Nieuws 14 maart, 2024

Transfer pricing en het groepsdossier 

groepsdossier
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Transfer pricing en het groepsdossier 

Transfer pricing in Nederland – de meestgestelde vragen deel III 

Zoals blijkt uit onze eerdere artikelen over wetgeving rondom transfer pricing en transfer pricing en het lokale dossier, is transfer pricing in Nederland een vakgebied dat speciale aandacht vereist. Het opstellen van een transfer pricing beleid en de bijbehorende documentatie moet gebeuren met verstand van zaken, precisie en kennis over de laatste stand van de Nederlandse en Europese regelgeving. Dit geldt meer in het specifiek voor het opstellen van het zogenoemde “groepsdossier” (Engels: Master File). In tegenstelling tot het lokale dossier, dat zich richt op transacties binnen een specifieke jurisdictie, biedt het groepsdossier een uitgebreid overzicht van de wereldwijde activiteiten van een (multinationale) groep. Het bevat informatie over de organisatiestructuur, bedrijfsactiviteiten, immateriële activa en financiële prestaties van de groep. Om veelgestelde vragen over transfer pricing beleid en groepsdossiers naar Nederlands recht te behandelen, bieden wij hieronder een overzicht (voor veelgestelde vragen over het lokale dossier klik hier). Advies nodig over transfer pricing of hulp nodig bij het opstellen en documenteren van een transfer pricing beleid, het opstellen van een lokaal dossier of een groepsdossier? Crowe Peak’s team van belastingadviseurs staat klaar om jouw organisatie te ondersteunen.  

Wat is een groepsdossier en wat is het doel ervan?

 Een groepsdossier is vergelijkbaar met een lokaal dossier in die zin dat het inzicht geeft in de activiteiten van de groep, maar het verschil is dat het groepsdossier de activiteiten van de hele groep in detail weergeeft. Het groepsdossier wordt over het algemeen opgesteld door het hoofdkantoor of de moedermaatschappij en wordt, indien vereist, ingediend door de lokale entiteit(en) van de groep. Het doel van een groepsdossier is het documenteren van verschillende aspecten met betrekking tot de activiteiten – met de nadruk op de belangrijkste transfer pricing richtlijnen – van de groepsentiteiten, een overzicht van de groepsstructuur – inclusief eventuele herstructureringen binnen de groep -, de immateriële activa die eigendom zijn van of gebruikt worden door de groep, de financieringsregelingen binnen de groep en de relevante fiscale en financiële posities binnen de groep. 

Wanneer moet een groepsdossier worden opgesteld/ingediend? 

Volgens Artikel 29g(4) van de Nederlandse Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, moet elke Nederlandse onderneming die transacties aangaat met verbonden partijen (lokaal of buitenlands) en een geconsolideerde groepsomzet heeft van meer dan 50 miljoen EUR, een groepsdossier laten opstellen. Artikel 29g(1) van de Wet op de Vennootschapsbelasting vereist dat het groepsdossier wordt opgesteld binnen de termijn gesteld voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting, en veel adviseurs mogen de aangifte niet indienen zonder bevestiging dat het groepsdossier, indien nodig, is voltooid. In tegenstelling tot sommige andere jurisdicties, is er in Nederland geen verplichting om een groepsdossier in te dienen bij de Belastingdienst, tenzij hierom verzocht is. In dat geval, als de inkomstendrempel is gehaald, wordt het groepsdossier geacht al te zijn voltooid en is er over het algemeen geen uitstel van betaling buiten de normale termijn die de Belastingdienst toestaat om documentatie op te sturen. 

Wat zijn de eisen voor het groepsdossier in de Nederlandse wet? 

Volgens paragraaf 10.1 van GG-26874, 2022, bevatten de Regeling Aanvullende Documentatie-eisen Transfer Pricing van 30 december 2015 (“DB2015/462M”) de vereisten voor de inhoud van het groepsdossier. DB2015/462M is grotendeels gebaseerd op bijlage I bij hoofdstuk V van de OESO-richtlijnen. Volgens de bijlage daarbij moeten de volgende punten in het groepsdossier aanwezig en behandeld zijn om het als volledig te kunnen beschouwen: 

Organisatiestructuur 

 • Een organisatiechart dat de juridische en eigendomsstructuur van de groep en de geografische locatie van de bedrijfsonderdelen illustreert. 

Beschrijving van de activiteiten van de multinationale groep 

 • Algemene schriftelijke beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de internationale groep, inclusief: 
 • Belangrijke factoren die de bedrijfswinst bepalen; 
 • Een beschrijving van de toeleveringsketen voor de vijf grootste producten en/of diensten van de groep naar omzet, evenals alle andere producten en/of diensten die meer dan 5% van de omzet van het concern uitmaken. De vereiste beschrijving kan de vorm aannemen van een grafiek of een diagram; 
 • Een lijst en korte beschrijving van belangrijke dienstverleningsovereenkomsten tussen onderdelen van het multinationale concern, met uitzondering van diensten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O), inclusief een beschrijving van de capaciteiten van de belangrijkste locaties die belangrijke diensten verlenen en het transfer pricing beleid voor de toerekening van de kosten van diensten en de vaststelling van de prijzen die moeten worden betaald voor diensten binnen de groep; 
 • Een beschrijving van de belangrijkste geografische markten voor de producten en diensten van de groep waarnaar wordt verwezen in de tweede bullet hierboven; 
 • Een korte schriftelijke functionele analyse waarin de belangrijkste bijdragen aan waardecreatie door individuele entiteiten binnen de groep worden beschreven, zoals belangrijke functies, risico’s en activa; 
 • Een beschrijving van belangrijke bedrijfsherstructureringen, acquisities en afstotingen gedurende het boekjaar. 

Immateriële vaste activa van de groep (zoals gedefinieerd in hoofdstuk VI van de OESO-richtlijnen) 

 • Een algemene beschrijving van de strategie van de groep voor de ontwikkeling, eigendom en exploitatie van immateriële activa, inclusief de vestigingsplaats van de belangrijkste O&O-faciliteiten en het O&O-management; 
 • Een lijst van immateriële activa of groepen van immateriële activa van de groep die van belang zijn voor transfer pricing doeleinden, inclusief de entiteiten die deze wettelijk in eigendom hebben; 
 • Een lijst van belangrijke overeenkomsten tussen geïdentificeerde gelieerde ondernemingen met betrekking tot immateriële activa, inclusief kostenbijdrageregelingen, belangrijkste onderzoeksdienstovereenkomsten en licentieovereenkomsten; 
 • Een algemene beschrijving van het transfer pricing beleid van de groep met betrekking tot O&O en immateriële activa; 
 • Een algemene beschrijving van alle belangrijke overdrachten van belangen in immateriële activa tussen gelieerde ondernemingen gedurende het betreffende boekjaar, inclusief de betrokken entiteiten, rechtsgebieden en vergoedingen. 

Intercompany financiële activiteiten van de multinationale groep 

 • Een overzichtelijke beschrijving van hoe de groep gefinancierd wordt, inclusief belangrijke financieringsovereenkomsten met niet-verbonden kredietverstrekkers; 
 • Het identificeren van alle onderdelen van de groep die een centrale financieringsfunctie vervullen, inclusief het rechtsgebied waarbinnen de entiteit georganiseerd is en de locatie van de feitelijke leiding van deze entiteiten; 
 • Een beknopte beschrijving van het algemene transfer pricing beleid van de groep met betrekking tot financieringsovereenkomsten tussen gelieerde ondernemingen. 

Financiële en fiscale posities van de groep 

 • De geconsolideerde jaarrekening van de groep voor het betreffende boekjaar, indien deze elders is opgesteld voor financiële verslaglegging, regelgeving, intern beheer, belastingen of andere doeleinden; 
 • Een overzicht en beknopte beschrijving van de bestaande unilaterale advance pricing agreements (APA’s) en andere belastingrulings van de groep met betrekking tot de toerekening van inkomsten aan jurisdicties. 

Het is ook vereist dat het groepsdossier actueel is (dat wil zeggen, het bevat bijgewerkte/actuele informatie). Dit betekent over het algemeen dat er jaarlijks een groepsdossier wordt opgesteld of bijgewerkt. 

Wat zijn de consequenties van het niet naleven van de Nederlandse wetgeving?

Indien de relevante transfer pricing documentatie niet wordt opgesteld en ingediend na een verzoek van de Nederlandse belastingdienst, kun je een administratieve boete verwachten variërend van 515 EUR tot 25.750 EUR. Bovendien leidt het ontbreken of de onvolledigheid van transfer pricing documentatie tot een verschuiving van de bewijslast met betrekking tot de zakelijke aard van de betreffende transacties die door de groep zijn aangegaan tijdens eventuele discussies met de Belastingdienst. 

Twijfel je of jouw organisatie voldoet aan de vereisten voor transfer pricing documentatie? Of wil je zeker weten dat het groepsdossier van jouw onderneming compliant is onder Nederlandse wetgeving? Neem dan contact op met onze fiscalisten. Crowe Peak evalueert de transfer pricing behoeften van iedere onderneming en staat klaar met gespecialiseerd advies en praktische hulp.   

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact