088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

BTW en Prinsjesdag 2017

Het kabinet heeft de fiscale plannen voor 2018 gepresenteerd. Onze btw-specialisten hebben de btw-maatregelen voor 2018 voor u op een rij gezet.

Kostbare diensten

De herzieningsregeling in de BTW gaat per 1 januari 2018 ook gelden voor kostbare diensten. De regeling geldt nu alleen nog voor investeringsgoederen.

Kostbare diensten zijn diensten die voor een langere tijd worden gebruikt. Dit zijn diensten zoals bijvoorbeeld IT-diensten en verbouwingen aan onroerende zaken. Deze diensten staan vaak op de balans en er wordt ook over afgeschreven, omdat het dikwijls grote investeringen betreffen. Hierdoor lijken deze diensten heel veel op investeringsgoederen. Daarom is besloten ook voor kostbare diensten de herzieningsregeling in de BTW van toepassing te verklaren en de ongelijkheid tussen investeringsgoederen en kostbare diensten weg te nemen.

Einde landbouwregeling

Toepassing van de landbouwregeling geeft landbouwondernemers de keuze om al dan niet voor agrarische prestaties buiten de heffing van btw te blijven en geen btw-administratie bij te houden. Onder deze agrarische prestaties vallen landbouwproductiewerkzaamheden, agrarische diensten en de levering van gebruikte bedrijfsgoederen. Wanneer een landbouwer gebruik maakt van de landbouwregeling, dan betaalt deze ondernemer geen btw en kan hij betaalde btw ook niet terugvorderen.

Een aantal jaar terug heeft het ministerie van Financiën een werkgroep ingesteld die tot de conclusie is gekomen dat het gebruik van de landbouwregeling btw sterk is afgenomen. Voor veel landbouwers die gebruikmaken van de regeling, zal het bijhouden van een btw-administratie geen of nauwelijks problemen opleveren. Hieraan verbindt de werkgroep de conclusie dat de landbouwregeling btw weinig meer bijdraagt aan de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de conclusie en besloten tot afschaffing van de landbouwregeling per 1 januari 2018.

Aanscherping definitie geneesmiddelen

Een arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016 heeft geleid tot een uitbreiding van de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen. Door dit arrest kunnen ook andere producten die een relatie hebben met gezondheid op basis van hun presentatie als geneesmiddel delen in het verlaagde btw-tarief. Volgens het kabinet schiet het daarmee het doel van de Geneesmiddelenwet voorbij en kan de situatie alleen gerepareerd worden door een wetswijziging.

Vanaf 1 januari 2018 zullen producten alleen onder het verlaagde btw-tarief vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven of indien deze producten daar expliciet van zijn vrijgesteld. De maatregel heeft voor het overgrote deel van de geneesmiddelen geen gevolgen. Voor fabrikanten, die producten niet als geneesmiddel in de handel hebben gebracht, biedt de voorgestelde maatregel de noodzakelijke rechtszekerheid.

De maatregel beoogt ten opzichte van de huidige situatie een verduidelijking en eenduidige btw-behandeling van producten in de gezondheidszorg. Door de koppeling met de (parallel)handelsvergunning, of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, zullen cosmetische, reinigende en verzorgende producten en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen niet (meer) kwalificeren als geneesmiddel voor de btw.

Pandhouder en hypotheekhouder aansprakelijk voor BTW

In het Belastingplan 2018 is opgenomen dat pandhouders, hypotheekhouders of executanten aansprakelijk zijn voor de verschuldigde BTW als zij zich verhalen op de opbrengst van een zaak. Het gaat dan om de BTW die bij de levering van die zaak verschuldigd is.

De Belastingdienst mag straks, als de BTW niet wordt betaald, de pand-hypotheekhouder of executant die verhaal haalt op het door de koper betaalde bedrag, aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde BTW. Deze nieuwe aansprakelijkheidsbepaling gaat gelden voor leveringen die binnen en buiten faillissement plaatsvinden. Voor executanten gaat deze bepaling niet gelden binnen een faillissement. De plicht tot het betalen van de verschuldigde BTW blijft echter wel bij de belastingschuldige liggen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl