Nieuws 5 maart, 2024

Concurrentiebeding mogelijk op de schop 

Concurrentiebeding
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Concurrentiebeding mogelijk op de schop 

Een overzicht van voorgenomen veranderingen per 2025 

Een meerderheid van de Tweede Kamer streeft naar een inperking van de geldigheid van het concurrentiebeding. Een belangrijke wijziging die in dat verband in de pijplijn zit is een (praktisch) verbod op concurrentiebedingen voor functies met salarissen tot 1,5 keer modaal. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk een significante verandering voor zowel werkgevers als werknemers in een situatie van ontslag op initiatief van de werkgever per 2025. Hieronder lichten we de beoogde wetswijzigingen in dit verband en de implicaties daarvan verder toe. Advies nodig op het gebied van concurrentiebedingen? Crowe Peaks arbeidsrechtdeskundigen staan klaar om mee te denken. Neem hier contact op.  

Wijzigingen in het concurrentiebeding 

 Steeds meer werknemers worden geconfronteerd met concurrentiebedingen. Hoewel werkgevers oorspronkelijk deze bedingen opnamen om hun bedrijfsbelangen te beschermen, blijkt dat ze vaak voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het binden van personeel. Dit heeft negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt, waaronder belemmeringen voor werknemers om van baan te veranderen en moeilijkheden voor werkgevers bij het aantrekken van nieuw personeel. 

Om het onnodig gebruik van concurrentiebedingen tegen te gaan, heeft het kabinet-Rutte IV plannen aangekondigd om het concurrentiebeding te moderniseren. Deze plannen omvatten invoering van: 

  • een wettelijke beperking van de duur van het concurrentiebeding; 
  • een wettelijke verplichting tot specificatie en motivering van het geografische bereik van het concurrentiebeding; 
  • een verplichting tot betaling van een vergoeding aan de werknemer, vastgesteld op een percentage van het laatst verdiende salaris, als het concurrentiebeding wordt toegepast; 
  • een vereiste van een zwaarwegend bedrijfsbelang en motivatie voor werkgevers, ook bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, vergelijkbaar met de eisen voor bepaalde tijd. 

Mogelijke aanvullende beperking voor salarissen onder 1,5 keer modaal 

Mogelijk wordt aan bovenstaande opsomming een vijfde aanpassing toegevoegd. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel namelijk een motie aangenomen die beoogt de mogelijkheden voor werkgevers nog verder te beperken. Indien de wet wordt aangenomen, kan een concurrentiebeding nietig worden verklaard wanneer deze is overeengekomen met een werknemer die minder verdient dan 1,5 keer het modale salaris bij een fulltime dienstverband (ongeveer € 66.000 inclusief vakantietoeslag en vaste uitkeringen). Deze wijziging zou mogelijk met terugwerkende kracht van kracht kunnen worden. 

Hoe nu verder?  

In vervolg op de aangenomen motie ten aanzien van salarissen van minder dan 1,5 keer modaal werkt de minister momenteel aan een nieuw wetsvoorstel. Dit nieuwe wetsvoorstel zal binnenkort ter internetconsultatie worden voorgelegd. Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre deze wetswijziging van invloed zal zijn op het relatiebeding. Het streven van het kabinet is om de nieuwe wetgeving per januari 2025 in werking te laten treden. Benieuwd of deze wetswijziging invloed heeft op de arbeidscontracten in jouw organisatie? Of ben je benieuwd wat onze arbeidsrechtjuristen en payroll professionals voor je kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op. Dat kan via dit formulier of bel ons direct via 088-2055000.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact