Nieuws 27 januari, 2023

Herstel van het vertrouwen in het ecosysteem van de financiële verslaglegging

financiele vastlegging
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Herstel van het vertrouwen in het ecosysteem van de financiële verslaglegging

Verslaggeving over fraude en continuïteit is altijd al belangrijk geweest. De laatste jaren is het echter nog relevanter geworden, door gebeurtenissen zoals COVID-19 en de snelle digitalisering binnen diverse sectoren en bedrijven. Aangezien deze omstandigheden hebben geleid tot veel fraudegevallen en faillissementen van ondernemingen, is het belang van correcte financiële verslaggeving nog groter geworden. Met dat uitgangspunt heeft Nederland het concept van verplichte rapportage over fraude en going concern geïntroduceerd. Crowe Peak vertelt je graag alles over dit concept.

Going Concern en het publieke vertrouwen

Wanneer een bedrijf instort, worden alle belanghebbenden getroffen: van beleggers tot werknemers. Uiteindelijk tast dit ook het vertrouwen van het publiek in financiële markten aan. Daarom zijn continuïteitskwesties voor veel regeringen een prioriteit. Fraude en continuïteit hangen vaak samen. Fraude kan het vermogen van een onderneming om haar activiteiten voort te zetten in gevaar brengen. Het vertrouwen van beleggers in de onderneming wordt hierdoor aangetast en kan leiden tot faillissement. Omgekeerd kan frauduleus gedrag als doel hebben om de continuïteitsproblemen van een onderneming te verbergen.

De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat het onmogelijk is om alle bedrijfsfaillissementen te voorkomen. Een sterker ecosysteem voor financiële verslaglegging zou entiteiten echter in staat kunnen stellen tijdig preventieve maatregelen te nemen om de gevolgen te kunnen beheersen. Daarom is het belangrijk dat ondernemingen de risico’s in verband met fraude en going concern in kaart brengen en beoordelen of er maatregelen nodig zijn om de risico’s te beperken. Auditors zoals Crowe Peak beoordelen de processen van ondernemingen en de informatie die wordt gebruikt om deze beoordelingen uit te voeren. Daarnaast toetsen zij de door het management getroffen maatregelen.

Nieuwe ontwikkelingen omtrent financiële verslaglegging

Op 23 september 2020 heeft de NBA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) aan de Vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer haar voornemen kenbaar gemaakt om verplicht te rapporteren over fraude en going concern in de verklaring van de onafhankelijke accountant. De Nederlandse controlestandaarden (Standaard 700 – Oordeelvorming en rapportage over financiële overzichten) zijn gewijzigd door onafhankelijke accountants te verplichten om te rapporteren over de wijze waarop de accountant de fraude- en continuïteitsbeoordelingen van de client heeft beoordeeld, alsmede over de uitgevoerde procedures. De accountant zal ook verwijzen naar de relevante passages in het bestuursverslag in de financiële overzichten waar het management verslag doet van zijn eigen beoordelingen en de resultaten daarvan.

Voor Nederlandse beurgenoteerde entiteiten werd dit al eerder verplicht voor boekjaren die na 15 december 2020 aanvangen (boekjaar 2021). Rapportage over fraude en continuïteit was al verplicht in de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 en daarbij sterk aanbevolen in het bestuursverslag en in relevante toelichtingen in deze jaarrekening. Voor alle entiteiten van niet-openbaar belang wordt dit verplicht voor boekjaren die aanvangen op of na 15 december 2021. Gebruikers van de financiële overzichten van een onderneming vragen zich vaak af welke procedures accountants uitvoeren op het gebied van fraude en continuïteit. De wijzigingen in de controlestandaarden zorgen nu voor meer transparantie op dit gebied.

Wat betekent dit voor de controle van jouw onderneming?

Alle opdrachtbevestigingen voor controleopdrachten zijn gewijzigd om te voorzien in (1) het management en andere leidinggevenden en (2) de aanvullende verantwoordelijkheden van de accountant bij de beoordeling van- en rapportage over fraude en continuïteit. Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige controles en wat zijn de volgende stappen? Aangezien de implementatie verplicht is voor het lopende boekjaar, is het voor ons bij Crowe Peak extra belangrijk om zo snel mogelijk de nodige gesprekken te voeren met onze cliënten, om de veranderingen uit te leggen, evenals het effect dat deze veranderingen kunnen hebben op de procedures die worden uitgevoerd, of op eventuele aanvullende procedures die moeten worden uitgevoerd.

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude in hun organisaties. Daarom kan jouw accountant nagaan welk beleid en risicobereidheid de cliënt heeft en welke procedures er zijn om fraude te voorkomen. Heeft de cliënt bijvoorbeeld een gedragscode, klokkenluidersprocedures of incidentenregistratie. Wenst uw onderneming meer informatie over de nieuwe auditnormen? Neem dan contact op met een van onze auditspecialisten.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact