Mijn onderneming wordt controleplichtig, wat verandert er?

Controleplichtig

Wanneer je onderneming classificeert als een ‘middelgrote rechtspersoon’ ben je wettelijk verplicht een controle van de jaarrekening te laten uitvoeren door een Nederlandse bevoegde accountant. Deze verplichte controle is gebaseerd op EU-regelgeving waarin staat dat er een wettelijke verplichting bestaat voor middelgrote- en grote ondernemingen, banken en verzekeraars om hun jaarrekeningen te laten controleren.

In de Nederlandse wet staan drie criteria voor de controleplicht . Indien je twee achtereenvolgende boekjaren aan twee van de drie criteria voldoet, classificeert je onderneming als middelgroot (2024).

  • Balanstotaal > € 7,5 mln
  • Omzet > € 15 mln
  • Werknemers > 50 (fte)

Let wel: als een rechtspersoon nieuw is opgericht en in het eerste jaar is er een overschrijding van de grenzen, dan is er direct voor het eerste jaar sprake van een wettelijke controle.

Het doel van deze wettelijke controle is dat externe belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat de jaarrekening de financiële positie van je onderneming correct weergeeft.

Lees ook: ‘Mijn onderneming wordt controleplichtig. Wat is de rol van interne beheersing?’

Impact voor de ondernemer

Voorheen werd de jaarrekening van je onderneming volgens de wettelijke voorschriften samengesteld door de accountant. Bij de jaarrekening werd een samenstellingsverklaring gevoegd waarin aangegeven werd dat de jaarrekening voldeed aan de relevante wettelijke eisen.

Bij de uitvoering van een controleopdracht en de afgifte van een controleverklaring verstrekt de accountant een hogere mate van zekerheid omtrent de financiële verantwoording. De werkzaamheden die de accountant dient te verrichten om hier een getrouwe uitspraak over te kunnen doen zijn omvangrijker in vergelijking met de uitvoering van een samenstellingsopdracht.

De stappen die worden doorlopen bij de uitvoering van een controleopdracht betreffen in grote lijnen:

  1. Planningsfase inclusief risicoanalyse
  2. Uitvoering van een interimcontrole – gericht op de interne beheersing van je onderneming
  3. Uitvoering van de controle van de jaarrekening
  4. Rapportage en oordeelsvorming

Rapportage van een accountant bij een controleopdracht is doorgaans in de vorm van een accountantsverslag en/of managementletter, waarin tevens eventuele verbeterpunten in de administratieve organisatie met je worden gedeeld.

De opdracht tot controle wordt door de aandeelhoudersvergadering aan de accountant verleend. Mocht deze niet tot benoeming overgaan, dan benoemt – indien aanwezig – de raad van commissarissen de accountant.

Controleplichtig zijn in het buitenland

Indien je buitenlandse vennootschappen binnen je onderneming hebt, houd er dan rekening mee dat grenzen van de controleplicht enorm kunnen verschillen per land. Indien de betreffende vennootschap in het buitenland de grenzen overschrijdt dient er een accountant aangesteld te worden om de jaarrekening te controleren conform de lokale regelgeving.

Is jouw onderneming of organisatie binnenkort controleplichtig? Of heb je vragen of jouw bedrijf verplicht is om een wettelijke controle uit te laten voeren? Neem dan contact op met ons, wij beantwoorden je vragen graag. Ben je niet wettelijk verplicht tot een controle, maar schrijven bijvoorbeeld de statuten, de Raad van Toezicht, bank of andere stakeholders een accountantscontrole voor, ook dan kunnen wij de accountantscontrole uitvoeren. We spreken in dit geval van vrijwillige controle.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact