Nieuws 12 juni, 2023

Let op! Per 1 juli wijzigingen pensioen, minimumloon en vervallen wettelijke vakantiedagen

wijzigingen payroll
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Let op! Per 1 juli wijzigingen pensioen, minimumloon en vervallen wettelijke vakantiedagen

Per 1 juli hebben werkgevers in Nederland te maken met een aantal flink ingrijpende wijzigingen. Het betreft wijzigingen op het gebied van pensioen, minimumloon en de loondoorbetalingsplicht voor zieke werknemers die al recht hebben op AOW. Daarnaast zullen op 1 juli 2023 de wettelijke vakantiedagen van medewerkers over 2022 vervallen. Hieronder lees je alles over al deze aandachtspunten.

Heb je een vraag over jouw organisatie of specifieke casus? Mail dan direct naar payroll.services@crowe-peak.nl.  

Aanpassing pensioenwet per 1 juli 2023 

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat de Eerste Kamer op 30 mei jongstleden de Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft aangenomen. Deze wet is een voortvloeisel uit het pensioenakkoord dat het kabinet in 2019 sloot met werknemers- en werkgeversorganisaties. Kort gezegd komen de meest relevante bepalingen uit de Wtp hierop neer: 

 • Het basisprincipe was dat de Nederlandse pensioenen collectief werden opgebouwd en genoten, nu gaat dat meer op individuele basis plaatsvinden. 
 • Om meer flexibiliteit in de hoogte van uitkering van pensioenen te kunnen faciliteren mogen pensioenfondsen en/of pensioenuitvoerders in het nieuwe stelsel de opbrengst van beleggingen met pensioengeld sneller gebruiken om pensioenuitkeringen te verhogen. Tegelijkertijd mogen zij de pensioenuitkeringen in tijden van economisch slecht weer ook weer verlagen. 
 • Persoonlijke pensioenopbouw: in het vervolg zullen pensioenen bestaan uit de door het betrokken individu ingelegde premie, plus het rendement dat die premie gedurende de opbouw heeft opgeleverd. 
 • Voortaan komt de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste van hun eigen pensioen.  

Met bovengenoemde veranderingen lijkt het Nederlandse pensioenstelsel te gaan kantelen van een collectief stelsel, naar een meer individueel in te richten voorziening. Dit betekent meer keuze in het risicoprofiel van de beleggingen die ten behoeve van het pensioen worden gedaan en meer transparantie over de wijze van opbouw van het pensioen.  

De pensioenfondsen krijgen van de wetgever tot 1 januari 2028 om de benodigde wijzigingen voor dit nieuwe systeem door te voeren. 

Aanpassing minimumloon per 1 juli 2023 

Zoals elk jaar vindt er een wettelijke verhoging van het minimumloon plaats per 1 januari én per 1 juli. Concreet houdt de wijziging wanneer het gaat om medewerkers van 21 jaar en ouder het volgende in: 

(exclusief 8% vakantiegeld) Minimumloon per 1 januari 2023 Minimumloon per 1 juli 2023 
Per maand € 1.934,40 € 1.995,00 
Per week  € 446,40 € 460,40 
Per dag  € 89,28 € 92,08 
Minimumlonen per 1 juli 2023

Alle bovengenoemde bedragen zijn berekend op basis van een voltijdsdienstverband (bestaande uit 36, 38, 40 uur afhankelijk van de toepasbare CAO) en zullen naar rato moeten worden toegepast in het geval van deeltijdarbeid. Verder geldt dit minimum alleen in gevallen dat er geen (algemeen verbindend verklaarde) CAO van toepassing is op de sector en/of de werkgever. In gevallen waarin dat wel zo is zal de CAO gevolgd moeten worden. Leven er in jouw organisatie vragen over de toepassing van de wijzingen in het minimumloon? Neem dan contact met ons op. Voor informatie over minimumjeugdlonen en uurloners, klik hier:  

Bedragen minimumloon 2023 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl 

Aanpassing termijn loondoorbetalingsplicht per 1 juli 2023 

Per 1 juli 2023 zal loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer worden teruggebracht naar 6 weken. Als de AOW-gerechtigde werknemer door blijft werken en onverhoopt ziek wordt, dan geldt er op dit moment een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken. De periode van 13 weken is gebaseerd op overgangsrecht.  

Per 1 juli 2023 is overgangsrecht niet meer van toepassing en zal de wettelijke loondoorbetalingsplicht van 6 weken van kracht zijn. Dit betekent dat als een AOW-gerechtigde werknemer na 1 juli 2023 ziek wordt, hij recht heeft op 6 weken loondoorbetaling. Als de AOW-gerechtigde werknemer ziek werd voor 1 juli 2023 dan blijft de loondoorbetaling van 13 weken gelden. Indien er geen CAO van toepassing is en geen afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst bedraagt het loon gedurende de ziekteperiode 70% van het loon voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon. 

Vervallen wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2023 

Naast de minimumlonen moeten ook de (wettelijke) vakantiedagen per 1 juli aanstaande goed onder de loep genomen worden. De wettelijke vakantiedagen over het jaar 2022 zullen dan namelijk komen te vervallen. Voor een goed begrip van deze wettelijke regeling zetten we hieronder nog de belangrijkste punten ten aanzien van vakantiedagen op een rijtje:  

 • Bij een werkweek van 40 uur bestaat voor iedere werkende in Nederland het recht op 20 vakantiedagen per jaar; 
 • Bij deeltijd wordt gerekend met vier keer de (gemiddelde) arbeidsduur per week; 
 • Veel werkenden hebben daarnaast op basis van hun CAO/bedrijfsreglement/arbeidsovereenkomst ook nog recht op aanvullende vakantiedagen. Dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.  
 • Wettelijke vakantiedagen hebben een geldigheid van 1,5 jaar. Dit betekent dat ieder jaar op 1 juli de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in het voorgaande jaar komen te vervallen; 
 • Met andere woorden: op 1 juli 2023 vervallen de wettelijke vakantiedagen van 2022
 • Verval kan echter pas als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
  • De medewerker moet in staat zijn geweest om de vakantiedagen op te nemen; en
  • Als werkgever moet je de werknemer ruim van tevoren (schriftelijk bij voorkeur) geïnformeerd hebben van het vervallen van de vakantiedagen.  

Let op! Wettelijke vakantiedagen mogen (anders dan bovenwettelijke vakantiedagen) niet worden uitbetaald. De reden hierachter is dat elke medewerker in de gelegenheid moet worden gesteld om vakantie te kunnen opnemen.  

Overigens geldt voor bovenwettelijke vakantiedagen een geldigheid van vijf jaar. De eerstvolgende belangrijke deadline in dit verband is 31 december 2023. Op die dag verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen van 2019.  

Meer weten over de opbouw van en het vervallen van vakantiedagen en de verwerking daarvan in de payroll of payrollprogramma Loket? Neem direct contact met ons op. Kijk voor meer payrollnieuws in onze kennisbank.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact