Tax & Legal 3 maart, 2021

De WHOA: een overzicht

rechtsherstel
Crowe Peak/ Kennisbank/ Tax & Legal/

De WHOA: een overzicht

Wat is de WHOA?

 • Wet Homologatie Onderhands Akkoord
 • Een wet waarmee schuldeisers kunnen worden gedwongen mee te werken aan een schuldeisersakkoord.
 • Een ondernemer die nu zijn schulden nog wel kan betalen, maar voorziet dat dit op korte termijn niet meer zo is, kan met een WHOA-akkoord een faillissement voorkomen.

Voordelen WHOA

 • Geen faillissement
 • Deel schulden wordt kwijtgescholden
 • Procedure kan meestal vertrouwelijk blijven (geen publicatie)

Voor wie?

 • Bijna alle typen ondernemingen
 • Kan worden ingezet door onderneming zelf, of door crediteuren

Wanneer mogelijk?

 • Onderneming is niet failliet, maar zal binnen afzienbare tijd zijn schulden niet meer kunnen voldoen.

Wat staat er in het akkoord?

 • Een wijziging van de rechten van de schuldeiser.

Bijvoorbeeld:

 • Gedeeltelijke kwijtschelding vordering
 • Omzetting vordering in aandelen
 • Uitstel van betaling
 • Beëindiging van een overeenkomst
 • Wijziging van voorwaarden, bijvoorbeeld verlenging van de betalingstermijn

Ook kan aan de rechter om toestemming worden verzocht een overeenkomst op te mogen zeggen, bijv. een huurovereenkomst.

Procedure

1. Startverklaring

De WHOA-procedure begint met het indienen van een startverklaring.

Afkoelingsperiode
Na de startverklaring kan een afkoelingsperiode worden aangevraagd.
Tijdens de afkoelingsperiode kunnen crediteuren geen verhaalsmaatregelen nemen zonder goedkeuring van de rechter.

Herstructureringsdeskundige
Op verzoek van de ondernemer of schuldeisers kan de rechtbank een herstructureringsdeskundige benoemen. Een herstructureringsdeskundige is de adviseur die de ondernemer en schuldeisers helpt het WHOA-akkoord tot stand te brengen.

Let op: De rechtbank kiest niet per se voor de adviseur die de voorkeur heeft van de ondernemer.

2. Voorbereiding akkoord

Een WHOA-akkoord komt erop neer dat de crediteuren een deel van hun vordering opgeven, zodat de ondernemer niet failliet gaat. Het voordeel voor de schuldeiser is dat hij meer krijgt vergoed dan in faillissement.

Houd rekening met de posities van de bank en de belastingdienst. Voorafgaand overleg kan verstandig zijn.

De belastingdienst stelt in de Leidraad Invordering voorwaarden voor zijn instemming met een schuldeisersakkoord.

3. Klassen van schuldeisers

Schuldeisers moeten op basis van het soort vordering worden ingedeeld in klassen. Elke klasse schuldeisers krijgt een eigen aanbod, en kan daarover stemmen. Als ten minste 1 klasse schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan het gehele akkoord ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter.

4. Homologatie

Keurt de rechter het akkoord goed, dan wordt het bindend voor alle bij het akkoord betrokken partijen.

Aandeelhouders of schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd kunnen het akkoord nog proberen te blokkeren. De rechter kan op hun verzoek het akkoord onder andere afwijzen:

 1. als aan “kleine” MKB bedrijven minder dan 20% van hun vordering wordt uitbetaald, zonder zwaarwegend belang
 2. als zonder zwaarwegend belang wordt afgeweken van de wettelijke of contractuele rangorde;
 3. als schuldeisers niet kunnen kiezen voor uitbetaling in geld ter hoogte van het bedrag dat naar verwachting in een faillissement van de schuldenaar zou zijn uitgedeeld;

5. Uitvoering van het akkoord

Nadat het akkoord is gehomologeerd, kan het worden uitgevoerd. Tegen de beslissing van de rechter over het homologatieverzoek staat geen hoger beroep of cassatie open.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact