Nieuws 13 april, 2023

Wetswijzigingen als onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt wetswijziging
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Wetswijzigingen als onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarkt

Maandag 3 april jl. heeft minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer een voortgangsbrief gestuurd. Hierin worden wetswijzigingen aangekondigd die een vervolg geven aan de plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Deze aangekondigde wijzigingen hebben als doel om meer zekerheid te bieden aan werkenden en daarnaast om ondernemers meer flexibiliteit te geven.  

De belangrijkste wijzigingen die in het maatregelenpakket zijn aangekondigd worden nog verder uitgewerkt en moeten nog worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. We volgen deze hervorming op de voet en we nemen je mee in het verloop van dit wetgevingsproces.  

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen 

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (zzp’ers), zodat er een financieel vangnet voor deze groep beschikbaar gesteld wordt bij arbeidsongeschiktheid. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal er een wachttijd van een jaar gelden. Deze verzekering zal in eerste instantie enkel voor IB-ondernemers verplicht zijn, nog niet voor de directeur-grootaandeelhouders (DGA). Standaard verzekert iedere zelfstandige zich voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen, tot aan de grens van 143% van het wettelijk minimumloon. De uitkering is maximaal 100% van het wettelijk minimumloon.  

Ook onderzoekt het kabinet een zogenoemde ‘opt-out’ regeling. Dit houdt in dat er een optie kan zijn om uit de publieke verzekering te stappen, indien de zelfstandige een private verzekering afsluit met ten minste dezelfde dekking en premie als de publieke variant. Door de opt-out regeling is er een keuzemogelijkheid voor zelfstandigen om zelf te bepalen welke verzekering voor hen passend is, om in de individuele verzekeringsbehoefte te kunnen voorzien. 

Oproepovereenkomsten

Het vaste contract moet weer de norm worden. Dit betekent dat nulurencontracten en de huidige min-/max contracten worden vervangen door een nieuw contract: een basiscontract. In dit basiscontract zal het verplicht worden om een minimaal aantal uur vast te leggen, ook wel arbeidsomvang genoemd. Voor deze groep werknemers moet dit een stuk zekerheid gaan bieden. Deze regeling zal niet voor studenten en scholieren gelden. 

Uitzendkrachten en uitzendbureaus 

Aan uitzendkrachten wordt ook meer zekerheid geboden door fase A en fase B te verkorten: 52 weken voor fase A en 2,5 jaar voor fase B. Het arbeidsvoorwaardenpakket van uitzendkrachten moet op een ten minste gelijkwaardig totaalpakket worden afgesproken. Het totaalpakket zal gelijkwaardig moeten zijn voor zowel uitzendkrachten als werknemers die in dienst zijn bij de werkgever. Ook zullen uitzendbureaus zich moeten houden aan certificeringseisen die door middel van het invoeren van een certificeringsstelsel worden gemonitord.

Ketenregeling

Om te voorkomen dat structureel werk in permanente tijdelijkheid wordt vervuld, komt de onderbrekingstermijn die geldt voor ketens van tijdelijke contracten (momenteel 6 maanden) te vervallen. Hier komt een administratief vervaltermijn van 5 jaar voor in de plaats. Uitzonderingen bij cao zijn dan niet langer mogelijk, ook niet voor uitzendkrachten. Wel geldt de uitzondering dat de onderbrekingstermijn niet gaat gelden voor studenten en scholieren. Voor seizoenswerk blijven de bestaande wettelijke mogelijkheden gelden.  

Einde re-integratieverplichtingen eerste spoor na één jaar 

Kleine en middelgrote werkgevers (tot 100 werknemers) kunnen na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid van duurzame vervanging van deze werknemer, zodat de werkgever de bedrijfsvoering kan voortzetten.  
 
In de uitwerking zal door middel van procedurele waarborgen vastgelegd worden hoe de werkgever en werknemers dergelijke afspraken kunnen overeenkomen. Indien de werkgever en de werknemer niet tot overeenstemming komen over het afsluiten van het eerste spoor (terugkeer bij huidige werkgever) en de werkgever wil het eerste spoor toch afsluiten, dan dient de werkgever bij het UWV om toestemming te vragen. Indien het eerste spoor is afgesloten, is het uitgangspunt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar onder voorwaarden kan opzeggen. De re-integratie van zieke werknemers zal zich hierdoor in het tweede ziektejaar primair richten op re-integratie in het tweede spoor (bij een andere werkgever). 

Premiedifferentiatie WW 

De verhoogde premie van 5%-punten bij een overschrijding van 30% geldt niet wanneer de werknemer een vast contract heeft voor minimaal 30 uur per week (thans 35 uur). Het vaste basiscontract gaat onder de lage WW-premie vallen. 

Calamiteitenregeling Personeelsbehoud (CP) 

Werkgevers die te maken krijgen met een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt, kunnen een beroep doen op de Calamiteitenregeling Personeelsbehoud. Voor de duur van maximaal zes maanden kan er gekozen worden om werknemers tijdelijk ander werk te laten verrichten of werknemers minimaal 20% minder te laten werken, met behoud van de WW-rechten. Over het aantal niet-gewerkte uren wordt 80% loon betaald, waarbij het totale loon niet meer dan 10% mag dalen. Ook mag het inkomen van de werknemer niet lager uitkomen dan het wettelijk minimumloon. Als de werkgever hiervoor kiest, kan hij een tegemoetkoming van 60% voor de loonkosten van de niet-gewerkte uren aanvragen. 


De planning is dat de wetgeving in het voorjaar van 2024 wordt behandeld, zodat uiterlijk 1 januari 2025 dit pakket aan maatregelen in werking treedt. 

Meer weten over arbeidsrecht, wettelijk minimumloon, overeenkomsten of iets anders? Neem contact op en één van onze specialisten staat je graag te woord. 

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact