088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Wel of geen transitievergoeding verschuldigd?

De transitievergoeding is een vergoeding die een werkgever verplicht is om te voldoen aan een werknemer indien op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Aan welke voorwaarden dient er te worden voldaan om tot een transitievergoeding te komen? En wanneer is er een situatie waarbij er geen transitievergoeding verschuldigd is?  

Enkel initiatief van werkgever? 

De transitievergoeding is verschuldigd indien: 

 • De arbeidsovereenkomst door werkgever is opgezegd of; 
 • De arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever is ontbonden of; 
 • De arbeidsovereenkomst is van rechtswege beëindigd en deze niet op initiatief van werkgever is voorgezet; 
 • De arbeidsovereenkomst door werknemer is opgezegd of is ontbonden als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. 

Het initiatief kan dus ook bij de werknemer liggen dat zijn/haar arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, hoewel deze situatie zich meestal voordoet als de rechter oordeelt of er ernstig verwijtbaar is gehandeld of nagelaten door de werkgever. 
 
De transitievergoeding is ook verschuldigd, indien een werknemer wordt ontslagen die meer dan 2 jaar ziek is. De transitievergoeding wordt ook opgebouwd over de periode dat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. 

Wanneer geen transitievergoeding verschuldigd? 

Ook kunnen er situaties voordoen, waarbij er geen transitievergoeding verschuldigd is. Dit is het geval indien: 

 • De werknemer jonger dan 18 jaar is en een gemiddelde arbeidsduur heeft van minder dan 12 uur per week 
 • De werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 
 • Als de werkgever failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen. 
 • Als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten nadele van de werknemer) worden afgeweken van de transitievergoeding, en is meer maatwerk mogelijkDe cao moet wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding ofwel in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Enkel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding.
 • De werknemer een ernstig verwijtbaar handelt of nalaat. Een voorbeeld hiervan kan diefstal, fraude, herhaaldelijke schending van re-integratieverplichting of misleiding bij sollicitatie zijn. Een uitzondering hierop is indien het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

Uit de rechtspraak volgt dat indien een werkgever een werknemer wil herplaatsen en de werknemer een passende functie weigert zonder voldoende onderbouwing, het dienstverband kan worden beëindigd. Door de weigering is er sprake van een ernstig verwijtbaar handelen, waardoor er geen transitievergoeding door de werkgever verschuldigd is. 
 
Indien de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt, is er ook geen transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt tevens voor de situatie van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, vaak zullen werkgever en werknemer dan in overleg een vergoeding afspreken. 

Compensatie regeling transitievergoeding 

Werkgevers kunnen compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag indien een werknemer wordt ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Dit geldt ook als een klein bedrijf stopt doordat de eigenaar met pensioen gaat of overlijdt. Binnenkort volgt over deze compensatie meer informatie op onze website. 

Meer weten? 

Heeft u als werkgever vragen of u transitievergoeding bent verschuldigd, wilt u een berekening maken van een transitievergoeding of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder. 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl