088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Concurrentiebeding, wat is dat nu eigenlijk?

Vertrekt één van uw medewerkers naar een ander bedrijf? Let dan op de afspraken die met de medewerker gemaakt zijn over concurrentiebeding. In deze tweedelige blog legt onze juridisch specialist Rutger Broekhuizen u graag uit wat concurrentiebeding is en hoe deze teniet kan worden gedaan. In dit eerste deel gaan wij in op de inhoud en de geldigheid van het concurrentiebeding.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding kan functionele, geografische en temporele beperkingen bevatten voor de werknemer. Doorgaans verbiedt een concurrentiebeding de werknemer om bij een concurrerend bedrijf in dienst te treden. Onder de wettelijke regeling van het concurrentiebeding valt ook het relatiebeding. Deze bedingen worden hieronder beide met de term “concurrentiebeding” aangeduid.

Vaak wordt daaraan toegevoegd dat de werknemer ook niet bij klanten in dienst mag treden. Ook komt voor dat indiensttreding bij leveranciers verboden is. Soms wordt het nog ruimer getrokken en is het verboden om bij een bedrijf in dienst te treden dat “verwante producten” aanbiedt” of “in dezelfde markt actief is”. Daarnaast wordt aan een concurrentiebeding ook veelal toegevoegd dat de werknemer niet zelf een bedrijf mag starten, mede-eigenaar mag worden of een financieel belang mag hebben in een bedrijf dat “concurrerend” is. Dit zijn functionele beperkingen.

De geografische beperking betreft de regio waarvoor de beperking zou moeten gelden. Dit wordt lang niet altijd gedefinieerd of het wordt bewust algemeen gehouden. Tot slot is er vaak een temporele beperking, bijvoorbeeld een, twee of vijf jaar.

Een belangrijke vraag is dan ook: Kunnen alle verplichting zomaar aan de werknemer opgelegd worden? Het mag duidelijk zijn dat een heel algemeen gesteld concurrentiebeding lang niet altijd als redelijk kan worden bestempeld. De wet voorziet dan ook in een aantal manieren waarop de werknemer het concurrentiebeding kan aanvechten. Het is van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers om een sluitend concurrentiebeding overeen te komen, met vooral een duidelijke omschrijving van de beperkingen, zodat er zo min mogelijk juridische gronden zijn om het concurrentiebeding ter discussie te stellen.

Geldigheid van concurrentiebeding

Er zijn twee vereisten voor geldigheid van het concurrentiebeding:

 • Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen.
 • De medewerker is ten minste achttien jaar.

Voor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd zijn de volgende varianten rechtsgeldig:

 • Het concurrentiebeding is opgenomen in een document dat is ondertekend door de werknemer. Meestal is dit de arbeidsovereenkomst.
 • Het concurrentiebeding is opgenomen in een bijlage bij een document dat is ondertekend door de werknemer. In het ondertekende document wordt verwezen naar de bijlage.

Een voorbeeld: In de ondertekende arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar algemene arbeidsvoorwaarden. In die algemene arbeidsvoorwaarden is een concurrentiebeding opgenomen. De algemene arbeidsvoorwaarden zijn tezamen met de arbeidsovereenkomst aan de werknemer toegestuurd.

 • Het concurrentiebeding is opgenomen in een ander document dan het document dat is ondertekend. In het ondertekende document wordt uitdrukkelijk verwezen naar het toepasselijke concurrentiebeding, maar het document waarin dat concurrentiebeding is opgenomen is niet aan de werknemer ter hand gesteld.

Voorbeeld: In de ondertekende arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar niet-bijgevoegde algemene arbeidsvoorwaarden. De arbeidsovereenkomst vermeldt uitdrukkelijk dat de werknemer instemt met het in algemene arbeidsvoorwaarden opgenomen concurrentiebeding.

Arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding worden opgenomen. Er is echter een uitzondering op deze regel. Een concurrentiebeding is toegestaan als de werkgever kan aantonen dat “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen” een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Dit is een zeer strenge eis. De werkgever moet kunnen aantonen dat voor de specifieke functie van de werknemer geldt dat een overstap naar bijvoorbeeld een concurrent onevenredig nadeel voor de werkgever oplevert. De onderbouwing moet tezamen met het beding op schrift zijn gesteld.

Of aan de vereisten is voldaan, hangt erg af van de specifieke situatie, zoals de markt waarin de werkgever actief is, de specifieke kennis van de werknemer en de vraag of de werknemer nog een andere baan kan vinden als het concurrentiebeding van toepassing is. Het is moeilijk hierover algemene uitspraken te doen. Het is aan te raden uw concurrentiebeding voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst door een specialist te laten beoordelen.

Voor overeenkomsten voor bepaalde tijd geldt verder nog dat het concurrentiebeding altijd in de ondertekende arbeidsovereenkomst zelf moet zijn opgenomen. Opnemen in een bijlage of algemeen reglement is dus niet mogelijk.

Het tweede deel van de blog kunt u hier lezen.


 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl