088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Verkoop via webshops – Verplichtingen voor ondernemers

Verkoopt u producten aan consumenten via uw website of een online marktplaats zoals Ebay, Marktplaats en Facebook Marketplace? Dan gelden de regels voor ‘koop op afstand’ waarschijnlijk ook voor u. Als ondernemer heeft u wellicht wel eens gehoord van de ‘Wet Koop op Afstand’: Een verkoper met een webshop moet voldoen aan een aantal regels, die hieronder worden toegelicht.

Verkoop via webshop en online marktplaats

De kern van Koop op Afstand

Het belangrijkste om te onthouden is dat overeenkomsten die niet voldoen aan de regels, ongeldig kunnen worden verklaard door consumenten. Ook zijn rechters strikt in de handhaving van de regels: Zelfs als een verkoper een enkele regel niet naleeft, kan een rechter de gehele overeenkomst ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld: Uw klant betaalt de bestelling niet. Heeft u de klant niet geïnformeerd over het herroepingsrecht? Dan kan zomaar gebeuren dat een rechter uw vordering tot betaling van de koopprijs en de incassokosten afwijst.

Wanneer is de Wet Koop op Afstand van toepassing?

Dé ‘Wet Koop op Afstand’ bestaat niet. De huidige regeling voor consumentenbescherming en koop op afstand is gebaseerd op de Richtlijn Consumentenrechten en opgenomen in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De regeling voor koop op afstand is van toepassing bij een overeenkomst:

“Die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.”

Kort gezegd: Op het moment dat u als ondernemer producten of diensten via internet aanbiedt, is de regeling van toepassing. Let op: In het algemeen geldt de bovenstaande vuistregel, maar er zijn een aantal uitzonderingen. Vraag tijdig advies als u zaken of diensten via internet aanbiedt.

Belangrijkste verplichtingen bij verkoop op afstand

Een aantal belangrijke regels met betrekking tot het aanbieden van producten of diensten via het internet zijn:

 1. Betalingsverplichting: De consument is niet gebonden aan een betalingsverplichting waarmee hij of zij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 2. Betalingsvoorwaarden: De consument is niet gebonden aan betalingsvoorwaarden waarover hij of zij niet duidelijk en begrijpelijk is geïnformeerd. Het aanrekenen van verzendkosten waarmee de consument niet uitdrukkelijk akkoord is gegaan, is dus verboden. Naast dit eenvoudige voorbeeld geldt de regel ook voor alle andere bedragen die zouden kunnen worden doorberekend aan de consument.
 3. Leveringstermijn: De handelaar moet een duidelijke leveringstermijn mededelen. Dit betekent ook dat niet-leveren binnen deze termijn wanprestatie van de handelaar oplevert.
 4. Herroepingsrecht: De consument moet worden geïnformeerd over zijn herroepingsrecht en de wijze waarop dit kan worden uitgeoefend. De wettelijke bedenktijd bedraagt veertien dagen. Maakt de consument van het herroepingsrecht gebruik, dan betekent dit dat hij nog veertien dagen de tijd heeft om een gekocht product te retourneren. De klant moet niet alleen worden geïnformeerd over het bestaan van het recht op ontbinding, maar ook over voorwaarden voor ontbinding, de termijn van veertien dagen en de wijze waarop het recht kan worden uitgeoefend. Houdt u zich niet aan deze informatieplicht, dan wordt de herroepingstermijn verlengd met de periode die verstrijkt totdat u informatie wel heeft verstrekt, tot een maximum van twaalf maanden. In praktijk betekent dit: Als u de klant niet volgens de regels informeert over de herroepingstermijn, heeft deze nog twaalf maanden de tijd om tot ontbinding over te gaan.

Let op: De klant hoeft bij gebruikmaking geen reden te geven voor de ontbinding.

Standaardformulier voor ontbinding

Op grond van de wet is er een standaardformulier voor ontbinding. Op uw website moet dit standaardformulier voor ontbinding beschikbaar zijn, of een formulier dat ten minste dezelfde inhoud heeft. Gebruik van het formulier door de consument is overigens niet verplicht: De koper kan ook zonder formulier mededelen dat hij of zij tot ontbinding overgaat.

Tenslotte: vergeet niet om de koper te informeren over de wijze waarop u de koopprijs terugbetaalt na het beroep op ontbinding.

 1. Verzendkosten terugzending: Het is toegestaan voor terugzending van de goederen onder het herroepingsrecht een bijdrage in de verzendkosten te vragen. Indien u dit niet duidelijk communiceert, moet u de kosten voor de terugzending van goederen vergoeden.
 2. Gelijke behandeling: Bij de online verkoop moet u klanten uit de gehele EU op dezelfde wijze behandelen. Geoblocking is verboden.

AVG en Cookiemelding Koop op Afstand

De wet bevat nog meer regelingen dan voor koop op afstand. Zorgt u er bijvoorbeeld ook voor dat u de privacyrechten van uw kopers eerbiedigt en dat u dus voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zorg ook voor een cookiemelding die voldoet aan de vereisten van de Cookiewet.

Een praktijkvoorbeeld

Een consument bestelt bij Bol.com zes artikelen. Zoals vaker het geval is, worden deze zes artikelen niet tegelijk uitgeleverd. Vaststaat dat de klant heeft ingestemd met de deelleveringen. De goederen worden geleverd in drie delen. Bol.com stuurt voor elke deellevering een afzonderlijke factuur. De klant laat deze facturen onbetaald, ook na herhaalde aanmaning. Inmiddels brengt Bol.com ook incassokosten in rekening. Uiteindelijk vordert Bol.com bij de rechter betaling van de hoofdsom voor de gekochte producten, alsook rente en incassokosten.

Geen akkoord deelfacturering
De klant betwist niet dat hij de prijs voor de producten verschuldigd is, maar stelt wel dat hij nooit akkoord is gegaan met deelfacturering. De klant eist ook vergoeding van zijn eigen juridische kosten in verband met het geschil hierover. Bol.com kan niet aantonen dat klant akkoord is gegaan met deelfacturering. Om deze reden oordeelt de rechter dat het ervoor moet worden gehouden dat klant niet akkoord is gegaan met deelfacturering. De rechter oordeelt dat er geen rente en incassokosten in rekening mogen worden gebracht en veroordeelt Bol.com tot betaling van de juridische kosten van de klant. Omdat de klant niet heeft betwist de koopprijs te moeten betalen, moet de klant de koopprijs minus een vergoeding voor juridische kosten betalen. De klant betaalt uiteindelijk € 39,18 voor goederen met een totale koopprijs van € 71,84. Bol.com krijgt de kosten van de procedure, de incassokosten en de rente niet vergoed.

Let u bij verkoop van goederen en diensten via het internet altijd op de geldende regels voor consumentenbescherming en de Wet Koop op Afstand. Heeft u vragen of weet u niet zeker of de overeenkomsten van bijvoorbeeld uw webshop in orde zijn? Neem gerust contact op met onze bedrijfsjuristen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl