Nieuws 17 juli, 2023

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in november 2023 in werking  

turboliquidatie
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in november 2023 in werking  

Vanaf 15 november 2023 zal de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking treden. Door deze wet wordt er een stap gezet in het voorkomen van misbruik van turboliquidatie. In dit artikel leggen we uit wat turboliquidatie inhoudt en wat deze tijdelijke wet voor gevolgen heeft op de huidige wetgeving.  

Wat is turboliquidatie? 

Door middel van turboliquidatie kan een vennootschap op eigen initiatief via een snelle manier worden ontbonden en worden geliquideerd. Dit is mogelijk omdat er op het tijdstip van ontbinding geen baten meer aanwezig zijn in de vennootschap. Het tijdstip van de ontbinding valt samen met de beëindiging van de vennootschap. Dit geldt ook als de vennootschap nog wel lasten heeft. Bij een turboliquidatie vindt er geen vereffening plaats, vanwege het feit dat er geen baten aanwezig zijn om te vereffenen. Zo hoeft er ook geen vereffenaar of curator te worden aangesteld om de activa te verkopen en de schuldeisers te betalen en is een openbare aankondiging van liquidatie van de vennootschap niet noodzakelijk. Tevens houdt de vennootschap direct op te bestaan zodra deze wordt ontbonden. Hierdoor is het mogelijk om de vennootschap direct uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel, zonder tussenkomst van een rechter.  

In de praktijk blijkt dat deze manier van liquidatie gevoelig voor misbruik is en rechtsonzekerheid geeft. Voornamelijk wanneer de vennootschappen op houden te bestaan met achterlating van lasten. De kritiek hierop zag voornamelijk op het gebrek aan ‘checks and balances’ rondom de positie van de schuldeisers en jaarrekeningverplichtingen. Met deze nieuwe wetgeving wordt getracht om deze kritiek aan te pakken. Door het vergroten van de transparantie is het idee dat het vertrouwen in de turboliquidatie toeneemt en het toegankelijker wordt voor ondernemers.  

Wat betekent dit in de praktijk?

Het bestuur van de onderneming dient binnen veertien dagen na ontbinding een aantal documenten te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het gaat hier om de volgende documenten: 

 • Een balans en een staat van baten en lasten dat betrekking heeft op het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden én het voorgaande boekjaar (indien er op het moment van ontbinding over het voorgaande boekjaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt);  
 • Een beschrijving van: 
  • a) de oorzaak van het ontbreken van de baten op het tijdstip van de ontbinding;  
  • b) indien van toepassing, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld; 
  • c) indien van toepassing, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven; en   
 • De jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een wettelijke plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan (indien van toepassing, inclusief een accountantsverklaring). 

Nadat deze deponeringen bij de Kamer van Koophandel zijn gedaan, doet het bestuur direct schriftelijk meldingen aan de schuldeisers.

Bestuursverbod

 De wet regelt ook een uitbreiding van het civielrechtelijk bestuursverbod om de rechtsbescherming van (onbetaalde) schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren. Het doel van deze uitbreiding is om  malafide ontbindingen zonder baten zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om maatregelen tegen bestuurders op te leggen. Het uitgebreide bestuursverbod bestaat uit twee onderdelen: 

 1. Een regeling in Boek 2 BW die het mogelijk maakt voor het OM om een bestuursverbod te verzoeken als malafide ontbindingen zich voordoen;en   
 2. Een wijziging van een bestaande regeling in de Faillissementswet waarbij een ontbinding zonder baten meetelt in de beoordeling of sprake is van recidive. 

Bestuurders die herhaaldelijk of ernstig misbruik maken van een ontbinding zonder baten en daarbij schuldeisers duperen, kunnen door dit uitgebreide  bestuursverbod tijdelijk geen bestuursfunctie of commissariaat meer uitoefenen. Dit kan worden opgelegd indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.  

Deze Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie zorgt voor een tijdelijke regeling van twee jaar. Het is mogelijk dat deze verlengd wordt als er de intentie is om deze permanent in te voeren. Op 5 juli jl. is de wet gepubliceerd in het Staatsblad en met ingang van 15 november treedt deze wet in werking.  
 
Wij zijn je graag van dienst om je bij de (turbo) liquidatie van je onderneming te adviseren. Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten. 

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact