088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Kwaliteit bij audits: waar gaat het om?

De Stuurgroep ‘Publiek Belang’ van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft in juni 2017 een ‘green paper’ gepubliceerd over de kwaliteit van de controle. De publicatie is destijds tijdens een internationale audit conferentie gepresenteerd, vanwege het centrale onderwerp van deze conferentie (Audit quality). Het green paper was een grondlegger voor discussie en bood de mogelijkheid voor accountants om te reageren op de genoemde onderwerpen. Deze discussies en consultaties hebben in 2018 uiteindelijk geresulteerd in het White paper ‘Waar het om gaat, kompas voor controlekwaliteit’ van de NBA. Waar gaat kwaliteit bij audits eigenlijk om?

Green paper NBA

Na de publicatie van het rapport ‘In het publiek belang’ in januari 2015, was een belangrijke vervolgstap te komen tot een nieuwe definitie van het begrip ‘kwaliteit van de controle’, ofwel ‘audit kwaliteit’. Het green paper beschrijft de context van het kwaliteitsbegrip, inclusief een nadere beschouwing van de verwachtingskloof die bestaat tussen enerzijds de beroepsbeoefenaren en anderzijds de maatschappij. Daarnaast gaat het paper in op het multi-stakeholder perspectief. Hierbij gaat het om de vraag: Kwaliteit voor wie? Hierbij worden de volgende vier perspectieven onderkend:

 1. De maatschappij, ook wel het publiek belang;
 2. De toezichthouder, oftewel compliance;
 3. De audit cliënt, te duiden als toegevoegde waarde; en
 4. Het audit team en firma, oftewel het proces.

Tevens gaat het paper in op het kwaliteitsbegrip. Als laatste heeft de Stuurgroep een praktische toepassing van het Kwaliteitsmodel uitgeschreven. Op basis daarvan is het mogelijk de verschillende onderdelen met elkaar in verband te brengen en kwaliteit “praktisch” te maken.

White paper NBA

Het in april 2018 gepubliceerde White paper is feitelijk een bundeling van reacties op bovengenoemde Green paper. In dit paper zijn vier principes genoemd van kwaliteit. Hieronder worden ze kort beschreven.

Principe 1: Het dienen van het publieke belang prevaleert boven andere perspectieven op kwaliteit

Het verstrekken van zekerheid bij de verantwoording van een onderneming ten behoeve van het publiek belang is en blijft het doel van accountantscontrole. Volgens het White paper is dat publieke belang leidend, zelfs als het niet overeenkomt of zelfs strijdig is met de andere perspectieven. Alleen een controledossier opbouwen dat voldoet aan de controlestandaarden is derhalve niet voldoende. De professioneel kritische instelling (PKI) van de accountant is doorslaggevend als hij of zij een afweging moet maken van uiteenlopende belangen.

Principe 2: De beroepsstandaarden, niet omdat het moet maar omdat het ertoe doet

De standaarden voor de accountants, zoals IFRS 16 en SBR zijn een bevestiging van de geleverde kwaliteit. Oftewel, het kan van alle accountants verwacht worden dat zij deze standaarden kennen en de toepassing hiervan beheersen als ze hun werk uitvoeren.

Principe 3: Accountants komen tot een gefundeerd oordeel dat zorgt voor een redelijke mate van zekerheid

De accountant stelt voor elke audit een individuele, tailor-made risicoanalyse op. Hierdoor kan er optimaal worden ingespeeld op de specifieke situatie van iedere controlecliënt. Hierbij maakt de accountant gebruik van het kwaliteitssysteem van zijn of haar kantoor. Omdat ook dit ‘professional judgement’ betreft, kan het voorkomen dat verschillende accountants een verschillende afweging maken bij eenzelfde controlecliënt.

Principe 4: Accountants staan voor hun aanpak en schuwen de dialoog daarover niet

Vanwege de begrippen getrouw beeld, redelijke mate van zekerheid, oordeelsvorming is een concrete discussie over het al dan niet leveren van kwaliteit niet zonder meer mogelijk. Communicatie over waarom een accountant bepaalde afslagen heeft genomen is derhalve erg belangrijk. De controlestandaarden bieden hier ook de ruimte voor, het is zelfs zo dat met de juiste argumentatie een andere aanpak gekozen kan worden. De accountant dient de dialoog hierover echter niet uit de weg te gaan.

Verbetering van kennis en beroepsstandaarden accountants

De NBA heeft een werkgroep opgericht zodat de kennis van de beroepsstandaarden en de toepassing daarvan verbeterd kan worden. Daarnaast blijft het gesprek over audit kwaliteit hoog op haar agenda staan.

Wilt u ook zekerheid geven aan uw stakeholders? Crowe Peak geeft onafhankelijk advies. Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl