088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Turboliquidatie: een betere bescherming voor schuldeisers

Een lege bv kan in korte tijd worden opgeruimd door een “turboliquidatie”. Dit werkt zo: Als er geen activa meer zijn, kan door een simpel aandeelhoudersbesluit de bv worden ontbonden. Daarna wordt de ontbinding ingeschreven in het handelsregister: De bv bestaat nu niet meer. De regering wil dit in 2020 aanpassen. Hoe werkt de turboliquidatie nu en wat wordt er veranderd?

Hoe werkt turboliquidatie nu?

Een bv zonder activiteiten kan op de volgende manieren worden beëindigd:

Situatie
1. Geen activa, geen schulden Turboliquidatie
2. Geen activa, wel schulden Turboliquidatie
3. Wel activa, geen schulden Normale ontbindingsprocedure: deponeren slotbalans, advertentie dagblad en 2 maanden wachttijd
4. Wel activa, wel schulden, activa groter dan schulden Normale ontbindingsprocedure: deponeren slotbalans, advertentie dagblad en 2 maanden wachttijd
5. Wel activa, wel schulden, schulden groter dan activa Er moet faillissement worden aangevraagd.

 

Het is misschien een verassing dat een bv die wél schulden heeft, toch kan worden beëindigd door turboliquidatie. Worden de schuldeisers dan niet benadeeld door de turboliquidatie?

Het probleem is vooral het leeg maken van de bv terwijl er nog schulden zijn. Niet het bestaan van de schulden. Een belangrijke vraag is daarom vaak: Is het leegmaken van de bv onrechtmatig tegenover schuldeisers? Als er bewijs is dat de bv expres is leeg gehaald om schulden te ontlopen, kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Ook kunnen schuldeisers een verzoek doen tot “heropening” van de liquidatieprocedure als er aanwijzingen zijn dat de bv niet echt leeg was.

Ga na of er geen activa meer zijn

Bent u van plan een turboliquidatie uit te voeren? Gaat u dan na dat er écht geen activa meer zijn. Is er bijvoorbeeld door de Belastingdienst nog een bedrag uit te keren? Dan kan er niet zomaar worden geliquideerd. Ook een waarborgsom die wordt terugbetaald bij het einde van een huurovereenkomst is relevant. Zolang er nog activa zijn te verwachten, kan er geen turboliquidatie worden uitgevoerd.

Verder gelden de algemene regels voor paulianeus handelen: Handelingen die bedoeld zijn om schuldeisers te benadelen kunnen worden vernietigd én tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Het simpelweg verplaatsen van activa binnen de eigen groep kan dus tot problemen leiden.

Het is daarom onverstandig om handelingen te verrichten zonder de nodige juridische documentatie. Bijvoorbeeld: Het uitbetalen van een banksaldo aan een aandeelhouder is een uitkering, waarvoor een aandeelhoudersbesluit is vereist. Is er geen aandeelhoudersbesluit opgesteld, dan ligt de stelling voor de hand dat er onrechtmatig is gehandeld. Er moet dus eerst een correcte procedure voor uitkering worden gevolgd.

Zoals uit de tabel hierboven blijkt is er geen turboliquidatie mogelijk als er nog activa in de vennootschap zijn. In dat geval kan zelfs een faillissementsprocedure verplicht zijn, als de schulden groter zijn dan de activa. Een faillissementsprocedure is tijdrovend en kan kostbaar zijn. Het zal niet verrassend zijn dat men in zo’n geval meestal geen ontbindingsprocedure start.

Hoe werkt turboliquidatie in de toekomst?

Er zijn op dit moment twee procedures: de turboliquidatie en de normale ontbindingsprocedure.

Bij de normale procedure moet een “slotbalans” worden opgemaakt die twee maanden ter inzage ligt bij de Kamer van Koophandel. Dit moet ook bekend worden gemaakt door een advertentie in een landelijk dagblad. Pas nadat de twee maanden om zijn, wordt de bv definitief ontbonden.

Bij de turboliquidatie is er nu nog geen verplichting om de liquidatie aan te kondigen en financiële informatie bekend te maken. De turboliquidatie wordt daarom gezien als een procedure die tot misbruik leidt. Een bv wordt snel ontbonden en de schuldeisers weten van niets. Doordat de vennootschap niet meer bestaat, kunnen schuldeisers daarna alleen nog door dure procedures proberen hun geld terug te krijgen.

Vaak is er verder ook nauwelijks financiële informatie over de vennootschap. Als de bv midden in een boekjaar wordt ontbonden, is er namelijk nog geen jaarrekening gepubliceerd. Schuldeisers weten dan niet wat de situatie voor de ontbinding was, en of er misschien eerder wel activa waren die eerst zijn weggesluisd om een turboliquidatie mogelijk te maken.

Een betere positie voor schuldeisers

De regering vindt dat de positie van schuldeisers moet worden verbeterd door aankondiging van de turboliquidatie en bekendmaking van financiële informatie.

De regering stelt voor dat aan het bestuur de volgende verplichtingen worden opgelegd:

 • Er moeten een slotbalans en jaarrekening worden opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Hierbij wordt een toelichting gevoegd waarom er geen activa meer zijn.
 • Er moet een “algemene bekendmaking” worden gedaan waarin wordt vermeld dat er een turboliquidatie plaatsvindt en de slotbalans en jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.
 • Alle jaarrekeningen over voorgaande jaren moeten zijn gedeponeerd voordat de bv kan worden uitgeschreven.

De slotbalans moet op dit moment alleen bij de normale ontbindingsprocedure worden opgemaakt. De “algemene bekendmaking” zal waarschijnlijk een advertentie zijn in een landelijk dagblad, net als bij de gewone ontbindingsprocedure.

Opvallend is de verplichting om een jaarrekening openbaar te maken tegelijk met de ontbinding. In de praktijk gebeurt dit nu niet tegelijkertijd. Als de ontbinding voor het einde van het boekjaar plaatsvindt, wordt de jaarrekening toch pas na afloop van het boekjaar opgesteld.

De regering heeft in oktober 2019 aangekondigd dat in de loop van 2020 een voorontwerp voor de wetswijziging zal worden opgesteld. Dit wordt vervolgens voor consultatie gepubliceerd.

Wilt u turboliquideren of heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact op met onze ondernemingsrechtspecialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl