088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

F-gas audit voor invoerders van gefloureerde broeikasgassen

F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s etc.) die in airco’s, warmtepompen of soortgelijke apparaten zitten. Deze gassen dragen bij aan de opwarming van de aarde en vormen een ernstige bedreiging voor het milieu. Vermindering van de hoeveelheid F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer is daarom nodig. De Europese Commissie stelde eind vorig jaar nieuwe regelgeving voor om het gebruik van F-gassen in Europa terug te dringen.

Regels voor invoerders 

Algemeen kader
In de branche voor gefluoreerde broeikasgassen is er Europese regelgeving en specifiek Nederlandse wetgeving van kracht. Voor wat betreft de F-gassen is de ‘F-gassenverordening’ van toepassing, uitgewerkt in een aantal subverordeningen. Één daarvan gaat specifiek over de rapportage- en documentatievereisten zoals registratie, de conformiteitsverklaring bij het op de markt brengen van koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die F-gassen bevatten, en de controle ervan door een onafhankelijke auditor.

Om uitvoering te geven aan de geleidelijke,uitfasering zijn aan individuele producenten en invoerders een quota voor het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen toegewezen. Dit is zodat de totale kwantitatieve limiet voor het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen niet wordt overschreden.

Quotum, vergunning en conformiteitsverklaring
De hoeveelheden voor de quota zijn toegekend aan producenten en invoerders van bulk F-gas (in tanks, gasflessen). De invoerder van de apparatuur waar de stoffen in zitten moet een vergunning hebben. Deze vergunning is een overeenkomst tussen de quotumhouder (producent of invoerder van het gas) en de invoerder van het apparatuur. De ‘vergunningbeheerder’ draagt op deze manier van de vergunning over aan de invoerder. Bedrijven moeten hun vergunningen ingeven in het HFC Registry (registratietool); deze zijn anders niet geldig voor de invoer van apparatuur.

De invoerder van de apparatuur stelt een verklaring van conformiteit op, waarmee men verklaard over de vergunningen en het quotum te beschikken.

Waarom is een F-gas audit nodig? 

De invoerder bewaart documentatie van de leveringen met informatie over de leveringen (modeltype, aantal eenheden per model, hoeveel stoffen in grammen, totale hoeveelheid in CO2-equivalent etc.). Deze informatie (het controledocument) moet worden ingevoerd in het beschikbaar gestelde rapportagesysteem (de F-gas portal). De regelgever heeft bepaald dat de documentatie en de conformiteitsverklaringen van de invoerder gecontroleerd dienen te worden door een onafhankelijke auditor. Zowel de invoer in de F-gas portal als de controle van de auditor dient elk jaar uiterlijk op 31 maart te zijn afgerond.

Let op: er bestaat een drempelwaarde van 100 ton CO2 equivalent voor de verplichting om de conformiteitsverklaring(en) te laten controleren en de resultaten van de controle in te dienen bij de Europese Commissie.

Crowe Peak heeft ervaring met de uitvoering van F-gas audits. Wij helpen u graag met een vlotte coördinatie en inzicht in de benodigde werkzaamheden en controle-aanpak. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl