088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Pleitbaar standpunt: Balanceren tussen droom en daad

Wetten en zeker belastingwetten, zijn niet altijd duidelijk. Soms is het nodig om diep de (wets)geschiedenis in te gaan om te zien wat de Wetgever precies bedoeld heeft of is het aan de fiscale rechter de taak om in een concrete situatie het recht te vinden.

Voor de belastingplichtigen is dit vaak heel vervelend. Wanneer zij een standpunt innemen bij hun belastingaangifte kunnen ze, achteraf, worden geconfronteerd met boeten en een lange en dure rechtsgang, die niet altijd goed afloopt. Als de Belastingdienst van mening is dat door het standpunt van de belastingplichtige er bewust (opzettelijk) een onjuiste aangifte is gedaan kan de boete oplopen tot 100% van de verschuldigde belasting. Ervaring leert dat dit meestal wordt verlaagd, maar ook een boete van 25% kan tot zeer hoge verschuldigde bedragen leiden. En juist die boete leidt bij belastingplichtigen vaak tot boosheid en onbegrip.

Omgaan met onzekerheid

Als er onzekerheid is over een standpunt dan is het goed om het overleg te zoeken met de Belastingdienst. Zaken van tevoren transparant maken en de fiscus vragen om een standpuntbepaling kan veel onzekerheid en toekomstige procedures voorkomen.

Vaak echter kan of wil de fiscus van tevoren geen standpunt innemen. De reden daarvan kan zijn dat de fiscus eerst toekomstige procedures wil afwachten of als beleid heeft om over bepaalde onderwerpen geen nadere afspraken te mogen maken.

In dat soort gevallen is het zeer aan te bevelen om een pleitbaar standpunt op de bouwen.

Wat is een pleitbaar standpunt?

De Hoge Raad heeft de basis voor het pleitbare standpunt gelegd in het arrest van 13 februari 2009, waar bepaald werd dat aan een belastingplichtige geen grove schuld (en dus geen boete) kan worden verweten als deze zijn fiscale verplichtingen overlaat aan een deskundig adviseur, ook als hij zichzelf niet in de toepasselijke belastingregelingen heeft verdiept. Dit arrest is gevolgd door diverse arresten, die deze lijn bevestigen en hier en daar verduidelijken.

Wat is dan het standpunt van een deskundig adviseur dat ervoor zorgt dat het etiket “pleitbaar” erop geplakt mag worden? Een flauw maar desalniettemin juist antwoord luidt: dat hangt sterk af van de concrete casus en het rechtsgebied. Duidelijk is dat bij een geheel nieuwe wet nog geen beroep kan worden gedaan op een uitgebreide jurisprudentie, ook gezaghebbende literatuur levert maar een beperkte pleitbaarheid als over een onderwerp zeer uiteenlopend wordt gedacht.

Wanneer wij een pleitbaar standpunt schrijven dan raadplegen wij de volgende bronnen:

 • De wetsgeschiedenis, welke vragen zijn er tijdens de parlementaire behandeling aan de orde geweest, wat wilde de wetgever bereiken, welke situatie hadden ze op het oog.
 • De jurisprudentie, en dan bij voorkeur de arresten van de Hoge Raad en Internationale Gerechtshoven als het Hof van Justitie.
 • Literatuur en dan met name wetenschappelijke artikelen van fiscale wetenschappers.

Uit die bronnen motiveren wij een pleitbaar standpunt. Dat standpunt zal meestal correct zijn. Mocht blijken dat er over het standpunt anders gedacht kan worden, dan voorkomt u in ieder geval de boete en voorkomt u dat u daarmee bestraft wordt voor het standpunt waarvan u in redelijkheid kon menen dat dit het juiste was.

Dus ook als u uiteindelijk geen gelijk zou krijgen wordt met een pleitbaar standpunt een boete voorkomen.

Neem gerust contact op met onze fiscale adviseurs als u behoefte heeft aan een deskundig advies of een pleitbaar standpunt.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl