088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Goed werkgeverschap leidt tot verplicht afsluiten van behoorlijke verzekering

Een werkgever dient zorg te dragen voor een veilige werkplek voor zijn werknemers. Het kan echter zo zijn dat de werkgever die voldaan heeft aan zijn zorgplicht toch het goed werkgeverschap schendt door geen behoorlijke verzekering voor zijn werknemers af te sluiten.

De zorgplicht van een werkgever houdt in dat hij zorg dient te dragen voor een veilige werkplek voor de werknemer. Loopt een werknemer schade op tijdens zijn werk doordat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht, dan is de werkgever aansprakelijk voor alle schade die de werknemer hierdoor oploopt. Hierbij is het wel van belang dat de werknemer de schade oploopt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. In principe vallen verkeersongelukken tijdens woon-werkverkeer dus niet onder de zorgplicht van de werkgever. De werkgever heeft hier immers geen invloed op.

Uit de rechtspraak blijkt echter dat een werkgever wel aansprakelijk kan zijn voor schade die de werknemer oploopt in een situatie waarover de werkgever geen zeggenschap heeft. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de werkgever een behoorlijke verzekering af dient te sluiten voor werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. Het risico van verkeersongevallen is immers goed verzekerbaar tegen betaalbare premies en van de werkgever mag deze zorg verwacht worden. Een werkgever die wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan kan dus alsnog aansprakelijk zijn op grond van het goed werkgeverschap. Voor de werknemer die gebruik maakt van zijn eigen auto kan de werkgever ook aansprakelijk zijn. Het is daarom verstandig om een werknemer die gebruik maakt van zijn eigen auto financieel in staat te stellen een behoorlijke verzekering af te sluiten. Dit moet wel duidelijk gecommuniceerd worden naar de werknemer.

Indien er geen behoorlijke verzekering is afgesloten en een werknemer raakt als bestuurder betrokken bij een ongeval in het verkeer waarbij vast staat dat het ongeval verband houdt met verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever verplicht deze schade te vergoeden. Het bedrag dat de werkgever dient te vergoeden is het bedrag dat de werknemer van de verzekering zou hebben ontvangen indien er wel een verzekering voor de werknemer zou zijn afgesloten.

Uit latere rechtspraak blijkt echter dat de verzekeringsplicht zich niet alleen beperkt tot verkeersongevallen. De werkgever wordt in andere schadegevallen, die verband houden met de werkzaamheden van werknemer, op grond van goed werkgeverschap ook aansprakelijk gesteld voor het ontbreken van een verzekering.
Het Hof Leeuwarden oordeelde bijvoorbeeld dat de werkgever aansprakelijk was voor de schade die een werkneemster opliep door een aanval van een patiënt. Volgens het Hof brengen de eisen van goed werkgeverschap onder bepaalde omstandigheden met zich mee dat er voor werknemers een behoorlijke verzekering afgesloten dient te worden wanneer zij werkzaamheden verrichten waaraan veiligheidsrisico’s gebonden zijn. Er zijn echter ook andere gevallen, die niet vallen onder de schending van de zorgplicht, maar die wel gerelateerd zijn aan de arbeid, bijvoorbeeld ongevallen tijdens bedrijfsuitjes, waar het feit dat de werkgever een adequate verzekering had kunnen afsluiten steeds vaker een belangrijke overweging is die door de rechter wordt meegenomen in zijn oordeel of de werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade.

Het afsluiten van een behoorlijke verzekering voor werknemers waarbij de werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurders betrokken raken bij een verkeersongeval is in de rechtspraak veelzijdig aangenomen. Bij overige ongevallen lijkt deze verzekeringsplicht echter nog niet vast te staan. Toch is het verstandig om als werkgever na te denken over het afsluiten van een behoorlijke verzekering in het geval werknemers gevaarlijke werkzaamheden verrichten of werkzaamheden waarbij ongevallen plaats kunnen vinden. Daar waar nu alleen nog een verzekeringsplicht geldt voor verkeersongevallen is het niet onwaarschijnlijk dat deze plicht in de toekomst, gelet op de trend die lijkt te zijn ingezet, ook voor andere ongevallen zal gaan gelden.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl