088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Sociale zekerheid in geval van een niet-verdragsland

Bij het uitzenden van personeel naar het buitenland is het belangrijk om de socialezekerheidspositie van de werknemer te bepalen. In het geval er in dit kader internationale afspraken zijn gemaakt, is het uitgangspunt dat iemand slechts in één land sociaal verzekerd is. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons artikel met algemene informatie over de socialezekerheidspositie in verschillende situaties. Als het desbetreffende land van uitzending geen EU-land, EER-land, Zwitserland of verdragsland is, dan spreken wij over een niet-verdragsland.

Waar sociaal verzekerd?

Het antwoord op de vraag waar uw werknemer sociaal verzekerd is indien er sprake is van een uitzending naar een niet-verdragsland, is niet op voorhand met zekerheid te zeggen. Dit kan een grijs gebied zijn. Er is namelijk geen internationale afspraak, verordening of verdrag waarop men kan terugvallen. Het formuleren van een eenduidig antwoord is derhalve een uitdaging.

Per specifieke situatie en per niet-verdragsland dient de situatie te worden beoordeeld. In principe valt men terug op de basisregels en op de nationale regelgeving. Als de werknemer gaat wonen en werken in het niet-verdragsland, zal deze werknemer op basis van de nationale regelgeving in principe niet meer sociaal verzekerd zijn in Nederland.

‘To whom it may concern’-verklaring

Echter, in dergelijke situaties kan aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de specifieke situatie en omstandigheden van uw werknemer en de uitzending worden voorgelegd. De SVB beoordeelt dan aan de hand van de basisregels en nationale regelgeving de situatie en kan overgaan tot het opleggen van een ‘to whom it may concern’-verklaring waarin Nederlandse sociale zekerheid nog steeds van toepassing kan worden verklaard tijdens de duur van de uitzending. In dat geval zou de werknemer dan in Nederland sociaal verzekerd kunnen blijven. Dit is vaak wenselijk, zeker bij een korte termijnuitzending.

In dat laatste ligt met name de uitdaging, want het thuisland en het land van uitzending kunnen op basis van de nationale regelgeving en interpretatie van de basisregels beide beslissen dat de werknemer valt onder het nationale sociale zekerheidsstelsel. Dit kan dubbele socialezekerheidsdekking en dus ook dubbele betaling van premies tot gevolg hebben. Deze verklaring is dan ook niet de absolute oplossing voor dit vraagstuk.

Om die reden is het aan te raden de verklaring voor te leggen aan de buitenlandse autoriteiten in kwestie, zodat zij uitspraak kunnen doen over de positie aldaar. Mogelijk kan uw werknemer van de autoriteiten in het andere land een bevestiging ontvangen dat zij de uitkomst van de ‘to whom it may concern’-verklaring zullen volgen. In een dergelijk geval kan dubbele premieheffing voorkomen worden.

U zult begrijpen dat dergelijke situaties niet altijd eenvoudig blijken. Het is daarom aan te raden een specialist in te schakelen op het gebied van sociale zekerheid.

Meer weten?

Mocht u vragen hebben over de sociale zekerheidspositie van een werknemer tijdens een detachering naar het buitenland of vanuit het buitenland kunt u gerust contact opnemen met onze Global Mobility Services specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl