088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Verdachte (of ongebruikelijke) transacties, hoe werkt een accountant?

Fraude kan meer geld kosten dan het oplevert. Organisaties weten dat hun accountant ‘iets’ doet met verdachte transacties en fraude controleren, maar weten niet hoe dit in zijn werk gaat. Hoe kunnen accountants verdachte transacties herkennen en wat moeten zij daarna doen? Een beknopt inzicht in de werkwijze van de accountant.

Typen indicatoren voor fraude

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) noemt een transactie: “een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt, waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen”. Een transactie is ongebruikelijk als er een objectieve indicator en/of subjectieve indicator aanwezig is.

Objectieve indicatoren

Er zijn twee objectieve indicatoren waardoor een transactie als ongebruikelijk gezien wordt. De eerste objectieve indicator betreft transacties in verband met witwassen die aan de politie, justitie en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) zijn gemeld.

De tweede objectieve indicator betreft transacties van € 15.000 of meer in contanten betaald aan, of door tussenkomst van, de vrije beroepsbeoefenaar (zowel ontvangsten als uitgaven). Alle objectieve transacties moeten gemeld worden door een accountant.

Subjectieve indicator

De subjectieve indicator betreft transacties waarbij naar het subjectieve oordeel van de vrije beroepsbeoefenaar aanleiding is te veronderstellen dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. Ter verduidelijking heeft het Ministerie van Financiën hiertoe een brochure opgesteld met algemene richtlijnen die als hulpmiddel kunnen dienen voor de beoordeling hiervan. Hierbij kan worden gedacht aan transacties in bepaalde landen, vestiging in belastingparadijzen, financiële verkeer, etc. Ook het bewust doen van betalingen in contanten net onder de € 15.000 behoort tot de algemene subjectieve indicator.

Hoe maakt een accountant een beoordeling of er een melding gemaakt moet worden?

Het NBA heeft een handreiking uitgebracht voor belastingadviseurs en accountants. Deze handreiking geeft aan wanneer een accountant verdachte transacties moet melden.

Het melden is afhankelijk van de beoordeling van de accountant of sprake is van een transactie:

 • Die de accountant geschikt acht om verband te houden met witwassen van geld of terrorismefinanciering. Een transactie die daarvoor niet geschikt is, hoeft dus niet gemeld te worden; en
 • Die ongewoon complex of groot is of anderszins buitengewone patronen vertoont. Het “ongebruikelijke” is dus een relatief begrip. Wat voor een grote financiële instelling gebruikelijk is, kan ongebruikelijk zijn voor een MKB-onderneming; en
 • Geen duidelijk economisch of merkbaar rechtmatig doel heeft voor het ongewone. Hoewel een transactie op grond van de voorgaande deelcriteria wellicht ongebruikelijk is, kan er een legitiem economische of juridische reden zijn, waardoor de op het eerste gezicht ongebruikelijke transactie toch verklaarbaar wordt. In dat geval ontstaat geen meldingsplicht.

Ter beoordeling van het bovenstaande dient de accountant alle haar bekende feiten en omstandigheden af te wegen, waaronder :

 • Type cliënt (juridische status, soort activiteiten, etc.);
 • Soort dienstverlening dat normaal wordt gevraagd door een dergelijke cliënt;
 • Soort dienstverlening dat in dit geval gevraagd wordt;
 • Een logische verklaring voor de op het eerste gezicht ongebruikelijke transactie en deze logische verklaring aannemelijk en verifieerbaar is.

Daarbij zal alle informatie die bij de accountant bekend is (zo nodig na nader intern onderzoek) in aanmerking moeten worden genomen. Dit betekent dat de accountant wellicht een aanvaardbare verklaring heeft voor een transactie die door een individuele beroepsbeoefenaar als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Onderzoeksplicht en zorgplicht accountant

De accountant heeft geen actief onderzoeksplicht en hoeft geen duidelijk bewijs te hebben om tot een oordeel te komen dat er een melding van verdachte transacties moet worden gedaan. Een ‘deugdelijke grondslag’ voor het doen van een melding is eveneens niet vereist. FIU-Nederland, waar de transacties gemeld moeten worden, bepaalt uiteindelijk of de gemelde transactie inderdaad verdacht is.

De accountant dient ook zijn algemene zorgplicht (het zorgvuldig omgaan met de belangen van zijn cliënten) in acht te nemen, omdat een eventuele melding kan leiden tot schade voor de betreffende cliënt. Ondanks dat een vrijwaring van aansprakelijkheid geldt voor de geleden schade, is deze niet van toepassing indien de melding in alle redelijkheid niet gedaan had mogen worden.

Wat doet een accountant met een ongebruikelijke transactie?

Ongebruikelijke transacties moeten direct gemeld worden. Met andere woorden, zodra de ongebruikelijke transactie bekend is geworden bij de accountant  dient de melding plaatsgevonden te hebben. Het is mogelijk eerst intern onderzoek uit te voeren. De wetgever gaat uit van een maximale termijn van 14 dagen. Deze melding mag overigens niet gedeeld worden met de cliënt. Dit leidt tot een strafbaar feit indien het toch gebeurt.

Heeft u vragen over wat de accountants bij Crowe Peak voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl