Nieuws 29 maart, 2024

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen 2024 

accountancy
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen 2024 

Nieuwe kwalificatiemethoden en fiscale wijzigingen voor buitenlandse rechtsvormen en CVs 

Het correct fiscaal kwalificeren van buitenlandse rechtsvormen is cruciaal om belastinggrondslagen goed toe te passen, internationale belastingregels na te leven en dubbele belastingen te voorkomen. Omdat Nederland blijk heeft getoond van een kwalificatiebeleid dat afweek van de internationale standaard was aanpassing van dit beleid een grote prioriteit om kwalificatieverschillen te voorkomen. Dit speerpunt is per 1 januari 2024 verzilverd met de invoering van de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Deze wet zorgt ervoor dat het Nederlandse kwalificatiebeleid vanaf 2025 in veranderde vorm zal worden toegepast. De doorgevoerde veranderingen hebben onder meer invloed op de kwalificatie van open commanditaire vennootschappen (cv) en de gebruikte methoden voor kwalificatie van buitenlandse rechtspersonen. De nieuwe wet is daarmee bijzonder relevant voor het fiscale beleid van internationaal opererende concerns en meer in het bijzonder voor investeerders die als commanditair vennoot optreden.

Waarom een kwalificatiebeleid?  

Kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels kunnen ontstaan wanneer het ene land een lichaam als niet-zelfstandig belastingplichtig beschouwt, terwijl het andere land het als zelfstandig belastingplichtig beschouwt. Deze verschillen kunnen leiden tot belastingvoordelen door de fiscale behandeling tussen belastingstelsels te benutten, ook bekend als hybride mismatches. In een streven het Nederlandse kwalificatiebeleid daarom meer aan te passen op de internationale standaard hebben de Tweede en de Eerste Kamer vorig jaar de Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen aangenomen die per 1 januari 2024 ingaat (en per 2025 volledig effect sorteert).  

De aanpassingen van deze wet zien op: 

  1. De codificatie van het Nederlandse kwalificatiebeleid voor buitenlandse rechtsvormen op basis van de rechtsvormvergelijkingsmethode, aangevuld met twee aanvullende methoden (de zogenoemde vaste methode en de symmetrische methode). 
  1. Het vervallen van het toestemmingsvereiste en de open commanditaire vennootschap (cv), waardoor: 
  • De zelfstandige belastingplicht van de open cv eindigt; 
  • De fictie dat het belang van de commanditaire vennoot in de open cv wordt aangemerkt als aandeel eindigt; en  
  • De zelfstandige belastingplicht van de personenvennootschappen die op grond van de jurisprudentie vergelijkbaar zijn met een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld vervalt. 

Deze aanpassingen werken door in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, bronbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting. 

Fiscale gevolgen aanpassing kwalificatiebeleid  

De genoemde aanpassingen hebben ook directe fiscale consequenties. Door het vervallen van de open commanditaire vennootschap (cv) worden alle vennoten, inclusief de commanditaire vennoten, direct belast voor hun aandeel in de resultaten van de cv, zowel voor inkomsten- als vennootschapsbelasting. De commanditaire vennoten worden geacht hun aandeel in en schuldvorderingen op de cv te hebben overgedragen tegen de waarde in het economisch verkeer, wat resulteert in belastingheffing over de aanwezige stille reserves. Bovendien kan onder bepaalde omstandigheden een verplichte eindafrekening van de open cv plaatsvinden voor de vennootschapsbelasting, waarbij alle aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill worden meegenomen (een zogenoemde eindafrekeningswinst). Advies nodig over deze wijzigingen? Vul ons contactformulier in.  

Overgangsrecht 

De Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen bevat overgangsbepalingen die al vanaf 2024 gelden om te voorzien in de hierboven beschreven acute fiscale afrekening. Aangezien deze overgangsbepalingen in werking treden vanaf 2024, hebben belastingplichtigen een jaar om zich voor te bereiden op de aanpassingen van de wet en de bijbehorende fiscale gevolgen. Personen die deelnemen aan een commanditaire vennootschap (cv) of een buitenlands samenwerkingsverband, evenals cvs zelf en buitenlandse samenwerkingsverbanden die actief zijn in Nederland en belastingplichtig zijn, kunnen mogelijk onder deze wet met fiscale gevolgen te maken krijgen die verschillende belastingmiddelen betreffen. Om deze directe belastinggevolgen te compenseren, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van verschillende overgangsregelingen die in 2024 moeten worden geïmplementeerd. Benieuwd wat de impact is op jouw organisatie en welke stappen je in 2024 dient te nemen? Neem contact op met onze fiscalisten.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact