088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wet Arbeidsmarkt in Balans: ketenregeling

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) in werking. De WAB bevat een groot aantal belangrijke wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht. Deze week staat de nieuwe ketenregeling centraal. Deze ketenregeling zal direct per 1 januari 2020 in werking treden; er is geen overgangsrecht.

Lees hier alles over de WAB

Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De ketenregeling is voornamelijk bedoeld om werknemers op de langere termijn meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidscontracten.

De bestaande ketenregeling was een knelpunt voor werkgevers. Zo zijn werkgevers eerder geneigd om een werknemer weg te sturen nadat de ‘keten’ van 24 maanden voorbij is, terwijl de gedachte van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 juist was dat het inperken van de ketenregeling ervoor zorgt dat werknemers sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zouden krijgen. Om deze reden wordt de ketenregeling verruimd.

WAB: Verruiming termijn ketenregeling

Vanaf 1 januari 2020 verandert de duur van de ketenregeling: van 24 maanden naar 36 maanden (van 2 naar 3 jaar). Dit houdt in dat in een periode van maximaal 36 maanden maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden aangeboden. Indien de 36 maanden termijn óf 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden overschreden, wordt het tijdelijke arbeidscontact volgens de wet omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Wel is het van belang dat de arbeidsovereenkomsten elkaar met tussenpozen van zes maanden of minder hebben opgevolgd. Is de tussenpoos langer dan zes maanden, begint de ketenregeling opnieuw en kan de werkgever weer drie tijdelijke arbeidscontracten aanbieden.

Het kan voorkomen dat er in een CAO wordt afgeweken van de ketenregeling.

Opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling werkt ook als de werknemer hetzelfde soort werk heeft verricht bij verschillende werkgevers, maar alleen als de werkgevers elkaar opvolgen ten aanzien van de te verrichten arbeid. Een voorbeeld is de uitzendkracht die in dienst treedt bij de inlener. Zowel de contracten als de diensttijd bij het uitzendbureau tellen mee voor de keten bij de inlener. Dit geldt ook voor een overgang van werkzaamheden, als er geen sprake is van een overgang van onderneming en bij een doorstart na faillissement.

Terugkerend tijdelijk werk nieuwe ketenregling

Bij terugkerend tijdelijk werk dat voor maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (onder meer geldt dit bij seizoenswerk) kunnen werkgevers personeel met tijdelijke contracten na een tussenpoos van drie maanden weer inhuren. Momenteel is deze pauze zes maanden. Indien de aard van het werk dat vereist, kan de tussenpoos in een cao worden teruggebracht tot drie maanden. Het is aan cao-partijen om te beoordelen voor welke specifieke terugkerende tijdelijke functies de tussenpoos voor de toepassing van de ketenregeling kan worden verkort.

Ketenregeling: tijdelijke invalkrachten basis- en speciaal onderwijs

De ketenregeling is niet van toepassing indien tijdelijke invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs een zieke leerkracht vervangen. Dit houdt in dat er na een aantal tijdelijke arbeidscontracten niet automatisch een vast contract ontstaat.

Nieuwe ketenregeling kent geen overgangsrecht

Voor de ketenregeling geldt geen overgangsrecht. Er is dus sprake van onmiddellijke werking. Dat houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de nieuwe ketenregeling van toepassing is. Ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Heeft u vragen over de WAB en wilt u weten of u de ketenregeling goed toepast in uw organisatie? Bel of mail ons gerust.
Daarnaast leest u op www.crowe-peak.nl/wab alles over de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl