088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Massaal bezwaar tegen forfaitair rendement

Is het forfaitaire rendement voor de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) in strijd was met art. 1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)? De Hoge Raad heeft een arrest gewezen in deze zaak. Wat was de uitkomst van dit arrest en wat voor gevolgen heeft dit voor u?

Waarschuwing aan wetgever door Hoge Raad

Gelet op de ruime beoordelingsmarge die de wetgever op het terrein van het belastingrecht toekomt, is dit stelsel niet in strijd met artikel 1 Europees Protocol van het EVRM (EP). Dit stelsel zou slechts dan in strijd komen met artikel 1 EP indien het vast staat dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is. Belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last. Indien deze onhaalbaarheid duidelijk zou worden en de wetgever er voor kiest uit te blijven gaan van een forfaitair rendement, mag van hem worden verlangd dat hij de regeling aanpast om de beoogde benadering van de werkelijkheid te herstellen.

Het arrest bevatte een waarschuwing aan de wetgever: Wanneer het forfaitaire rendement (langdurig) niet gehaald kan worden, dan moet de wet worden aangepast. Anders zou er wel strijdigheid met art. 1 EVRM kunnen ontstaan.

Buitensporige last

In een bijzonder arrest waarin een belegger een maand na de peildatum van 1 januari nagenoeg het hele vermogen verloor door een belegging in SNS Reaal, heeft de Hoge Raad in een bijzonder arrest op 6 april 2018 de belastingheffing van box 3 wel aangemerkt als een buitensporige individuele last en de belasting (tijdsevenredig) verminderd.

Wijzigingen forfaitaire rendement 2018

 Vanaf 2018 is het forfaitaire rendement gewijzigd:

Belasting op box 3 vermogen vanaf 2018 Forfaitair rendement 30% belasting
Schijf Vermogen uit sparen en beleggen Percentage 0,36% Percentage 5,38% Effectief
0 Eerste €30.000 Vrijstelling 0,00%
1 Boven vrijstelling, vanaf €1 tot en met €70.800 67% 33% 0,6%
2 Van €70.801 tot en met €978.000 21% 79% 1,3%
3 Vanaf €978.001 0% 100% 1,61%

 

Het forfaitair rendement wordt samengesteld uit een percentage dat voorzichtige spaarders kunnen behalen (0,36%) en minder voorzichtige beleggers (5,38%). De achtergronden van deze berekening van deze percentages zijn zeer ingewikkeld. Van de tweede schijf bij een box 3-vermogen van ongeveer € 100.000) is het huidige forfaitaire rendement hoger dan het forfaitaire rendement waarover de Hoge Raad in 2016 zijn oordeel gaf.

Uitvoering van het arrest van de Hoge Raad door wetgever

Veel belastingplichtigen zijn van mening dat het forfaitaire rendement onacceptabel hoog is en maken bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting om afschaffing van de heffing in box 3 of ten minste verlaging krijgen.

Een voorzichtige belegger zal niet gemakkelijk de percentages vanaf de 2e schijf halen. Het percentage van 5,38% lukt al helemaal niet als iemand niet (risicovol) wenst te beleggen. Aangezien niemand door de overheid gedwongen kan worden risicovol te beleggen zullen er mensen zijn die (langjarig) meer belasting moeten betalen dan de rendementen die zij feitelijk met het vermogen behalen. Vanuit dat perspectief kan worden betoogd dat de percentages te hoog zijn en er dus sprake is van een buitensporig hoge last.

Massaal bezwaar

Op 7 juli 2018 heeft de Staatssecretaris, vanwege de gewijzigde tarieven,  besloten om bezwaren tegen de belastingheffing van box 3 wegens strijdigheid met artikel 1 EP EVRM dan wel artikel 14 EVRM aan te merken als massaal bezwaar. Belangrijk is dat er tijdig (binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag) een bezwaarschrift wordt ingediend.

Enkele bezwaarschriften zullen worden uitgeprocedeerd en de uitslag hiervan (na arrest van de Hoge Raad) zullen bepalend zijn voor de uitspraak op uw bezwaarschrift. U kunt dus volstaan met een relatief eenvoudig bezwaarschrift ten einde uw rechten niet te verliezen.

Als u geen bezwaar maakt en de bezwaren worden te zijner tijd wel gehonoreerd dan vist u achter het net. Wij kunnen het bezwaarschrift voor u opmaken. Neem contact op met de Private Client Services om u hierin te ondersteunen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl