Wat zijn hybride mismatches & de ATAD2?

ATAD2

Hybride mismatches ontstaan doordat landen verschillende fiscale rechtsstelsels kennen. Door deze verschillende fiscale rechtsstelsels kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een rentelast zowel in Nederland als in een ander land in aftrek wordt gebracht waardoor dezelfde kostenpost tweemaal kan worden afgetrokken. Een ander voorbeeld doet zich voor bij zogenoemde hybride lichamen. Hiervan is sprake als een vennootschap volgens de fiscale regels van het ene land als niet-transparant en in het andere land als transparant wordt beschouwd. Het resultaat hiervan kan zijn dat de vennootschap in geen van de landen als fiscaal inwoner wordt gezien. De welbekende CV/BV structuur is hier een voorbeeld van.

Andere mismatches kunnen zich onder meer voordoen bij:

  • hybride leningen;
  • hybride vaste inrichten; en
  • vennootschappen met een dubbele vestigingsplaats.

Kort samengevat kunnen hybride mismatches leiden tot:

  • een aftrek van kosten in twee verschillende landen; of
  • een aftrek van kosten in het ene land terwijl de opbrengst niet belast is in het andere land; of
  • de belastbare winst van een vennootschap wordt nergens belast.

Omdat dit als maatschappelijk ongewenste situatie en ongewenst gedrag wordt gezien zijn een aantal maatregelen getroffen om dergelijke fiscale mismatches zoveel mogelijk uit te schakelen.

Welke maatregelen zijn er tegen hybride mismatches?

Primaire en secundaire maatregel

Na de invoering van de tweede EU-antibelastingontwijkingsrichtlijn (‘ATAD2’) zijn er twee fiscale rechtsregels die als doel hebben hybride mismatches te neutraliseren:

  • De primaire regel: als de opbrengst niet belast is bij de ontvanger, dan is de kostenpost niet aftrekbaar op het niveau van de betaler.
  • De secundaire regel: als de betaling aftrekbaar is bij de betaler, is deze belast bij de ontvanger

De antimisbruikregels zijn gericht op mismatches in gelieerde verhoudingen en op zogenoemde ‘gestructureerde regelingen’. De laatste komt kort gezegd neer op transacties tussen niet gelieerde partijen waarbij het voordeel van de hybride mismatch in de transactievoorwaarden zijn verwerkt en dus vooraf zijn ingecalculeerd.

Belastingplichtmaatregel

Het is de verwachting dat met ingang van 1 januari 2022 de zogenaamde belastingplichtmaatregel wordt ingevoerd. Op grond van de ATAD2 richtlijn dient iedere lidstaat een dergelijke maatregel namelijk in haar wetgeving op te nemen.

Deze maatregel houdt kort gezegd in dat een omgekeerd hybride lichaam belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting. Voorwaarde voor toepassing van deze maatregel is dat Nederland het lichaam als transparant (niet-zelfstandig belastingplichtig) moet beschouwen en de ten minste 50% van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten worden gehouden door een gelieerd lichaam dat is gevestigd in een staat die het eerstgenoemde lichaam als niet-transparant (zelfstandig belastingplichtig) beschouwt.

Dit kan worden uitgelegd aan de hand van het volgende voorbeeld:

Belastingplichtmaatregel ATAD2

A co, gevestigd in het buitenland, kwalificeert BCV als zelfstandig belastingplichtig en gaat er daarom vanuit dat BCV in Nederland zelf belasting moet betalen over de royalty-opbrengst. Nederland daarentegen ziet BCV als niet-zelfstandig en denkt daarom dat het resultaat van BCV wordt meegeconsolideerd bij A co en aldaar wordt belast. Hier zit een mismatch. Het resultaat van BCV wordt nu nergens belast. Als gevolg van de belastingplichtmaatregel zal BCV met ingang van januari 2022 zelfstandig belastingplichtig worden in Nederland.

Wel moet worden opgemerkt dat op basis van de huidige ATAD2 wetgeving de royalty betaling door A BV op grond van de primaire regel niet aftrekbaar is.

Overige hybride mismatchregels

Ook de deelnemingsvrijstelling kent een mismatchregel van soortgelijke strekking. Deze regel houdt in dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is, voor zover deze voordelen (bijvoorbeeld dividenden) in het buitenland bij de deelneming in aftrek kan komen.

Documentatieplicht

Met de introductie van ATAD2 kent de Nederlandse belastingwetgeving ook een nieuwe documentatieplicht. Op basis van deze maatregel moet iedere belastingplichtige gegevens in zijn administratie opnemen waaruit blijkt of en in hoeverre de hybride mismatchregels op hem van toepassing zijn. Ook als geen van de maatregelen van toepassing zijn, dient dit uit de administratie te blijken. Het niet (geheel) nakomen van de verplichting kan leiden tot een verzwaring van de bewijslast.

Maakt jouw bedrijf deel uit van een internationale groep en maak je gebruik van grensoverschrijdende transacties binnen de groep? Wees je ervan bewust dat je mogelijk te maken krijgt met de hybride mismatchregels.

Meer weten?

Heb je vragen over de mogelijke impact van de hybride mismatchregels of de documentatieplicht? Onze specialisten helpen je graag bij het maken van een ATAD2 impactanalyse en bij het opstellen van documentatie om aan de documentatieplicht te voldoen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact