088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Coronavirus: Nederlandse fiscale en financiële maatregelen voor bedrijven

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen geïntroduceerd om de financieel-economische gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven te kunnen beperken. Hieronder leest u welke maatregelen op dit moment van toepassing zijn voor ondernemers.

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

 • Uitstel van betaling voor belasting
 • Melding betalingsonmacht
 • Vrijgeven-rekening
 • Verzoek tot verlaging voorlopige aanslagen
 • Verlaging van het gebruikelijk loon DGA bij omzetdaling
 • Vervroegde verliesverrekening door fiscale coronareserve
 • Herinvesteringsreserve
 • Betaalpauze hypotheekverplichting
 • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
 • Verruiming vrije ruimte

Uitstel van betaling voor belasting

Tot en met 30 september 2021 is het nog mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen of het reeds verleende uitstel te verlengen.

Het (verlengde uitstel) van betaling geldt in beginsel tot 1 oktober 2021. Voor het verzoek tot verlenging van het bijzonder uitstel van betaling moet de aanvraag wel worden voorzien van een verklaring door een derde deskundige, zoals uw accountant of fiscaal dienstverlener. Als de belastingschuld lager is dan € 20.000 zijn soepelere voorwaarden van toepassing en is een deskundigenverklaring niet nodig. Aanvullend geldt het vereiste dat bij het verlengde uitstel de eis gaat gelden dat de ondernemer moet verklaren dat er geen dividenden en bonussen te zullen worden uitgekeerd, of eigen aandelen zullen worden ingekocht.

Als u uitstel van betaling krijgt dan hoeft u de boetes voor het niet op tijd betalen van de omzetbelasting of loonbelasting niet te betalen. Als u toch een boete heeft ontvangen, dan zal deze worden teruggedraaid.

Let op: Het blijft wel belangrijk dat u op tijd aangifte doet.

Vanaf 23 maart 2020 heeft de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk verlaagt van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden. Zodoende hoeft u niet bang te zijn voor de hoge invorderingsrente. U hoeft namelijk niet de 4% invorderingsrente te betalen die normaliter geldt. Vanaf 1 januari 2022 gaat het kabinet de invorderingsrente weer stapsgewijs verhogen.

Betalingsregeling

Voor de tijdens de periode van het verleende uitstel van betaling opgebouwde belastingschuld geldt een speciale betalingsregeling. Het gaat dan om de schuld die is ontstaan in de periode vanaf 12 maart 2020 tot aan de datum dat het bijzonder uitstel van betaling eindigt.

De betalingsregeling kan als volgt worden omschreven:

 1. De belastingschuld wordt in beginsel afgelost in 60 maandelijkse gelijke termijnen.
 2. De eerste aflossing moet uiterlijk 31 oktober 2022 zijn overgemaakt, elke volgende termijn vervalt telkens een maand later.

Dit betekent dat de opgebouwde belastingschuld uiterlijk op 1 oktober 2027 in zijn geheel voldaan moet zijn.

Let op: Ondernemers waarvoor het uitstel van betaling van drie maanden is afgelopen en die nadien niet (tijdig) aan al hun betalingsverplichtingen hebben kunnen voldoen lopen het risico om uitgesloten te worden van de betalingsregeling. Hen wordt dringend aangeraden alsnog verlening van het betalingsuitstel aan te vragen.

Melding betalingsonmacht

Voor wat betreft de melding betalingsonmacht wordt toegestaan dat u deze melding niet meer afzonderlijk hoeft te doen als u – in verband met corona – om uitstel van betaling vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt.  Dit geldt voor aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling tot 30 september 2021 wordt in dat geval als een melding van betalingsonmacht aangemerkt. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover vervolgens apart terug.

Vrijgeven g-rekening

Tevens geldt dat naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, het ook mogelijk is om de g-rekening vrij te geven tot maximaal het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend voor loonheffingen en/of btw. Bedrijven die veel werknemers inhuren via een uitzendbureau maken doorgaans gebruik van zo’n g-rekening. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat deze ondernemers dezelfde liquiditeitsvoordelen hebben als ondernemers zonder g-rekening. Deblokkering blijft mogelijk zolang en voor zover de ondernemer bijzonder uitstel van betaling geniet (dit is tot uiterlijk 1 oktober 2021) en zich aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt. Het versoepelde beleid loopt definitief af op 1 oktober 2027.

Verzoek tot verlaging voorlopige aanslagen

Verwacht u een lagere winst, of zelfs verlies, van uw onderneming door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Verzoeken om uw voorlopige aanslag te wijzigen moeten elektronisch worden ingediend. Voor het aanpassen van voorlopige aanslagen zijn wij u graag van dienst.

Verlaging van het gebruikelijk loon DGA bij omzetdaling

Ondernemers die ondernemen via een eigen vennootschap waar zij zelf vaak ook arbeid voor verrichten, dienen in dat geval ten minste belasting te betalen over een wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning, het zogenoemde gebruikelijk loon (€ 46.000 in 2020 en € 47.000 in 2021). Dit geldt normaal gesproken ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt. Gelet op het grote verlies aan omzet in sommige sectoren vanwege de coronacrisis en om de economische gevolgen van de crisis te beperken staat het kabinet toe dat, in het jaar 2020 en 2021, dat ondernemers die ondernemen via hun eigen vennootschap die te maken krijgen met een omzetdaling tijdelijk van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 en/of 2021 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Wilt u in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan geldt een extra voorwaarde. In dit geval moet u in 2021 ten opzichte van 2019 een bepaald omzetverlies hebben geleden.

Tevens geldt dat in een kalenderjaar al uitbetaald loon aan de DGA niet met terugwerkende kracht kan worden verlaagd.

Herinvesteringsreserve

De bij een vervreemding van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinst kan onder voorwaarden worden opgenomen in een herinvesteringsreserve. Een belangrijke voorwaarde is dat een voornemen bestaat om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. Bij herinvestering wordt de herinvesteringsreserve afgeboekt op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel waarin wordt geherinvesteerd.

Wanneer de herinvestering nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de herinvesteringsreserve uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen. Voor deze driejaarstermijn geldt echter een uitzondering indien de aanschaffing of voortbrenging, mits daaraan een begin van uitvoering is gegeven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd. De Staatssecretaris heeft nu bepaald dat de coronacrisis kwalificeert als dergelijke een bijzondere omstandigheid. Dit betekent dat de uitzondering op de driejaarstermijn van toepassing is indien de aankoop van het vervangende bedrijfsmiddel wordt vertraagd door de coronacrisis.

Betaalpauze hypotheekverplichting

Als u als gevolg van de coronacrisis (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw hypotheek te betalen, dan kunt u bij uw hypotheekverstrekker een betaalpauze aanvragen. De betalingsachterstand die u door de betaalpauze in 2020 of 2021 heeft opgelopen, moet u volgens de huidige wettelijke regeling uiterlijk 31 december van het daaropvolgende jaar zijn ingehaald om te blijven profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Als de aflossingsachterstand op dat moment niet is ingelopen, blijft de schuld onder voorwaarden alleen tot de eigenwoningschuld in box 1 behoren als per 1 januari 2022 (of 1 januari 2023 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2021) contractueel een nieuw ten minste annuïtair aflosschema wordt overeengekomen met de hypotheekverstrekker voor de resterende looptijd.

Als reactie op de coronacrisis heeft het kabinet besloten deze wettelijke regeling tijdelijk te versoepelen indien u de betaalpauze heeft aangemeld tussen 12 maart 2020 en 30 september 2021, de betaalpauze uiterlijk op 1 oktober 2021 ingaat en de betaalpauze niet langer dan 12 maanden duurt. Na de betaalpauze is het toegestaan een nieuwe jaarlijkse aflossingssom af te spreken met de hypotheekverstrekker. Om de achterstand in te halen heeft u dan de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 1. Zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze wordt een nieuw annuïtair schema vastgesteld waarmee het inhalen van de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.
 2. In overleg met de kredietverstrekker splitst u de resterende lening in 2 delen. Voor de resterende hoofdsom, zonder de aflossingsachterstand, blijft dan het bestaande, jaarlijkse aflossingsschema gelden. Voor de aflossingsachterstand sluit u een afzonderlijke (hypothecaire) lening af, met een eigen aflossingsschema.

Let op: De niet-betaalde rente is niet aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

De voorgestelde wet Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap treedt niet in werking voor 1 januari 2023.

Het wetsvoorstel heeft als doel om belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen. Door het wetsvoorstel een jaar uit te stellen krijgen DGA’s meer tijd om zich voor te bereiden en om de schulden aan de eigen vennootschap af te lossen.

Verruiming vrije ruimte

Net als in 2020 zal het kabinet in 2021 eveneens de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%. Lees hier meer over deze maatregel.

Wilt u weten welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant zijn? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren u graag.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl