurance klinken nu misschien nog als toekomstmuziek, maar de verplichting daartoe is dichterbij dan je denkt. Bereid je daarom nu al voor op succesvolle toetsing van je ESRS-rapportage met Crowe Peaks audit readiness checks. Zo weet je zeker dat de rapportage zekerheid biedt aan de betrokken stakeholders.  

Vooruitblik: zo zorgen we voor duurzame compliance

Eén van de redenen dat de CSRD te boek staat als zeer ingrijpende nieuwe regelgeving is dat de CSRD en de ESRS zich niet alleen op de eigen organisatie richten. Ook over materiële impact, risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid in de keten wordt informatie verlangd. Crowe Peak kan jouw bedrijf helpen de benodigde informatie in kaart te brengen, te structureren en te categoriseren, zodat je er uiteindelijk tijdig over kan rapporteren. Hierbij kan je niet alleen rekenen op inzichten en advies vanuit een diepe kennis van de CSRD, maar ook op:

  • Een op jouw organisatie aangepaste aanpak;
  • Een realistische tijdsplanning, met oog voor de voor jouw bedrijf geldende ingangsdatum van de CSRD;
  • Proactief risicobeheer;
  • Kundige inzet van de nieuwste technologie en monitorings- en dashboardingtools waarbij rekening wordt gehouden met de juiste datapunten; en
  • Een duurzaam toekomstperspectief waarin compliance niet alleen als plicht, maar ook als kans wordt gezien.

Vrijblijvend sparren met een van onze experts?
Vul het formulier in en we bellen je binnen één werkdag.

Crowe Peak: jouw ESRS gids 

De adviseurs van Crowe Peak maken het hun persoonlijke missie altijd up to date te zijn wanneer het gaat om ESG-regelgeving en de laatste richtlijnen. Daarmee is Crowe Peak een betrouwbare partner wanneer het op ESRS-compliance en CSRD-strategie aankomt. We begeleiden je, helpen je, adviseren je en denken voor jou vooruit. Samen brengen we jouw organisatie naar een betere morgen.

Heb je een vraag of wil je een kennismaking plannen?

Laat het ons weten

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact