088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Het UBO-register – Wat is het en wat betekent het voor u?

Vanaf 26 juni 2017 moet Nederland over een UBO-register beschikken. Iedere ondernemer zal in het UBO-register moeten registreren wie de uiteindelijke eigenaar is van zijn onderneming. Het is de vraag of de Nederlandse overheid er in slaagt om de toepasselijke EU-Richtlijn uiterlijk op 26 juni 2017 in te voeren. Maar de regering heeft wel aangegeven hier naar te streven. Hoe dan ook zal het UBO-register er op korte termijn komen, omdat invoering voor de Nederlandse regering verplicht is.
Wat het UBO-register voor u betekent, vatten wij hieronder voor u samen.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een nieuw onderdeel van het handelsregister waarin wordt  geregistreerd wie de uiteindelijke “eigenaar” van een onderneming is. UBO staat voor “ultimate beneficial owner”, in het Nederlands: “uiteindelijk belanghebbende”. Meestal wordt de afkorting UBO gebruikt. Het UBO-register legt aanvullende juridische verplichtingen op aan ondernemers met betrekking tot hun inschrijving in het handelsregister.

Voor wie gelden de verplichtingen precies?

De registratieplicht voor het UBO-register gaat gelden voor de meeste organisaties en ondernemingen die nu ook al een registratie hebben bij het handelsregister. Het gaat om rechtspersonen en ondernemingen die zijn opgericht in Nederland. Ondernemingen die hun statutaire zetel niet in Nederland hebben, zullen aanvankelijk niet onder de registratieplicht vallen. Onder andere de volgende rechtspersonen zullen de UBO-registratie moeten verrichten: besloten vennootschappen (BV’s), naamloze vennootschappen (NV’s), stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, rederijen, vennootschappen onder firma (VOF’s), commanditaire vennootschappen (CV’s) en maatschappen.
Vooralsnog zal de verplichting niet gaan gelden voor onder andere eenmanszaken en verenigingen van eigenaren.
Onder de Handelsregisterwet zijn, voor in Nederland gevestigde rechtspersonen zoals vennootschappen, in principe de bestuurders verplicht de (juistheid van de) inschrijving in het handelsregister te verzorgen.

Welke gegevens registreren?

De volgende gegevens worden geregistreerd in het UBO-register:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteland en –plaats
 • Nationaliteit
 • Woonadres en woonstaat
 • De aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Er wordt gewerkt met bandbreedtes: 0-25%, 25-50%, 75-100%, dit in verband met de privacy van de UBO.
 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)

Niet iedereen heeft toegang tot alle gegevens.
Alleen de volgende gegevens zullen volledig openbaar beschikbaar zijn:

 • Naam
 • Geboortemaand en -jaar (niet: geboortedag)
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • De aard en omvang van het economisch belang van de UBO.

De overige gegevens zullen alleen zijn in te zien voor de Financiële Inlichtingen Eenheid en overige bevoegde instanties, waaronder De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Bureau Financieel Toezicht, en de FIOD. Ook meldingsplichtige instellingen onder de Wwft zullen toegang krijgen tot het UBO-register. In het huidige conceptvoorstel verkrijgen deze organisaties echter enkel toegang tot de beperktere set gegevens. Dit zou echter nog kunnen veranderen, omdat er ook stemmen opgaan om een deel van deze organisaties ruimere toegang te verschaffen.

UBO’s kunnen bij de Kamer van Koophandel een verzoek tot afscherming van UBO-registratie indienen. Alleen in de volgende situaties komt een verzoek voor toewijzing in aanmerking: blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie, minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid.

Wat zijn de deadlines voor de registratie?

Op dit moment is nog onduidelijk op welk tijdstip de registraties daadwerkelijk zullen moeten plaatsvinden. Dit hangt af van het tijdstip van de wettelijke invoering van het UBO-register en het daaropvolgende tijdspad en de uitrol door de Kamer van Koophandel.

Handhaving

Het is een economisch delict om te handelen in strijd met de inschrijvingsverplichtingen onder de Handelsregisterwet. Voor deze categorie overtredingen kunnen boetes tot € 20.500 worden opgelegd.

Tot slot

Het is onduidelijk wanneer het UBO-register precies zal worden ingevoerd. Wat wel duidelijk is, is dat in de nabije toekomst de juridische verplichtingen van alle Nederlandse bedrijven opnieuw complexer zullen worden.
Invoering van het UBO-register leidt tot een verzwaring van de verplichtingen van Nederlandse bedrijven onder de Handelsregisterwet. Net zoals met de huidige handelsregisterregistratie vraagt dit een substantiële administratieve inspanning van organisaties. Daarbij schuilt het gevaar in de details: Er zijn veel specifieke onderdelen van de regels waar vergissingen in kunnen worden gemaakt. En net als bij de huidige Handelsregistratiewet zijn de hoofdregels duidelijk, maar zal in praktijk blijken dat niet alle situaties onder de standaardregels zullen vallen, en dat de wet niet voor alle situaties een eenvoudig antwoord heeft.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl