088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Invloed van kapitaliseren op waarde van onderneming

In dit artikel wordt ingegaan op de voor- en nadelen van het kapitaliseren van kosten vanuit een waarderingsperspectief. Hierin worden de tijdwaarde van geld en belastingeffecten buiten beschouwing gelaten. De omschreven handelingen zijn uitsluitend bedoeld voor waardebepaling doeleinden.

Achtergrond
Bij het waarderen van het eigen vermogen is de vermogensstructuur van grote invloed op de waarde van de aandelen. Een drijvende kracht achter de waarde van de aandelen is de kostprijs van het eigen vermogen; het minimale rendement dat het geïnvesteerde eigen vermogen moet genereren. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van de hoeveelheid eigen- en vreemd vermogen (schuld) dat de onderneming bezit. Hierbij wordt verondersteld dat de het vereiste rendement op het eigen vermogen toeneemt wanneer de onderneming met meer vreemd vermogen wordt gefinancierd. Dit mechanisme werkt als een hefboom, des te meer schuld een onderneming bezit, des te hoger wordt het vereiste rendement op het eigen vermogen. Ter illustratie: stel dat de onderneming zonder schuld een vereist rendement heeft van 10%, dan zou dit zelfde vereiste rendement bij een onderneming waarbij de helft van het kapitaal is gefinancierd met schuld, 15% zijn (1mathematische uitleg). In het geval dat de onderneming niet uit de balans blijkende verplichtingen heeft, zoals een operational lease, dan kan het zijn dat de werkelijke schuld hoger is dan uit de balans blijkt. Dit heeft weer invloed op het vereiste rendement op het eigen vermogen en daarmee op de waarde van de aandelen.

Kapitaliseren of opvoeren als kosten
Bij het kapitaliseren van uitgaven, of een reeks van verwachte toekomstige uitgaven, worden de kosten geactiveerd op de balans en vervolgens afgeschreven via de verlies- en winstrekening. Een van de voordelen hiervan is dat toekomstige verplichtingen zoals een operational lease herkend worden op de balans. In tabel 1 is het effect van kapitaliseren weergegeven. Hierin is te zien dat de jaarlijkse kosten gelijk blijven, echter, in dit geval is de operational lease herkend als schuld op de balans. Door het kapitaliseren zal de schuld op de balans met € 300.000,- toenemen. Aan de verplichtingen is niets veranderd, de waarde is slechts zichtbaar geworden op de balans.

Jaar Kosten Balanswaarde Afschrijving % Afschrijving
Huidig 100.000 100.000 0
1 100.000 80.000 20% 20.000
2 100.000 60.000 40% 20.000
3 100.000 40.000 60% 20.000
4 100.000 20.000 80% 20.000
5 100.000 100% 20.000
Balanswaarde: € 300.000 Afschrijving huidig jaar: € 100.000

Tabel 1

Wanneer we het effect bekijken van het kapitaliseren is in onderstaande balansen (tabel 2 en 3) de positie volgens de jaarrekening en de positie zoals bestemd voor de waardebepaling weergegeven.

Volgens de jaarrekening:

Balans voor kapitaliseren
Vaste activa 500.000 Eigen vermogen 500.000
Vlottende activa 300.000 Vreemd vermogen 500.000
Liquide middelen 200.000
Totaal activa € 1.000.000 Totaal passiva € 1.000.000

Tabel 2

Balans bestemd voor de waardebepaling

Balans na kapitaliseren
Vaste activa 800.000 Eigen vermogen 500.000
Vlottende activa 300.000 Vreemd vermogen 500.000
Liquide middelen 200.000 Operational lease 300.000
Totaal activa € 1.300.000 Totaal passiva € 1.300.000

Tabel 3

Effect bij de waardering van de aandelen
Wanneer de aandelen gewaardeerd worden, dan zal voor het bepalen van het vereiste rendement op het eigen vermogen, de verhouding schuld / eigen vermogen berekend worden. Voor de kapitalisatie was dit 1. Echter, na de kapitalisatie is dit, wanneer we de operational lease bij het vreemd vermogen optellen, 1.6 geworden. Er is dus relatief minder eigen vermogen. Het vereiste rendement op het eigen vermogen wordt daarmee 18%.

Bij het bepalen van de waarde van de aandelen is het van belang om een goede voorbereiding te treffen, waarbij onder andere eventuele buiten de balans blijkende verplichtingen in beeld gebracht dienen te worden.

Ton van Gaalen M 06-51241193
Kjeld van Dijk M 06-23144254

Crowe Global Corporate Finance is gespecialiseerd in het begeleiden van middelgrote en grote (familie)bedrijven in uiteenlopende branches en sectoren. Wij bieden onze opdrachtgevers ondersteuning en advies bij koop-, verkoop- en buy-out processen, complexe financieringsvraagstukken en het in kaart brengen van mogelijke strategische ontwikkelingen zoals acquisities of (des)investeringen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers vanaf het eerste contact tot aan het contract. Door aansluiting bij het wereldwijde Crowe Global netwerk kunnen wij onze diensten zowel nationaal als internationaal aanbieden.

1Bij het berekenen van het vereiste rendement op het eigen vermogen wordt de volgende formule gebruikt: r_e=r_u+ D/E(r_u-r_d), waardbij r_e het vereiste rendement op het eigen vermogen met schuld is, r_u het vereiste rendement op het eigen vermogen zonder schuld, D/E de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen en r_d de rente die over de schuld betaald wordt. De in dit artikel gebruikte 15% rendementseis op het eigen vermogen met schuld, is als volgt berekend: 15%=10%+ 500/500(10%-5%).

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl