088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en NOW 2.0

De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) is komen te vervallen. In plaats daarvan geldt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Onder de NOW neemt de overheid de loonbetalingsverplichting over tot een maximaal percentage van 90%. De subsidie wordt aangevraagd voor 3 maanden. Hiervoor is vereist dat een ondernemer aannemelijk maakt dat in de periode tussen 1 maart en 1 augustus gedurende 3 maanden een minimaal omzetverlies van 20% is te verwachten.

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

NOW-subsidie binnen een groep van ondernemingen 

In de NOW-regeling werd aanvankelijk de omzetdaling die recht geeft op subsidie berekend door de omzet van concernonderdelen samen te tellen. Dit kan tot onredelijke resultaten leiden, als de vereiste omzetdaling van ten minste 20% op concernniveau niet wordt gehaald, terwijl de omzetdaling op het niveau een individuele werkmaatschappij dramatisch is. Daarom is de regeling op dat punt aangepast. De omzetdaling van concernonderdelen kan inmiddels afzonderlijk worden opgevoerd.

Wel gelden daarbij aanvullende eisen. Concerns die een beroep doen op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Ook dient een akkoord met vakbond c.q. personeelsvertegenwoordiging te worden gesloten over werkbehoud. Ook mag er in het gehele concern geen sprake zijn van een zgn. personeelsvennootschap. Verder is aangekondigd dat er extra eisen komen die door de accountant worden getoetst.

Voorwaarde is wel dat voor de betrokken werknemers geen ontslag op economische gronden wordt aangevraagd gedurende de toepassing van de regeling. De nadere voorwaarden voor de NOW regeling in het kader van het noodpakket zijn op hoofdlijnen:

 1. Omzetverlies berekenen

Hoe bereken je je verlies in omzet ten gevolge van corona?
Vergelijk 1/4e deel van de jaaromzet 2019 met de omzet(verwachting) over een periode van drie maanden vanaf maart. Is daarin een daling van meer dan 20% uit af te leiden, dan kom je in aanmerking.

Als deze periode niet representatief is (bijv. omdat jouw omzet sterk seizoensgebonden is), mag je ook de omzet(verwachting) uit de periode die 1 of 2 maanden later ligt, als uitgangspunt nemen. Nu de aanvraagprocedure is opengesteld tot eind mei, biedt dit ook de mogelijkheid te wachten met de aanvraag totdat je meer duidelijkheid hebt over de verwachte omzetdaling.

 1. Hoe worden de loonkosten berekend?

Basis is het SV loon (socialeverzekeringsloon) uit de loonaangifte. In de oorspronkelijke NOW was dit de loonaangifte over januari 2020, in de nieuwe NOW 2.0 zal dit maart zijn. Het UWV neemt deze gegevens automatisch over. Hier wordt een vaste opslag van 30% als werkgeverslasten bij opgeteld (40% in NOW 2.0). Met als maximumloon EUR 9538,- per maand. Salaris boven die grens wordt niet in aanmerking genomen voor de loonsubsidie. Het UWV filtert eventuele bijzondere looncomponenten, zoals een dertiende maand, uit de loonaangifte zodat de subsidie niet al bij voorbaat te hoog wordt bevoorschot.

De aanvraagprocedure van de NOW heeft een kortere doorlooptijd dan de wtv-regeling. De noodmaatregel geldt ook voor ook voor werknemers met een nul-urencontract.

Accountantsverklaring

Bedrijven die een subsidie aanvragen welke boven € 125.000 uitkomt, dienen bij de definitieve vaststelling van de subsidie in het vierder kwartaal van 2020 een accountantsverklaring te overleggen. Uit die accountantsverklaring zal moeten blijken dat het omzetverlies waarop de subsidie is gebaseerd werkelijk juist is.

De minister heeft aangekondigd dat in gevallen waarbij geen accountantsverklaring is vereist wel  steekproefsgewijs zal worden gecontroleerd of de opgegeven omzetdaling juist is.

Verder zal bij een verzoek om vaststelling van een subsidie met een v vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, maar minder dan € 125.000, een verklaring van een deskundige moeten worden overlegd waarin de omzetdaling wordt bevestigd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor of financieel dienstverlener.

NOW 2.0

Voor de eerste fase van de NOW konden aanvragen worden ingediend tot en met 5 juni. Inmiddels is een verlenging van de NOW aangekondigd, “NOW 2.0” genoemd. De definitieve tekst van de regeling is nog niet online, maar openstelling is aangekondigd voor 6 juli 2020.

In de NOW 2.0 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke NOW:

 • De subsidieperiode sluit aan op de huidige, d.w.z. dat loonsubsidie wordt gegeven over de maanden juni, juli en augustus.
 • De omzetdaling wordt beoordeeld in een viermaandsperiode naar keuze binnen de periode juni tot en met november.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • De vaste opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd naar 40%.
 • Als een werkgever gedurende de subsidieperiode werknemers ontslaat om economische redenen wordt de subsidie nog gecorrigeerd met 100% van de loonsom waarop de subsidietoekenning was gebaseerd, i.p.v. 150% zoals dat onder NOW 1.0 aanvankelijk het geval was.
 • Er komt in de NOW 2.0 een – nog nader vorm te geven – stimulans om bijscholing en studie door werknemers te stimuleren.
 • Er zijn wijzigingen aangekondigd om seizoensbedrijven beter tegemoet te komen. Deze wijzigingen staan nog niet precies vast.

Onder NOW 2.0 gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden voor aanvragers die tevens een accountantsverklaring dienen te overleggen. Dat zijn de aanvragers die meer dan € 125.000 subsidie aanvragen.

Als u subsidie ontvangt is het niet langer toegestaan om over het boekjaar 2020 dividend uit te keren of aandelen in te kopen. Reeds eerder genomen dividendbesluiten kunnen wel in stand blijven.

Het is verder ook niet toegestaan om aan het bestuur en/of directie bonussen uit te betalen over 2020. Aan werknemers kunnen wel de overeengekomen bonussen worden uitgekeerd.

Bepaling relevante loonsom en omzet in situaties van overgang van onderneming

De regering heeft inmiddels ook voorzien in een regeling voor ondernemingen die net een overname hebben voltooid. Voor deze bedrijven kunnen de referteperiode voor loonsom en omzet volledig onrepresentatief zijn.

Voor deze bedrijven wordt voor de omzetbepaling aangesloten bij de bestaande regeling in de oorspronkelijke NOW voor startende bedrijven. Dat zijn bedrijven die nog niet bestonden op 1 januari 2019. Dat betekent dat voor de referentieperiode voor omzet de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden.

Als referteperiode voor de loonsombepaling wordt de maand maart genomen, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart.

Maand maart als referteperiode voor de loonsom onder NOW 1.0

Om tegemoet te komen aan ondernemingen die gedurende de winterperiode veel minder personeel in dienst hadden, is alsnog ook onder NOW 1.0 de alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte opgenomen.

Aannvragers met zo’n “0-loonsom” in januari kregen onder de bestaande regeling een afwijzende beschikking, terwijl zij mogelijk in maart en volgende maanden wel degelijk loonkosten hebben (bijv. standtenten).  Deze bedrijven worden alsnog benaderd door het UWV.

Als referteperiode voor de loonsombepaling wordt de maand maart genomen, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl