088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Coronavirus: Nederlandse fiscale en financiële maatregelen voor bedrijven

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen bekend gemaakt om de financieel-economische gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven te kunnen beperken. Hieronder leest u welke maatregelen op dit moment van toepassing zijn voor ondernemers.

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

Uitstel van betaling voor belasting

Wanneer u kunt aantonen dat uw onderneming door het coronavirus in de betalingsproblemen is gekomen dan zal de Belastingdienst uitstel van betaling verlening voor de verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen.

U kunt hiervoor schriftelijk, of online een verzoek indienen via een ‘eenvoudig formulier’ op de website van de Belastingdienst, nadat de eerste (naheffings)aanslag is ontvangen. Zodra het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil. Het versoepelde uitstelbeleid gold in eerste instantie tot 19 juni 2020, maar vanwege het aanhouden van de crisis. heeft het kabinet deze einddatum verschoven naar 1 oktober 2020.

Het uitstel van betaling geldt voor een periode van drie maanden. Deze periode kan worden verlengd met een nieuwe periode van drie maanden. Voor het verzoek voor de tweede termijn van bijzonder uitstel van betaling moet de aanvraag wel worden voorzien van een verklaring door een derde deskundige, zoals uw accountant of fiscaal dienstverlener. Als de belastingschuld lager is dan 20.000 zijn soepelere voorwaarden van toepassing en is een deskundigenverklaring niet nodig. Aanvullend heeft het kabinet besloten dat bij een uitstel van langer dan drie maanden de eis gaat gelden dat de ondernemer moet verklaren dat er geen dividenden en bonussen te zullen worden uitgekeerd, of eigen aandelen zullen worden ingekocht.

Als u uitstel van betaling krijgt dan hoeft u de boetes voor het niet op tijd betalen van de omzetbelasting of loonbelasting niet te betalen. Als u toch een boete heeft ontvangen, dan zal deze worden teruggedraaid.

Let op: Het blijft wel belangrijk dat u op tijd aangifte doet.

Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden. Zodoende hoeft u niet bang te zijn voor de hoge invorderingsrente. U hoeft namelijk niet de 4% invorderingsrente te betalen die normaliter geldt. Hierbij is het uitgangspunt dat de verlaging van het rentepercentage tot 1 oktober 2020 duurt. Als de coronacrisis echter langer aanhoudt, kan die termijn worden verlengd.

Melding betalingsonmacht

Voor wat betreft de melding betalingsonmacht wordt toegestaan dat u deze melding niet meer afzonderlijk hoeft te doen als u – in verband met corona – om uitstel van betaling vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt.  Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover vervolgens apart terug.

Vrijgeveng-rekening

Tevens geldt dat naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, het nu ook mogelijk is om de g-rekening vrij te geven tot maximaal het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend voor loonheffingen en/of btw. Bedrijven die veel werknemers inhuren via een uitzendbureau maken doorgaans gebruik van zo’n g-rekening. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat deze ondernemers dezelfde liquiditeitsvoordelen hebben als ondernemers zonder g-rekening. Dit beleid geldt tot in ieder geval 1 oktober 2020.

Verzoek tot verlaging voorlopige aanslagen

Verwacht u een lagere winst, of zelfs verlies, van uw onderneming door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Verzoeken om uw voorlopige aanslag te wijzigen moeten elektronisch worden ingediend. Voor het aanpassen van voorlopige aanslagen zijn wij u graag van dienst.

De Belastingdienst verlaagt het tarief van de belastingrente voor alle belastingen tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor een belastingrente geldt, zoals de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. De gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020. Ook hier geldt dat het de verlaging van het rentepercentage in beginsel geldt tot 1 oktober.

Verlaging van het gebruikelijk loon DGA bij omzetdaling

Ondernemers die ondernemen via een eigen vennootschap waar zij zelf vaak ook arbeid voor verrichten, dienen in dat geval ten minste belasting te betalen over een wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning, het zogenoemde gebruikelijk loon (€ 46.000 in 2020). Dit geldt normaal gesproken ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt. Gelet op het grote verlies aan omzet in sommige sectoren vanwege de coronacrisis en om de economische gevolgen van de crisis te beperken staat het kabinet toe dat, in het jaar 2020, dat ondernemers die ondernemen via hun eigen vennootschap die te maken krijgen met een omzetdaling tijdelijk van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019. Het kabinet heeft aangegeven de exacte uitwerking van deze maatregel zo spoedig mogelijk bekend te maken.

Vervroegde verliesverrekening door fiscale coronareserve

Binnen de vennootschapsbelasting mag het verlies over een jaar verrekend worden met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kunt dus verrekenen met de winst over 2019. Echter dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020 en een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Het kan dus een lange tijd duren voordat dit verlies daadwerkelijk verrekend kan worden, wat kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Door gebruik te maken van de coronareserve kunt u dit voorkomen. Door een coronareserve te vormen kunt u een in 2020 verwacht verlies al bij de aangifte 2019 aftrekken. Op deze manier wordt de verliesverrekening als het ware naar voren gehaald in de tijd. De coronareserve mag echter niet hoger zijn dan de winst over 2019. Binnenkort volgt een beleidsbesluit met de voorwaarden voor het vormen van de reserve.

Betaalpauze hypotheekverplichting

Als u als gevolg van de coronacrisis (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw hypotheek te betalen, dan kunt u bij uw hypotheekverstrekker een betaalpauze aanvragen. De betalingsachterstand die u door de betaalpauze in 2020 heeft opgelopen, moet hij volgens de huidige wettelijke regeling uiterlijk 31 december 2021 zijn ingehaald. Als reactie op de coronacrisis heeft het kabinet besloten deze wettelijke regeling tijdelijk te versoepelen indien u de betaalpauze heeft aangemeld tussen 12 maart en 30 juni, de betaalpauze uiterlijk op 1 juli ingaat en de betaalpauze niet langer dan 6 maanden duurt. Na de betaalpauze is het toegestaan een nieuwe jaarlijkse aflossingsom af te spreken met de hypotheekverstrekker. Om de achterstand in te halen heeft u dan de keuze uit de volgende mogelijkheden:.

  1. U verdeelt de achterstand over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.
  2. In overleg met de kredietverstrekker splitst u de resterende lening in 2 delen. Voor de resterende hoofdsom, zonder de aflossingsachterstand, blijft dan het bestaande, jaarlijkse aflossingsschema gelden. Voor de aflossingsachterstand sluit u een afzonderlijke (hypothecaire) lening af, met een eigen aflossingsschema.

Let op: De niet-betaalde rente is niet aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

De voorgestelde wet Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap treedt niet in werking voor 1 januari 2023.

Het wetsvoorstel heeft als doel om belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen. Door het wetsvoorstel een jaar uit te stellen krijgen DGA’s meer tijd om zich voor te bereiden en om de schulden aan de eigen vennootschap af te lossen.

Verruiming vrije ruimte

Dit jaar wordt de vrije ruimte eenmalig verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000. Lees hier meer over deze maatregel.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) is komen te vervallen. In plaats daarvan geldt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Onder de NOW neemt de overheid de loonbetalingsverplichting over tot een maximaal percentage van 90%. De subsidie wordt aangevraagd voor 3 maanden. Hiervoor is vereist dat een ondernemer aannemelijk maakt dat in de periode tussen 1 maart en 1 augustus gedurende 3 maanden een minimaal omzetverlies van 20% is te verwachten.

Meer informatie over de NOW? Kijk dan op onze noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en NOW 2.0 pagina.

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat versneld geopend. Banken kunnen door deze maatregel vanaf 16 maart 2020 makkelijker en sneller krediet verruimen. Ondernemers kunnen hierdoor eerder en meer geld lenen.

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar is voor ondernemers die getroffen worden door de coronaproblematiek. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Ook van een aantal andere voorwaarden vindt versoepeling plaats.

Verzachting financiële en fiscale gevolgen door coronavirus

Deze fiscale en andere regelgeving biedt mogelijkheden om de financiële en fiscale gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten.

Wilt u weten welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant zijn? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren u graag.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl