Kennisartikel 4 augustus, 2023

CSRD-compliant worden in 15 stappen   

CSRD compliant in 15 stappen
Crowe Peak/ Kennisbank/ Kennisartikel/

CSRD-compliant worden in 15 stappen   

Als onderdeel van de Europese Unies (EU) Green Deal is op 5 januari 2023 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Deze EU-richtlijn stelt dat grote ondernemingen informatie dienen te verstrekken over de impact van bedrijfsgerelateerde activiteiten op mens en klimaat. Daarnaast dienen de risico’s en kansen van de bedrijfsvoering op sociaal gebied en milieugebied vastgelegd te worden. De duurzaamheidsrapportage die hieruit voortvloeit wordt onderdeel van het jaarverslag. Om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van deze rapportages te verbeteren zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ontwikkeld. Deze vormen de rapportagestandaard op basis waarvan ondernemingen binnen de CSRD moeten gaan rapporteren.  

Voldoen aan de CSRD gaat voor veel bedrijven in de komende jaren een fikse kluif worden. Niet alleen omdat de verslagleggingseisen extensief zijn, maar ook omdat alleen al het onderzoeken van de impact van bedrijfsactiviteiten een enorme investering in zowel geld, als uren, als mankracht vergt. Toch is het van het grootste belang om nauwgezet aan de CSRD te gaan voldoen, niet alleen vanuit een compliance-oogpunt maar ook om de toekomstbestendigheid van de onderneming te borgen. Crowe Peak helpt je daarom graag met voorsorteren. In dit overzichtsartikel zetten we de belangrijkste stappen richting voorbereiding op en het voldoen aan de CSRD voor je op een rijtje.

Ben je al bekend en opzoek naar informatie over een bepaald onderwerp? Bekijk de inhoudsopgave, klik op de stap en je scrollt er automatisch naar toe

Stap 1. Op tijd starten met de voorbereiding 

De CSRD kent een gefaseerde invoer. Per 1 januari 2024 geldt de CSRD voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. Voor grote (niet-beursgenoteerde) ondernemingen zal het jaar 2025 het eerste boekjaar zijn waarover zij zullen moeten rapporteren op basis van de CSRD en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande voorwaarden:  

 1. Meer dan 250 medewerkers
 1. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
 1. Meer dan 20 miljoen euro op de balans.  

Tenslotte zullen beursgenoteerde mkb-bedrijven en kleine en niet-complexe kredietinstellingen met ingang van 1 januari 2026 ook onder de CSRD gaan vallen.  

Dit houdt in dat deze ondernemingen voor de invoerdatum een duurzaamheidsstrategie moeten hebben opgesteld, dat zij hun systemen en processen dusdanig inrichten dat hun rapportage klopt en aan Europese normen wordt voldaan en dat de juiste data verzameld is om te kunnen rapporteren. De boodschap is daarmee duidelijk: om “CSRD-compliant” te worden, valt er nog veel werk te verrichten in relatief korte tijd. Het is dan ook essentieel om als onderneming de urgentie van deze aankomende plichten serieus te nemen en niet lang te wachten met de voorbereidingen. Hoewel de kleine en middelgrote ondernemingen niet vallen onder de verplichtingen van de CSRD is het zeer waarschijnlijk dat ook zij geraakt worden door deze richtlijn. Naar verwachting zal zich dit met name uiten in informatie-uitvragen over ESG-onderwerpen binnen de keten.  

Om goed de impact van de invoer van de CSRD te kunnen overzien is het van belang om bekend te raken met de inhoud van de CSRD en de ESRS. 

Crowe Peak is graag jouw betrouwbare adviseur.

Direct een afspraak maken met Sander, onze ESG/CSRD specialist?

Sander Storm

Sander Storm

Partner Audit & Assurance

Stap 2. Identificeer stakeholders 

Het is noodzakelijk om een goede stakeholderanalyse uit te voeren. Stakeholders zijn de partijen die invloed kunnen hebben of juist beinvloed worden door de beslissingen en de acties van de onderneming. Er wordt binnen de ESRS-en onderscheid gemaakt in twee groepen van stakeholders:  

 1. betrokken belanghebbenden: individuen of groepen die belangen hebben die worden beïnvloed of kunnen worden beïnvloed – positief of negatief – door de activiteiten van de onderneming en via haar waardeketen; en 
 2. gebruikers van duurzaamheidsverslaggeving: belanghebbenden met een belang in de onderneming, zoals bijvoorbeeld bestaande en potentiële investeerders, kredietverstrekkers of zakelijke partners van de onderneming en maatschappelijke organisaties.  

Bij het bepalen van de materiële onderwerpen hebben de stakeholders en de dialoog die de onderneming heeft met deze stakeholders een belangrijke rol. Deze dialoog kan op diverse manieren plaatsvinden. Zo kun je denken aan het uitsturen van surveys, het houden van gesprekken en interviews, maar ook aan het gebruik maken van brancheinformatie. Belangrijk is om dit op een weloverwogen manier te doen en dit proces ook te documenteren.  

Stap 3. Voer een materialiteitsanalyse uit 

Een kernbegrip in de CSRD en de ESRS is “dubbele materialiteit.” Het maken van een materialiteitsanalyse vanuit het begrip “dubbele materialiteit” betekent het bepalen van de meest relevante duurzaamheidsthema’s voor jouw onderneming vanuit twee invalshoeken, namelijk “impact materiality” en “financial materiality.” Dit is niet alleen belangrijk bij het voldoen aan de CSRD, maar kan ook van strategisch belang zijn voor je onderneming. Hieronder gaan we in op de twee aspecten die de dubbele materialiteit bepalen:  

Impact materiality:  

Impact materiality wordt ook wel omschreven als het “inside-out” perspectief: hiermee wordt de impact van de activiteiten van de onderneming op de mens en het milieu bedoeld. Deze impact kan zowel positief als negatief zijn. In de impact materiality worden zowel actuele als potentiële onderwerpen betrokken en wordt gekeken naar de korte, middellange en lange termijn.  

Om de materialiteit van de impact te bepalen kijk je naar de schaal, omvang en herstelbaarheid van de impact. Ook betrek je in het geval van een potentiële impact de waarschijnlijkheid dat de impact zich daadwerkelijk gat voordoen in de analyse.  

Financial materiality 

De tweede invalshoek van dubbele materialiteit is de “financial materiality”. Dit perspectief wordt ook wel het “outside-in” perspectief genoemd. Hierbij gaat het om het bepalen van de duurzaamheidsthema’s die een impact hebben of kunnen gaan hebben op de financiële prestaties van jouw onderneming. Daarbij neem je zowel de onderwerpen die risico’s kunnen vormen als de onderwerpen die kansen kunnen opleveren mee. Deze onderwerpen beoordeel je op “omvang” en “waarschijnlijkheid”.  

Als je impact, risico’s en kansen hebt ingeschat kun je je hier ook op gaan voorbereiden. Dit helpt om je onderneming te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Het is daarom belangrijk om deze stap zorgvuldig te nemen. Dit betekent voldoende tijd inruimen, maar ook de stakeholders en eventuele interne en externe specialisten hierbij te betrekken.  

Bij de uitvoering van de materialiteitsanalyse zal de onderneming keuzes moeten gaan maken: wat is materieel en wat is niet materieel? De ESRS bieden hiervoor beperkte richtlijnen. Er is ruimte voor de eigen inschatting van de onderneming. Belangrijk is om deze keuzes weloverwogen te maken. Immers de materialiteitsanalyse vormt de basis voor de verdere strategie op ESG gebied. Het visualiseren van de materialiteitsanalyse is niet voorgeschreven in de ESRS-en, maar het kan wel helpen bij het bewaren van het overzicht over de diverse onderwerpen en het motiveren van de gemaakte keuzes.   

Ben je op zoek naar meer achtergrond en kennis over dit onderwerp? Lees hier ons artikel over de dubbele materialiteitsanalyse.

Stap 4. Voer een GAP-analyse uit  

In de voorbereidingen op de CSRD-rapportage is het uitvoeren van een GAP-analyse een goed idee. Met een dergelijke analyse maak je inzichtelijk wat je onderneming tot nu toe al heeft ingericht en gedaan op het gebied van duurzaamheid. Wellicht meet en rapporteert jouw organisatie al over onderwerpen als ‘energieverbruik’ en ‘watergebruik’. Of misschien zijn er al procedures ingericht over hoe de interactie met het personeel plaatsvindt? Stel een team samen dat met een brede blik naar je organisatie, sector en branche kijkt en inventariseer wat er al beschikbaar is. Vergelijk de uitkomsten van dit onderzoek met de vereisten binnen de CSRD en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en de thema’s die naar voren komen uit de materialiteitsanalyse. Dan wordt steeds duidelijker hoe groot de kloof is die nog overbrugd moet worden en kan de basis worden gelegd voor de ESG-rapportage. Heb je hierbij hulp nodig? Laat het ons weten. Overigens zijn er op het gebied van ESG veel thema’s die materieel zouden kunnen zijn voor jouw organisatie. Het kan daardoor lastig zijn dit in één keer te overzien. Stel daarom prioriteiten. En, wees realistisch: lukt het nu nog niet om alle benodigde data te verzamelen en aan alle vereisten te voldoen? Licht dit dan toe en maak een (ambitieus) plan om op korte termijn alsnog aan de benodigde data te komen.  

Overgangsbepalingen 

Maak ook indien nodig en mogelijk gebruik van de overgangsbepalingen binnen de ESRS. Deze zijn erop gericht ondernemingen te ondersteunen in de implementatie van de ESRS. Er zijn overgangsbepalingen op het gebied van “entity-specific-disclosures”, de informatieverstrekking over de waardeketen en vergelijkende cijfers.  

Daarnaast zijn er bepalingen die de ingangsdatum van de disclosure requirements van een aantal onderwerpen zoals de potentiële financiële effecten van milieugerelateerde kansen en bedreigingen of de kenmerken van personeelsbestand met één tot drie jaar uitstellen.   

De ESRS zijn op dit moment nog niet definitief. Op 9 juni 2023 heeft een update van de eerste set standaarden plaatsgevonden. Op een aantal onderdelen zijn de overgangsbepalingen uitgebreid en is meer ruimte voor het gefaseerd invoeren van een aantal onderwerpen. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen te blijven volgen. Onze specialisten zijn je hiermee graag van dienst.  

Stap 5. Stel een ESG-team samen  

Het opzetten van een multifunctioneel ESG-team is één van de belangrijkste stappen om serieus werk te maken van de ESG-strategie in jouw organisatie.  

Veel organisaties die hun ESG-voortgang en -doelstellingen communiceren, doen dat op hun website. Deze website wordt meestal beheerd door de marketingafdeling, soms ter ondersteuning van de ‘’sustainability officer’’. Dit is afhankelijk van de beschikbare middelen in het bedrijf. Het onderwerp ESG evolueert nu van vrijwillige rapportages naar verplichte rapportages die nauwkeurig zullen worden bekeken door de stakeholders.  

ESG is een breed onderwerp en het is onmogelijk voor één of twee mensen om alle verplichtingen en doelstellingen van de organisatie te beheren. Hiervoor is een team nodig met verschillende achtergronden en expertise.   

ESG teams

Veel bedrijven hebben een ESG-team leader (of zijn deze aan het werven). De juiste persoon fungeert als ambassadeur voor de ESG-strategie van de organisatie, kan de risico’s en kansen in kaart brengen, bereikt consensus over de uitvoering en weet de commitment van het bestuur voor de gekozen strategie en de doelstellingen te verstevigen.  

Om hun steentje bij te dragen, moeten ESG-teamleden begrijpen hoe ze passen in de teamstrategie. Wie identificeert nieuwe wettelijke verplichtingen voor het team? Wie onderzoekt en prioriteert verzoeken van klanten? Wie verzamelt benchmarks voor de sector en de concurrentie? Wie bepaalt de volgende stappen?  

Door vroegtijdig rollen en verantwoordelijkheden vast te stellen kan iedereen op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving, eisen van klanten en andere nieuwe informatie die van invloed is op de strategie  

Het kost tijd om verantwoordelijkheden toe te wijzen, technologie te selecteren, externe ondersteuning en beheerde serviceopties te overwegen en interne personeelsbehoeften in te vullen. Het is daarom nu de tijd om je ESG-team samen te stellen! 

Stap 6. Het inrichten van het sustainability due diligence proces 

De materialiteitsanalyse op basis van dubbele materialiteit is onlosmakelijk verbonden met het totale sustainability due dilligence proces binnen een onderneming. Dit is het gehele proces waarin ondernemingen – straks ook verplicht onder de CSRD – materiële, actuele en potentiële negatieve impact op het milieu en mensen voortkomend uit de bedrijfsactiviteiten identificeren, voorkomen, beperken en administreren. Hierover rapporteren zal op basis van de CSRD en de ESRS ook verplicht worden. Het proces van due diligence en rapportage moet uiteindelijk voor alle bedrijven die onder de CSRD vallen een continu proces worden, waarbij ook wordt gekeken naar veranderingen in de strategie, het businessmodel, de activiteiten van de onderneming, de bedrijfsrelaties en overige operationele aspecten.   

Als rapportagerichtlijnen gaan de CSRD en de ESRS vooral in op het aspect rapporteren. Zo moet voor ieder materieel onderwerp gerapporteerd worden over de strategie, de implementatie en de performance op deze gebieden. De Europese richtlijnen CSRD en ESRS veronderstellen dat een onderneming beschikt over een proces om te komen van identificeren naar rapporteren. In de praktijk zal dit lang niet voor alle materiële onderwerpen al het geval zijn.   

Nu de ingangsdatum van de CSRD steeds dichterbij komt, zal dit betekenen dat ondernemingen op sommige gebieden moeten gaan rapporteren dat dit proces nog niet volledig is ingericht voor alle materiële onderwerpen. Voor het behalen van de doelstellingen van de EU Green Deal en de toekomstbestendigheid van de onderneming is het onvermijdelijk dat ondernemingen duurzaamheid uiteindelijk volledig in de bedrijfsprocessen zullen gaan integreren.   

Hulpmiddelen   

De ESRS sluit aan bij de internationale richtlijnen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en bij de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Als je voor jouw onderneming op zoek bent naar een praktische handreiking, dan is de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemeneen handig hulpmiddel 

Tips and tricks:   

 • Vooral voor ondernemingen met beperkte personele- en financiële middelen is het implementeren van een sustainability due diligence proces een flinke uitdaging. Controleer of jouw onderneming op onderdelen kan aansluiten bij openbare bronnen, zoals modelbeleid of openbare informatie over risico’s in toeleveringsketens; 
 • Laat automatisering voor je werken! Vaak is er al meer informatie beschikbaar dan je denkt om je te helpen op het gebied van administreren en monitoren.  

Stap 7. Vergaar inzicht in de waardeketen  

Eén van de redenen dat de CSRD te boek staat als zeer ingrijpende nieuwe regelgeving, is dat de CSRD en de ESRS zich niet alleen op de eigen organisatie richten. Ook over de materiële impact, risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid in de waardeketen wordt informatie verlangd.  

Om te kunnen rapporteren over de waardeketen is het nodig goed inzicht te krijgen in hoe deze is opgebouwd en functioneert. Er is kennis nodig over de producten en diensten die worden ingekocht, de middelen die worden ingezet bij het tot stand komen van deze producten en diensten, maar ook wat er met het product of dienst gebeurt nadat deze verkocht is.  

De materialiteitsanalyse en de sustainability due diligence leveren belangrijke input bij het in kaart brengen van de waardeketen. Goed om te weten is dat niet over iedere partij in de keten gerapporteerd hoeft te worden, maar alleen voor zover dit materieel is voor de duurzaamheidsrapportage. De ESRS schrijven voor dat je als onderneming moet rapporteren over het beleid, acties en doelstellingen en resultaten in de vorm van “metrics”. De meeste “metrics” onder de ESRS zullen gerapporteerd kunnen worden zonder dat hiervoor direct informatie uit de keten nodig is. De informatie kan gerapporteerd worden op basis van de middelen die je als onderneming zelf beschikbaar hebt. De meeste informatie die vanuit de keten nodig is zal toezien op de onderdelen “beleid, acties en doelstellingen”.  

Afhankelijk van de informatie die je nodig hebt vanuit de materialiteitsanalyse en het type relatie dat de onderneming heeft met de ketenpartner kan het mogelijk zijn om direct in contact te treden met deze partners en de benodigde informatie af te stemmen. Als dit niet mogelijk is, kan wellicht een schatting worden gemaakt op basis van bijvoorbeeld sector informatie.  

Tips and tricks:  

 • Wanneer informatie uit de waardeketen niet beschikbaar is in de eerste drie jaar na inwerkingtreding van de CSRD, dan kan de onderneming ook aan de CSRD voldoen door uit te leggen waarom de informatie er nog niet is en wat de onderneming eraan doet om alsnog aan deze informatie te komen. 
 • Heb je informatie nodig van de partners uit de waardeketen? Begin tijdig met hen te informeren! 

Stap 8. Begrijp de gegevensstroom voor elk ESG-bedrijfsproces  

Wanneer het ESG-team is samengesteld ben je alvast op de goede weg. Echter, nu moet het team nog aan de slag en de benodigde gegevens voor de ESG-rapportage gaan verzamelen. Een goede eerste stap hiervoor is het begrijpen van de gegevensstroom voor ieder ESG-bedrijfsproces. ESG raakt namelijk bijna elk gebied van een organisatie. Van broeikasemissies en personeelszaken tot informatiebeveiliging en privacy. Dat betekent dat er veel gegevens verzameld moeten worden. Het is daarnaast belangrijk om de gegevensstromen voor elk ESG-bedrijfsproces te begrijpen: waar komen de gegevens vandaan (intern of extern)? Waar gaan ze heen? Wie wordt belast met het verzamelen, valideren en rapporteren? Een stroomschema kan helpen om de gegevensstromen te visualiseren.  

Organisaties zullen ook moeten bepalen of zij zelf de gegevens bezitten en opslaan of dat de gegevens van een derde partij afkomstig zijn. Het is belangrijk om de specifieke locatie van gegevens (zoals applicaties of spreadsheets) te documenteren, om zo de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens te kunnen evalueren.    

Stap 9. Voer een GAP-analyse uit tussen geïnventariseerde gegevens en ESG-rapportagevereisten  

Check of voor ieder materieel thema de benodigde gegevens beschikbaar zijn om op juiste en volledige wijze te kunnen rapporteren. Gegevens komen uit veel verschillende delen van (of zelfs buiten) organisaties, en voor elke gegevensset is een betrouwbaar proces nodig voor verzameling en verificatie van deze gegevens. Omdat de gegevens zich zullen blijven ontwikkelen, moet dit proces niet worden opgezet als een eenmalige optie, maar als een herhaalbare aanpak voor het verkrijgen van gegevens uit meerdere bronnen en met meerdere tussenpozen.   

Ontwikkel een plan om vastgestelde hiaten op te vullen en alsnog de benodigde informatie te verkrijgen. 

Stap 10. Implementeer beheersingsmaatregelen binnen ESG-bedrijfsprocessen  

Er zijn verschillende risico’s die de volledigheid en nauwkeurigheid van de verzamelde ESG-gegevens kunnen aantasten. Denk bijvoorbeeld aan de ongeautoriseerde toegang voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van gegevens die in een applicatie of spreadsheet zijn opgeslagen.    

De volgende stap is het in kaart brengen van beheersingsmaatregelen die de geïdentificeerde risico’s kunnen verkleinen. Deze beheersingsmaatregelen kunnen soms handmatig worden uitgevoerd, maar er zijn ook steeds meer geautomatiseerde oplossingen beschikbaar. Als externe partijen betrokken zijn bij het aanleveren van de benodigde gegevens, is het verstandig om na te gaan hoe de volledigheid en nauwkeurigheid van deze gegevens geborgd kunnen worden. 

Stap 11. Controleer en implementeer aanvullende beheersingsmaatregelen  

Organisaties moeten beoordelen of zij over de juiste controles op gegevens beschikken en of zij nieuwe controles moeten invoeren of bestaande controles moeten wijzigen.  Het is belangrijk om relevante en effectieve controles te implementeren die voldoen aan specifieke behoeften – en niet simpelweg een one-size-fits-all benadering te kiezen.  Naarmate er nieuwe voorschriften en technologieën ontstaan, kan de overstap van handmatige gegevensverzamelingsprocessen naar meer geautomatiseerde softwareoplossingen organisaties helpen de ontwikkelingen voor te blijven.    

Stap 12. Anticipeer op de duurzaamheidsrapportage en stel een transitierapport op  

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat je voor het maken van je eerste duurzaamheidsrapportage niet over één nacht ijs kan gaan. Er komen veel verschillende onderwerpen bij kijken en er moet veel werk verzet worden binnen korte tijd. Het opstellen van een transitierapport kan daarom helpen om de kwaliteit van de eerste ESG-rapportage onder de CSRD te verbeteren. Hoe? Dat lichten we hieronder verder toe. 

Rapportagevorm onder de CSRD 

Onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal de duurzaamheidsrapportage een onderdeel worden van het bestuursverslag van de onderneming. De bedoeling is dat dit een aansluitend geheel vormt. Er kan wel worden verwezen naar andere onderdelen in het jaarverslag, maar daar zijn specifieke eisen voor opgesteld.    

Op hoofdlijnen bestaat de duurzaamheidsrapportage uit algemene informatie en vervolgens uit de onderdelen:   

 • Milieu;  
 • maatschappij; en   
 • governance, ofwel goed bestuur.    

Er zijn slechts zeer beperkte mogelijkheden binnen de CSRD om dit op een andere manier in te richten.    

Transitierapport opstellen 

Het opstellen van een transitierapport kan worden gezien als een oefenronde voordat een duurzaamheidsrapportage onder de CSRD-vereisten wordt opgesteld. Het kan helpen om na te gaan waar de knelpunten zitten bij het verzamelen van de betrouwbare informatie uit de onderneming.    

Het opstellen van het transitierapport kan ook helpen om de processen en beheersingsmaatregelen beter in kaart te brengen. De onderneming heeft de mogelijkheid om te testen in hoeverre de interne beheersingsmaatregelen ook effectief zijn om de informatiestromen betrouwbaar te krijgen.    

Stap 13. Evalueer en verbeter  

De tijd die nog rest tussen het opstellen van het transitierapport en de inwerkingtreding van de CSRD kan de onderneming gebruiken om de resultaten te evalueren. Je kunt dan nog verbeteringen doorvoeren totdat de uiteindelijk verplichte duurzaamheidsrapportage aansluit bij jouw ambitieniveau.    

Tips en tricks:    

 1. Sorteer in het transitierapport vast voor op de rapportagevorm die de CSRD voorschrijft. Dan zijn in een later stadium minder aanpassingen nodig;    
 2. Het is niet nodig om het transitierapport over een volledig rapportagetijdvak op te stellen. Het kan handig zijn om voor een korter tijdvak te kiezen zodat het transitierapport sneller kan worden opgesteld. Op deze manier blijft er meer tijd over voor het vinden van een passende oplossing voor gesignaleerde knelpunten.   
 3. Je kunt er ook voor kiezen om niet op alle materiële onderwerpen een transitierapport op te stellen. Kies er dan wel voor in ieder geval op de onderdelen waar je de meeste knelpunten zou verwachten alvast eens schaduw te draaien (schaduwtest).    
 4. Ga ook in overleg met je accountant of adviseur. Uiteindelijk zal bij de duurzaamheidsrapportage onder de CSRD ook een beperkte mate van zekerheid moeten worden afgegeven.    

Stap 14. Wees je bewust van de vereiste assuranceverklaring  

Het is eindelijk zo ver: je eerste ESG-rapportage ligt klaar. Om helemaal aan de CSRD te voldoen moet hier na al het harde werken echter nog wel een assuranceverklaring van een auditor bij. Het is dan ook van belang dat je hierop voorsorteert. Hieronder behandelen we de twee meest gestelde vragen over deze assuranceverklaring: 

 1. Waarom is bij de duurzaamheidsrapportage een assuranceverklaring vereist? 

Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de rapportages te waarborgen is in de CSRD opgenomen dat de daarin voorgeschreven duurzaamheidsverslagen moeten worden voorzien van een assuranceverklaring. De EU wil hiermee het risico verlagen dat bedrijven zich in hun rapportage duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Oftewel: minder “greenwashing”. 

 1. Wat is ‘beperkte mate van zekerheid’ in relatie tot ‘redelijke mate van zekerheid’?  

In de wereld van assurance wordt onderscheid gemaakt tussen assuranceverklaringen met een beperkte mate van zekerheid of een redelijke mate van zekerheid. Bij het afgeven van een verklaring met beperkte mate van zekerheid voert de auditor minder controles uit dan bij een verklaring met een redelijke mate van zekerheid. Zoals de naam ook al aangeeft kan aan een verklaring met een beperkte mate van zekerheid dan ook minder zekerheid worden ontleend dan aan een verklaring met een redelijke (maar nooit absolute) mate van zekerheid.  De CSRD schrijft voor dat de duurzaamheidsrapportages moeten worden voorzien van een verklaring met een beperkte mate van zekerheid. Echter: geleidelijk zal dit overgaan naar assurance met een redelijke mate van zekerheid.    

Stap 15. Voer een assurance-readiness-check uit  

Om op het moment suprême verrassingen te voorkomen kan het verstandig zijn om, voor de start van het echte assurance-traject, een assurance readiness check uit te laten voeren. Door een dergelijke check weet je op tijd of de auditor belangrijke opmerkingen heeft over jouw rapportage en misschien zelfs aanleiding ziet om deze tot uiting te laten komen in het assurance-rapport. De resultaten van deze check kun je dan ook gebruiken om de eventuele gebreken te herstellen. Als je dit op een goede manier doet vergroot je de kansen om jouw eerste ESG-rapportage van een assuranceverklaring zonder opmerkingen van de auditor te kunnen voorzien.

Tips and tricks:  

 1. Betrek je auditor op tijd bij dit proces!    
 2. Je kunt bovengenoemde check natuurlijk ook op een aantal kritische onderdelen laten uitvoeren.    
 3. Sorteer ook op tijd voor op de overgang naar redelijke mate van zekerheid!   

Meer weten? Crowe Peak  

Bovenstaande maakt duidelijk dat je organisatie klaarmaken voor de aankomende wettelijke ESG-rapportageverplichting nog heel wat voeten in de aarde heeft. Je kan er niet zomaar vanuit gaan dat alle benodigde informatie al voor het oprapen ligt binnen je bedrijf. Er is medewerking vanuit de interne organisatie nodig en je moet een geschikte auditor vinden om je te kunnen controleren. Bovendien zal de waardeketen voor ieder bedrijf verschillend in elkaar zitten en zijn de materiële thema’s voor iedereen net een beetje anders, wat maakt dat maatwerk onoverkomelijk is.

Heb je daarom hulp nodig bij het identificeren voor de belangrijke thema’s voor jouw onderneming? Ben je op zoek naar meer informatie over de wijze waarop je moet gaan rapporteren? Heb je hulp nodig bij het samenstellen van goed werkend ESG-team? Of wil je gewoon even sparren over de verplichtingen die op jullie afkomen? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Zij zijn expert op het gebied van ESG, CSRD en ESRS en helpen je graag verder.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Maak een afspraak