088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Internationale aspecten uitfaseren pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. In grote lijnen komt de wet neer op een aantal regels die de uitfasering van het pensioen in eigen beheer moeten bevorderen:

 • het premievrij voortzetten van de pensioenregeling in eigen beheer, dus zonder verdere opbouw;
 • het voortzetten van de pensioenregeling in de vorm van een oudedagsverplichting;
 • afkoop met toepassing van een korting voor de jaren 2017-2019.

De Wet uitfasering pensioen eigen beheer brengt echter ook een aantal internationale aspecten met zich mee, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat het pensioenlichaam is gevestigd in Nederland en de pensioengerechtigde in het buitenland woont.

Naast een goede kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving, is kennis nodig van de wet- en regelgeving van het woonland en van de tussen de diverse landen gesloten belastingverdragen.

Financieel voordeel alleen als afkoopsom in Nederland is belast

Een van de fiscale tegemoetkomingen om het pensioen in eigen beheer af te bouwen is de korting op de afkoopsom die voor de jaren 2017-2019 kan worden toegepast. Het zal duidelijk zijn dat deze korting alleen financieel voordeel oplevert als de afkoopsom in Nederland is belast. Als Nederland op grond van de Nederlandse wetgeving of op grond van het belastingverdrag geen heffingsrecht heeft, wordt de korting niet geëffectueerd. Daarnaast is het ook mogelijk dat door de korting weliswaar in Nederland minder belasting of socialezekerheidspremies zijn verschuldigd, maar dat het woonland de lagere Nederlandse heffing bijheft. Dat doet zich voor als het woonland de zogenoemde verrekeningsmethode toepast.

Conserverende aanslag

Indien er in verband met emigratie van de pensioengerechtigde een conserverende aanslag is opgelegd, en deze aanslag ingevorderd kan worden bij afkoop, is in verband met de uitfasering pensioen eigen beheer een regeling getroffen. In dit geval wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden voor zover het bedrag van de conserverende aanslag hoger is dan de belasting die verschuldigd zou zijn als de pensioengerechtigde op het moment van afkoop in Nederland woonachtig zou zijn.

Internationale aspecten oudedagsverplichting

Een ander mogelijkheid die in de wet wordt geboden, is de omzetting van de pensioenaanspraak in een oudedagsverplichting. Een oudedagsverplichting moet jaarlijks opgerent worden met een vastgesteld rendement. Ook aan de oudedagsverplichting kleven een aantal internationale aspecten.

Uitkeringen uit de oudedagsverplichting zijn een bron van inkomen uit Nederland. Dus in beginsel is Nederlandse loonbelasting en/of inkomstenbelasting verschuldigd. Nederland is daarover echter alleen heffingsbevoegd als het belastingverdrag de heffing aan Nederland toewijst. De heffing over reguliere uitkeringen zullen volgens de meeste verdragen toekomen aan het woonland. Nederland heeft dan geen heffingsrecht. In een aantal verdragen zijn echter afwijkende regelingen opgenomen. In beginsel houdt dit dus dat de pensioengerechtigde belasting is verschuldigd in het woonland.

De Wet uitfasering pensioen eigen beheer kent internationaal een aantal haken en ogen. Heeft u vragen over het bovenstaande? Wij zijn u graag van dienst.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl