088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

A1-Verklaring of Certificate of Coverage

U of uw werknemer is of wordt vanuit het buitenland tewerkgesteld in Nederland of wordt gedetacheerd vanuit Nederland naar het buitenland. Een van de vragen die dan opkomt is hoe het in dat geval zit met de sociale zekerheidspositie van u of uw werknemer.

Wat is een A1-verklaring of Certificate of Coverage?

Een A1-verklaring of Certificate of Coverage is een bevestiging van welke sociale zekerheidsregels op u of uw werknemer van toepassing zijn. Het formulier bevat onder andere:

 • het land waarvan de sociale zekerheidswetgeving van toepassing is;
 • het land waar u of uw werknemer werkt of zal gaan werken;
 • de periode waarvoor de verklaring is afgegeven;
 • op welke grond de sociale zekerheidswetgeving van het land van toepassing is.

Lees meer over onze Global Mobility Services

Waar is de werknemer sociaal verzekerd?

Waar u of uw werknemer bij een uitzending sociaal verzekerd is, is afhankelijk van de specifieke situatie en dient per detachering te worden beoordeeld.

Indien u of uw werknemer vanuit het buitenland in Nederland gaat werken, dan kunnen de volgende situaties van toepassing zijn; u of uw werknemer komt uit:

Waar u of uw werknemer vandaan komt, is mede bepalend om vast te stellen welke regelgeving of verdragen van toepassing zijn ten aanzien van de sociale zekerheid. Mede op basis hiervan kan namelijk worden vastgesteld of u of uw werknemer onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel valt of onder die van het land van herkomst.

Er zijn ook andere aspecten die bepalen waar iemand sociaal verzekerd is, zoals of men werkt voor een Nederlandse of een buitenlandse werkgever, de nationaliteit van de werknemer en of het om wonen of verblijven in Nederland gaat. Het is mogelijk dat op grond daarvan andere regels van toepassing zijn.

Werknemers uit EU, EER of Zwitserland

Komt u of uw werknemer vanuit de EU, EER of Zwitserland in Nederland werken, dan is men in beginsel sociaal verzekerd in Nederland. Hierop bestaan echter uitzonderingen op basis van een EU-verordening. In een aantal situaties bent u of uw werknemer niet in Nederland sociaal verzekerd, maar blijft u of uw werknemer sociaal verzekerd in het land van herkomst. Dit is het geval als u of uw werknemer:

 • korter dan 24 maanden in Nederland werkt voor een werkgever of een uitzendbureau uit het land van herkomst (detachering);
 • in Nederland werkt als ambtenaar uit een land van de EU, EER of Zwitserland;
 • op een zeeschip vaart;
 • in meerdere landen werkt;
 • aanvullend op de werkzaamheden in Nederland een ziekte-uitkering of een werkloosheidsuitkering uit een land van de EU, EER of Zwitserland ontvangt.

Werknemers uit een verdragsland

Met een aantal landen heeft Nederland een apart sociaalzekerheidsverdrag afgesloten, deze landen noemt men verdragslanden. Komt u of uw werknemer vanuit een verdragsland in Nederland werken, dan is men ook in deze gevallen vaak sociaal verzekerd in Nederland. In uitzonderingssituaties kan men niet in Nederland sociaal verzekerd zijn. Deze uitzonderingen verschillen echter per verdragsland, aangezien specifieke afspraken tussen de desbetreffende verdragslanden kunnen verschillen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u of uw werknemer:

 • tijdelijk in Nederland werkt (wat men onder tijdelijk verstaat, verschilt per verdrag);
 • in Nederland én in het verdragsland werkt;
 • in het internationaal transport werkt;
 • in de zeevaart of zeevisserij werkt;
 • bij een ambassade of consulaat van het verdragsland werkt.

Werknemers uit overige landen

Komt u of uw werknemer niet uit een verordeningsland en ook niet uit een verdragsland, dan is men in beginsel wederom vaak sociaal verzekerd in Nederland. Ook hier zijn weer uitzonderingsgevallen. Belangrijk is onder andere de duur van de werkzaamheden in Nederland, of er sprake is van een buitenlandse of Nederlandse werkgever en de nationale wetgeving.

Tewerkstelling in het buitenland met land van herkomst Nederland

Indien u of uw werknemer is of wordt tewerkgesteld in het buitenland vanuit Nederland, dan is vorenstaande omkeerbaar van toepassing.
In met name de uitzonderingssituaties is het aan te raden om een A1-verklaring of Certificate of Coverage op zak te hebben. Gaat u vanuit Nederland in het buitenland werken, dan dient u deze in Nederland bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan te vragen. Gaat u in Nederland werken en is het sociale zekerheidstelsel van het andere land van toepassing, dan dient u in het land van herkomst de verklaring aan te vragen.

S1 Verklaring: Europese verzekeringskaart

Als geconcludeerd kan worden dat u of uw werknemer in Nederland sociaal verzekerd blijft tijdens de tewerkstelling in het buitenland, dan kan er bij de Nederlandse zorgverzekeraar een S1-verklaring (voormalig E106-verklaring) aangevraagd worden. Een S1-verklaring is een ‘Verklaring van recht op medische zorg’ die als doel heeft dat er recht bestaat op zorg in het werkland op kosten van de Nederlandse zorgverzekeraar. Bij tijdelijk verblijf binnen de EU, EER of Zwitserland is het tot slot aan te raden een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen bij de Nederlandse zorgverzekeraar.

Indien u vragen heeft over uw sociale zekerheidspositie tijdens een detachering naar het buitenland kunt u gerust contact opnemen met onze Global Mobility Services specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl