088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Transfer pricing documentatie in Nederland

U heeft een entiteit of vaste inrichting in Nederland en u bent ook in het buitenland actief. U wilt voldoen aan al uw verplichtingen op het gebied van belastingen, inclusief transfer pricing.  Hierbij moet u aantonen dat u intern prijzen hanteert die u ook met onafhankelijke derden zou hanteren. De manier om dit aan te tonen is door het opstellen van transfer pricing documentatie. Ook Nederland kent documentatieverplichtingen op het gebied van transfer pricing. Hieronder leest u wat deze verplichtingen zijn en welke transfer pricing documentatieverplichtingen voor u gelden.

Transfer pricing verplichtingen zijn afhankelijk van de omzet van uw multinationale groep

De transfer pricing complianceverplichtingen in Nederland zijn afhankelijk van de omzet in het voorafgaande jaar van uw multinationale groep. Er zijn drie niveaus van (toenemende) complianceverplichtingen:Transfer Pricing documentatieverplichting

Eerste niveau: Groepen met geconsolideerde groepsopbrengsten in het direct voorafgaande verslagjaar van minder dan € 50 miljoen.

Tweede niveau: Groepen met geconsolideerde groepsopbrengsten in het direct voorafgaande verslagjaar tussen de € 50 miljoen en € 750 miljoen.

Derde niveau: Groepen met geconsolideerde groepsopbrengsten in het direct voorafgaande verslagjaar van ten minste € 750 miljoen.

Transfer pricing documentatie: minder dan € 50 miljoen geconsolideerde groepsomzet

Nederlandse entiteiten of vaste inrichtingen die gelieerde transacties hebben dienen transfer pricing documentatie te hebben.

Maakt u onderdeel uit van een multinationale groep met minder dan € 50 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten in het direct voorafgaande jaar, dan zijn de vereisten zoals hieronder beschreven voor u van toepassing.

Uit de transfer pricing documentatie moet blijken op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt of er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen.

De transfer pricing documentatie bevat doorgaans:

 • een beschrijving van de vijf vergelijkbaarheidsfactoren van de gelieerde transacties;
 • een onderbouwing van de keuze van de gehanteerde verrekenprijsmethode; en
 • een onderbouwing van de voorwaarden, waaronder de prijs, die bij de transacties tot stand zijn gekomen.

De wetgever heeft er doelbewust voor gekozen om geen uitputtende lijst met vereisten op te nemen. Dit stelt u in staat om transfer pricing documentatie voor te bereiden die in verhouding staat met de grootte en het belang van uw gelieerde transacties.

Transfer pricing documentatie: ten minste € 50 miljoen geconsolideerde groepsomzet

Bent u onderdeel van een multinationale groep met geconsolideerde groepsopbrengsten van ten minste € 50 miljoen in het direct voorafgaande jaar, dan heeft u te maken met uitgebreidere documentatievereisten. U dient een master file (groepsdossier) en local file (lokaal dossier) per verslagjaar op te stellen. Dit vereiste geldt (formeel) zelfs wanneer de Nederlandse entiteit en/of vaste inrichting geen gelieerde transacties heeft.

Grofweg moet in de master file de volgende informatie worden opgenomen:

 • De organisatiestructuur;
 • Een beschrijving van de multinationale groep, inclusief een beschrijving van de toeleveringsketen en belangrijke dienstverleningsovereenkomsten tussen groepsmaatschappijen;
 • Een beschrijving van de immateriële activa van de multinationale groep en de strategie met betrekking tot deze immateriële activa;
 • Een beschrijving van de onderlinge financiële activiteiten van de multinationale groep;
 • Financiële en fiscale positie van de multinationale groep.

Grofweg moet in de local file de volgende informatie worden opgenomen:

 • Informatie over de lokale entiteit(en) en hun ondernemingsactiviteiten;
 • Informatie over de gelieerde transacties van de lokale entiteit(en), inclusief:
 • Financiële informatie over de lokale entiteiten.

U kunt de master file en local file in het Nederlands of het Engels opstellen.

De master file en local file voor het verslagjaar moet worden opgenomen in de administratie, binnen de termijn die wordt gesteld voor het indienen van de aangifte over dat betreffende jaar. Wanneer de documentatie niet (tijdig) aanwezig is, verschuift de bewijslast van de Belastingdienst naar de belastingplichtige. Dit betekent dat wanneer de inspecteur de juistheid van de verrekenprijzen betwist, het aan de belastingplichtige is om te bewijzen dat de prijzen correct zijn. Wanneer u de bewijslast heeft, zit u in een lastige positie. Regelmatig slaagt de partij die de bewijslast heeft er niet in om daar aan te voldoen en verliest deze partij de zaak.

Transfer pricing documentatie: ten minste € 750 miljoen geconsolideerde groepsomzet

Bent u als Nederlandse entiteit of vaste inrichting onderdeel van een multinationale groep met geconsolideerde groepsopbrengsten van ten minste € 750 miljoen in het direct voorafgaande jaar? Dan heeft u te maken met alle documentatievereisten beschreven voor het tweede niveau. Aanvullend heeft uw multinationale groep ook een country-by-country reporting verplichting. Als Nederlandse entiteit of vaste inrichting heeft u ten minste een jaarlijks terugkerende notificatieverplichting en mogelijk ook een verplichting tot het indienen van het country-by-country rapport zelf.

Het country-by-country rapport kent een standaardindeling en bevat drie tabellen:

 • De eerste tabel bevat een overzicht van baten, belastingen en bedrijfsactiviteiten per belastingjurisdictie. Per belastingjurisdictie dient u informatie over de inkomsten, winst voor winstbelasting, betaalde winstbelasting, in de jaarrekening opgenomen winstbelasting, gestort kapitaal, gecumuleerde winst, aantal personeelsleden en materiële activa andere dan geldmiddelen of kasequivalenten op te nemen.
 • De tweede tabel bevat een lijst van alle groepsentiteiten van de multinationale groep. Voor elke entiteit dien je te vermelden, waar deze gevestigd is voor belastingdoeleinden en wanneer dit afwijkt de staat op basis van wiens wetten de entiteit is opgericht. Ook dient u de belangrijkste ondernemingsactiviteit van deze entiteit te vermelden.
 • De derde tabel genaamd ‘aanvullende informatie’ maakt het mogelijk om korte informatie of uitleg te geven die u noodzakelijk acht of die de verplichte informatie die verstrekt wordt in het landenrapport helpt te doen begrijpen.

Elke Nederlandse entiteit of vaste inrichting die onderdeel is van een multinationale groep met een country-by-country reporting verplichting, moet de Belastingdienst verwittigen welke entiteit het country-by-country rapport in gaat dienen voor het betreffende financiële jaar. Deze notificatie moet uiterlijk op de laatste dag van het financiële jaar van de multinationale groep gedaan worden. Voorbeeld: het financiële jaar van de Duitse A Group eindigt op 31 december 2019. De Nederlandse entiteit van de Duitse A groep dient dan uiterlijk op 31 december 2019 een notificatie in te dienen waarin beschreven staat welke entiteit het country-by-country rapport voor 2019 in zal gaan dienen. Het is niet relevant wanneer het boekjaar van de Nederlandse entiteit eindigt.

Wanneer het opzettelijk of het aan grove schuld is te wijten dat er niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist aan de notificatieverplichting of de country-by-country verplichting wordt voldaan kan een boete worden opgelegd van maximaal € 830.000.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de transfer pricing documentatievereisten in Nederland of wilt u dat Crowe Peak u helpt met het opstellen van uw transfer pricing documentatie? Neem contact op met één van onze consultants.

Zoekt u meer?

Crowe Peak biedt ook belastingadvies, bedrijfsjuridisch advies, contractenrecht, internationale advisering, BTW advies en audit & assurance.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl