088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Wet DBA: de risico’s

Per 1 mei 2016 verving de wet DBA de VAR verklaring. Hoewel handhaving is opgeschort tot 1 juli 2018 kunnen de gevolgen straks groot zijn. Tijd om uw arbeidsrelaties eens goed onder de loep te nemen.

Wat is de wet DBA?

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is geïntroduceerd om de schijnzelfstandigheid aan te pakken die onder de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) stand hield. Onder de wet DBA kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun onderlinge verhouding vastleggen waarbij een mogelijk scenario van een dienst zoveel mogelijk wordt beperkt.

Beoordelingscriteria wet DBA

Volgens de wet DBA is er sprake van dienstverband wanneer:

 • opdrachtnemer een verplichting tot persoonlijke arbeid heeft én
 • een gezagsverhouding bestaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer én
 • sprake is van loon

De Belastingdienst heeft deze criteria toegelicht met een aantal voorbeelden. Bekijk deze DBA voorbeelden op de website van de Belastingdienst.

Dienstbetrekking volgens de wet DBA

Wanneer aan bovenstaande criteria wordt voldaan, beschouwt de Belastingdienst de arbeidsrelatie als een fictieve dienstbetrekking.

Fiscale gevolgen DBA

Bij constatering van de dienstbetrekking zal de Belastingdienst loonheffingen en boetes bij de opdrachtgever navorderen. Maar omdat de beoordelingscriteria nog veel onduidelijkheid oproepen is handhaving van de wet DBA tot 1 juli 2018 uitgesteld. Uitzondering is de kwaadwillende die opzettelijk een schijnconstructie in stand houdt om onder loonheffing en premies uit te komen. In dat geval kan de Belastingdienst nu al correctieverplichtingen of naheffingen opleggen.

Waarom is dit allemaal zo belangrijk?

Behalve de fiscale consequenties kleeft er ook een juridisch aspect aan dit verhaal. Wanneer u als opdrachtgever wordt aangemerkt als werkgever betekent dit niet alleen dat u boetes en navordering kunt verwachten, het arbeidsrecht heeft ook nog wat voor u in petto.

DBA en arbeidsrecht

De beoordelingscriteria van de wet DBA zijn uit het arbeidsrecht overgenomen. Artikel 7:610 BW stelt dat een arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 • er moet sprake zijn van een overeenkomst
 • er is een gezagsverhouding aanwijsbaar
 • de werknemer moet als tegenprestatie voor zijn werkzaamheden loon ontvangen
 • de arbeid moet persoonlijk worden verricht
 • de arbeid moet plaatsvinden gedurende zekere tijd

Opdrachtnemers kunnen beamen dat hun arbeidsrelatie feitelijk een dienstverband is. De opdrachtnemer zal die stelling moeten onderbouwen, maar naarmate de omstandigheden het aannemelijker maken dat er sprake is van een dienstverband wordt de bewijslast minder zwaar. Het kan zelfs zo zijn dat de bewijslast wordt omgedraaid en de opdrachtgever moet bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Rechtsgevolgen bij loonbetrekking

Wanneer vastgesteld wordt dat er sprake is van een dienstverband, dan verandert uw opdrachtnemer plotsklaps in een werknemer, die daarmee onmiddellijk recht heeft op:

 • minimumloon en vakantiebijslag
 • ontslagbescherming
 • arbeidsrechtelijke bepalingen, zoals loon bij ziekte
 • cao en pensioenfonds
 • verzekering (WIA, WW, ZW)
 • transitievergoeding bij beëindiging dienstverband

Financiële gevolgen

Dergelijke verplichtingen brengen hoge kosten met zich mee. Bovendien zult u de opdrachtnemer het loon moeten doorbetalen dat in de regel gelijk is aan het gemiddelde loon dat de opdrachtnemer ontving tijdens zijn dienstbetrekking. Fiscaal, financieel en arbeidsrechtelijk brengt een dergelijk scenario vergaande gevolgen voor u mee.

Denkbare situaties

Stelt u zich eens voor: een opdrachtnemer verricht al langere tijd werkzaamheden voor u, en u beëindigt abrupt de opdracht. Als u de enige opdrachtgever van de opdrachtnemer bent, zal uw opdrachtnemer kunnen stellen dat er sprake was van een dienstbetrekking. Ook in het geval van ziekte zou een opdrachtnemer die afhankelijk is van u, als zijn opdrachtgever, de arbeidsrelatie kritisch kunnen gaan bekijken.

Hoe zit het met uw arbeidsrelaties?

Kunt u met zekerheid stellen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking met uw opdrachtnemers? En heeft uw opdrachtnemer nog andere opdrachtgevers of levert hij uitsluitend diensten aan u? U moet zich goed realiseren waar uw arbeidsrelatie aan moet voldoen om niet al snel aangemerkt te worden als loonbetrekking.

Indien er wordt vastgesteld dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, zal de opdrachtgever / werkgever het loon moeten doorbetalen. Dit loon is in de regel gelijk aan het gemiddelde loon dat de opdrachtnemer / werknemer ontving tijdens zijn dienstbetrekking (bijvoorbeeld een gemiddelde van de ontvangen betalingen als ZZP’er).

Conclusie

Zorg dat u uw arbeidsrelaties met regelmaat onder de loep neemt en dat uw overeenkomsten op orde zijn. Ondanks het uitstel van de handhaving van de wet DBA door de Belastingdienst is het van belang goed in de gaten te houden of een arbeidsverhouding met een opdrachtnemer daadwerkelijk de kenmerken van een overeenkomst van opdracht heeft en niet van een arbeidsovereenkomst.

De gevolgen zijn niet alleen fiscaal van aard (zoals naheffing van de loonbelasting conform de wet DBA) maar ook arbeidsrechtelijk (zoals ontslagbescherming, loon doorbetaling bij ziekte, eventuele transitievergoeding etc).

Voor vragen, advies of hulp bij modelovereenkomsten kunt u contact opnemen met de bedrijfsjuristen van Crowe Peak op het gebied van arbeidsrecht en andere bedrijfsjuridische kwesties.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl