088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

IFRS 16: de nieuwe leasestandaard

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de nieuwe richtlijn International Financial Reporting Standards (IFRS) 16 gepubliceerd. IFRS 16 is de nieuwe leasestandaard. Nagenoeg iedere internationaal opererende onderneming die gebruik maakt van huur of lease zal te maken krijgen met deze standaard. Wat zijn de gevolgen voor internationaal opererende ondernemingen uit Nederland?

IFRS 16 en RJ-Uiting 2018-3

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft bekend gemaakt dat zij voornemens is om het gebruik van IFRS 16 mogelijk te maken voor alle rechtspersonen die op dit moment de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ toepassen. Het toepassen van ‘hoofdstuk 292 Leasing’ uit deze richtlijn, welke tot nu toe in gebruik is, komt hiermee te vervallen. Op deze wijze probeert de RJ er voor te zorgen dat een rechtspersoon die op basis van de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ de jaarrekening opmaakt voor de verwerking van leaseovereenkomsten, aansluiting blijft houden met een moedermaatschappij die op basis van IFRS rapporteert.

Op dit moment onderzoekt de RJ de invloed van IFRS 16 op ‘hoofdstuk 292 Leasing’. Hierbij is onder meer aandacht voor de bepalingen over de beoordeling of een overeenkomst al dan niet een lease bevat en de in de toelichting op te nemen informatie. De RJ verwacht in 2018 door met een ‘Uiting met tekstvoorstellen voor aanpassingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ te komen.

Opnieuw definiëren financiële ratio’s IFRS 16

De nieuwe vereisten elimineren nagenoeg alle ’niet in de balans’-opgenomen activa en passiva voor de lessees (degenen die actief leasen). Veelgebruikte financiële ratio’s zoals gearing ratio (schuldverhouding) en EBITDA (inkomsten voor interest, belastingen, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen) vallen hier onder. De toepassing van IFRS 16 zal de vergelijkbaarheid weliswaar vergroten, maar zal ook impact hebben op aspecten als convenanten, kredietratio’s, huurkosten en de beleving van de belanghebbenden.

Bedrijfsdata en -processen IFRS 16

Wijzigingen van de lease standaard hebben een diepgaande invloed op de bedrijfsprocessen van de lessees, alsmede haar interne controleomgeving. Lessees zullen significant meer data moeten opnemen met betrekking tot de leases omdat nagenoeg alle leases nu opgenomen moeten worden in de balans. Voorheen werd dit vaak alleen toegelicht in het geval van operationele leasecontracten.

Gevolgen IFRS 16 voor ondernemingen

Onder bestaande regelgeving verantwoorden lessees eventuele lease transacties als operationele of financiële leases. Dit is afhankelijk van een set aan regels en testen waaruit blijkt of de lease al dan niet op de balans dient te worden verantwoord. De impact van de nieuwe regelgeving op de jaarrekening, financiering van activa, IT-systemen en interne beheersing van lessees is naar verwachting aanzienlijk. Veel bedrijven leasen namelijk op grote schaal, zoals auto’s, kantoren, energiecentrales, winkelpanden, etc.

De verwachting is ook dat het balanstotaal zal stijgen. Nagenoeg alle financiële ratio’s zullen wijzigen, hetgeen weer van invloed kan zijn op de bankconvenanten, kredietratio’s, etc. Deze invloeden kunnen organisaties dwingen de besluitvorming inzake “leasen of kopen” te heroverwegen. Met name bedrijven die omvangrijke activa leasen, zoals gebouwen, machines, schepen, etc. zullen het meeste merken van de gewijzigde regelgeving. Bedrijven die met name kleine inventaris leasen zoals laptops, telefoons, etc. zullen hier minder last van hebben. De IFRS- regelgeving geeft de mogelijkheid de regels niet toe te hoeven passen voor activa met een totale waarde onder de $5,000. Deze activa hoeven derhalve niet geactiveerd te worden.

De verantwoording door de lessor (degene die de activa verhuurt) is in mindere mate aan verandering onderhevig. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk een verandering zien in het gedrag en de behoeften van de lessees zien.

Wijzigingen IFRS 16 versus hoofdstuk 292 Leasing

Het onderscheid tussen operationele en financiële lease is verdwenen voor lessees. Het recht een bepaald actief te gebruiken tijdens de leasetermijn en de verplichting tot het betalen van leasetermijnen wordt opgenomen in de balans voor alle leases met een waarde groter dan $5,000.

Lessees zullen dus – conform de nieuwe standaard – initieel een actief en een verplichting moeten opnemen, gebaseerd op contant gemaakte betalingen gedurende de leasetermijn. Het vaststellen van de leasetermijn zal een bepaalde inschatting vereisen wat voorheen niet nodig was bij operationele leasecontracten. Initiële kosten en herstelkosten zijn eveneens opgenomen in de eerste waardering.

Bereid je als organisaties voor op IFRS 16

Deze standaard zal effectief worden per 1 januari 2019. Vooralsnog is het met name voor internationaal opererende bedrijven van belang. Wanneer de RJ de IFRS standaard overneemt, dan beïnvloedt het nagenoeg alle Nederlandse ondernemingen.

Hoe eerder men begint met de voorbereidingen, inclusief het begrijpen van de impact van de nieuwe standaard, hoe beter men is voorbereid mogelijke issues voortijdig te signaleren. Daarnaast reduceert dit initiële kosten die gepaard gaan met de implementatie alsmede mogelijke non-compliance risico’s. U hoeft dit niet alleen te doen. Crowe Peak helpt u daarbij. Onze accountants verzorgen een analyse van de huidige situatie, waarna wij een inschatting voor u maken over de mogelijke impact. Neem voor vragen of het maken van een vrijblijvende afspraak contact op met Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl