Nieuws 27 januari, 2023

30% regeling, wat is er nieuw in 2023?

assurance
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

30% regeling, wat is er nieuw in 2023?

Wanneer één van je werknemers vanuit het buitenland in Nederland gaat werken, wordt hij/zij waarschijnlijk geconfronteerd met extra kosten door de verhuizing van zijn/haar thuisland naar Nederland. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Als werkgever kun je je werknemer een belastingvrije vergoeding geven voor de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Ook kun je je werknemer 30% van zijn loon als belastingvrije vergoeding verstrekken door gebruik van de 30%-regeling. Deze belastingvrije vergoeding wordt beschouwd als een vergoeding voor kosten in verband met internationale verhuizing of woon-werkverkeer tussen het thuisland van de werknemer en Nederland. Deze faciliteit wordt de 30%-regeling genoemd. In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste update van regels met betrekking tot de 30%- vanaf 1 januari 2023.

Direct antwoord op je vraag? Vul dan het contactformulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

Salarisvereisten in 2023

Een van de belangrijkste voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de 30%-regeling is dat de werknemer in kwestie over een specifieke deskundigheid beschikt die op de Nederlandse arbeidsmarkt nauwelijks beschikbaar is. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt als aan de salarisdrempel (zie hieronder) wordt voldaan. De toepasselijke salarisdrempel wordt elk kalenderjaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2023 zijn de geïndexeerde salarisdrempels, die specifieke deskundigheid aantonen voor de toepassing van de 30%-regeling, als volgt vastgesteld:

  • € 41.954 (in 2022: € 39.467) belastbaar jaarloon (exclusief de belastingvrije vergoeding van maximaal 30%) voor werknemers van 30 jaar en ouder;
  • € 31.891 (in 2022: € 30.001) belastbaar jaarloon (exclusief de belastingvrije vergoeding van maximaal 30%) voor werknemers jonger dan 30 jaar met een Nederlands of gelijkwaardig buitenlands masterdiploma.

Opgemerkt zij dat de bovengenoemde looncriteria gelden voor nieuwe aanvragen die vanaf 1 januari 2023 worden ingediend, maar ook voor bestaande gevallen. Het zijn doorlopende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. In beginsel moet voor iedere werknemer aan wie de 30%-regeling is toegekend die gedurende 2023 geldig is, aan de hierboven genoemde salariscriteria worden voldaan.

Overgangsregeling

Voor werknemers aan wie de 30%-regeling is toegekend met een ingangsdatum vóór 1 januari 2019 geldt nog een overgangsregeling. In onderstaand overzicht vind je de beperkingen voor bestaande 30%-regelingen met een ingangsdatum vóór 1 januari 2019 en de nieuwe einddata conform het overgangsrecht.

Einddatum op de beschikkingNieuwe einddatum overgangsregeling
2019 en 2020  Einddatum op de beschikking
2021, 2022 of 2023  31 december 2020
2024 of laterEinddatum op de beschikking minus drie jaar

Gedeeltelijk niet-ingezeten belastingplichtige vanwege 30%-regeling

Een bijkomend fiscaal voordeel van de 30%-regeling is dat de werknemer kan kiezen voor behandeling als gedeeltelijk niet-ingezeten belastingplichtige voor een periode van maximaal vijf jaar zolang de 30%-regeling geldig is. Hierdoor kan de belastingplichtige kiezen voor behandeling als buitenlands belastingplichtige voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). De werknemer is dus alleen belasting verschuldigd over inkomen uit specifieke Nederlandse bronnen, namelijk een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap voor box 2 of Nederlands onroerend goed dat niet tot het woonland van de werknemer behoort voor box 3.

Schoolgeld voor internationale scholen en de 30%-regeling

Naast de toepassing van de 30%-regeling kan een werkgever aan de werknemer een belastingvrije vergoeding toekennen voor schoolgeld voor internationale scholen of voor een internationale afdeling van een reguliere school voor kinderen van een expat. Ook voor dit schoolgeld is de maximale duur voor de belastingvrije vergoeding vastgesteld op vijf jaar, conform de looptijd van de 30%-regeling.

Rijbewijs

Normaal gesproken kunnen in Nederland niet alle buitenlandse rijbewijzen worden ingeruild voor een Nederlands rijbewijs. Als de werknemer echter de 30%-regeling heeft gekregen, mag hij/zij (en zijn/haar gezinsleden) bij de gemeente het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs zonder een rijexamen af te leggen. Let op: alleen gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven als de 30%-houder hebben recht op de rijbewijsomwisseling.

Beperking per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de 30%-regeling tot maximaal de norm van de Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT). Het maximum salaris voor de WNT in 2023 is EUR 223.000. Praktisch betekent dit dat bij een belastbaar loon van de werknemer van EUR 300.000 de 30%-regeling kan worden toegepast tot maximaal het normloon van EUR 223.000 (drempel in 2023) en over het restant geen 30%-regeling kan worden toegepast. Als de werkelijke kosten van de werknemer hoger zijn dan de belastingvrije vergoeding op basis van het forfait, kun je kiezen voor vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (zonder maximum). De keuze om de werkelijke kosten te vergoeden of de 30%-regeling toe te passen, moet wel voor het hele jaar worden gemaakt. Je mag dit laatste niet meer wijzigen gedurende het jaar.

Direct antwoord op je vraag?

Vul dan het contactformulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact