088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Voorkom faillissement met de WHOA

Een debiteur die niet kan betalen: Iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Vaak stelt een klant met financiële problemen (veelal in overleg met zijn bank) een regeling voor, waarbij iedere crediteur een deel van zijn vordering prijsgeeft. In ruil daarvoor verschaft de bank nieuw krediet en vraagt de klant zijn eigen faillissement niet aan. Vaak is het moeilijk om alle crediteuren mee te krijgen.

Op 6 oktober 2020 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, de “WHOA”, aangenomen. In deze wet is een bijzondere variant van een schuldeisersakkoord geregeld, die het gemakkelijker kan maken om zo’n overeenkomst met de schuldeisers voor elkaar te krijgen. Mocht uw bedrijf in financiële moeilijkheden verkeren, dan kan de WHOA uitkomst bieden. Crowe Peak kan u adviseren en begeleiden.

Lees ook: WHOA: de eerste uitspraken en huidige stand van zaken

Het doel van de wet is de mogelijkheden te vergroten voor een herstructurering zonder dat faillissement hoeft te worden aangevraagd. De WHOA kan uitkomst bieden voor ondernemingen die failliet dreigen te gaan door de coronacrisis. In de WHOA kan een overeenkomst met schuldeisers worden afgedwongen, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan. De schuldeisers die de overeenkomst niet aanvaarden, zijn dan toch gebonden aan de voorwaarden. In de huidige situatie, als uw debiteur een overeenkomst aanbiedt, geldt: Als u niet akkoord gaat, dan behoudt u uw vordering.

Voordelen van de WHOA

 • Geen faillissement
 • Deel schulden wordt kwijtgescholden
 • Procedure kan meestal vertrouwelijk blijven (geen publicatie)

Voor wie is de WHOA bedoeld?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven waarvoor “redelijkerwijs aannemelijk is” dat de schulden niet meer kunnen worden voldaan. Feitelijk is dit een situatie waarin een faillissementsaanvraag (bijna) onvermijdelijk is.

Door gebruik te maken van de WHOA, kan het faillissement worden voorkomen. Met toestemming van de rechter wordt een schuldeisersakkoord opgelegd aan de schuldeisers, zodat de schuldenlast wordt verminderd.

Het WHOA-akkoord

De kern van de zaak is dat een akkoord de inhoud wijzigt van de overeenkomsten die de schuldenaar heeft met zijn schuldeisers: Door wijziging van de voorwaarden worden de opeisbare schulden verminderd. Een WHOA-akkoord kan worden aangeboden aan alle schuldeisers, of aan een gedeelte van de schuldeisers.

Welke wijzigingen worden voorgesteld aan de crediteuren, kan de schuldenaar zelf kiezen. Het kan gaan om een afslag op de vordering van de crediteur, maar er kunnen ook creatievere oplossingen worden geboden. Bijvoorbeeld: De crediteur verkrijgt een aandeel in de onderneming in ruil voor vermindering van de schuld van de debiteur. De WHOA kan overigens niet worden toegepast op arbeidsovereenkomsten.

Afkoelingsperiode in de WHOA

Voor een bedrijf in moeilijkheden zou wel eens een groot voordeel van de WHOA kunnen zijn dat aan de rechter kan worden verzocht om een afkoelingsperiode in te stellen. Tijdens de afkoelingsperiode kunnen de schuldeisers geen verhaalsmaatregelen treffen richting de schuldenaar. Zo wordt voorkomen dat bij bekendmaking van de financiële problemen, crediteuren het treffen van maatregelen als drukmiddel kunnen gebruiken om voor zichzelf een betere deal te bereiken. De afkoelingsperiode is ten hoogste twee keer vier maanden.

Voorwaarden van de WHOA

Een essentieel onderdeel van de wet is de indeling van schuldeisers in groepen. De crediteuren aan wie een akkoord wordt aangeboden, kunnen worden ingedeeld in verschillende “klassen”, waarbij aan iedere klasse eigen voorwaarden kunnen worden aangeboden.
Op grond van de wet moeten schuldeisers die in een faillissement niet dezelfde positie innemen, in een eigen klasse worden ingedeeld.
Bijvoorbeeld: Crediteuren met een zekerheidsrecht en crediteuren zonder zekerheidsrecht hebben een eigen klasse, en aandeelhouders ook.

Voor iedere klasse geldt dat het akkoord door die groep is aangenomen als de Op deze manier kan het akkoord dus worden opgelegd aan schuldeisers die daar niet mee hebben ingestemd.

Goedkeuring van rechtbank vereist

Als ten minste één klasse van schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de rechtbank verzoeken om homologatie (bevestiging) van het akkoord. Als de rechtbank de overeenkomst met de schuldeisers heeft gehomologeerd, is iedere schuldeiser aan wie het werd aangeboden daaraan gebonden.

Let op: Belangrijk is dat de rechter de homologatie ook kan weigeren, op een van de speciaal in de wet genoemde gronden.

Openbare of besloten procedure

De schuldenaar die een akkoord voorbereidt, kan zelf kiezen of dit een openbaar of een besloten proces is.

Het lijkt misschien voor de hand liggend dat iedere schuldenaar liever een besloten procedure volgt. Maar hieraan zijn belangrijke gevolgen verbonden. Op grond van internationale verdragsregels worden beslissingen in een openbare procedure internationaal erkend. Dit geldt niet voor beslissingen uit de besloten procedure. En er zijn meer complicaties verbonden aan de keuze voor openbaar/besloten. Laat u daarom hierover altijd goed adviseren als u een internationaal bedrijf heeft.

Het WHOA-traject in vijf stappen

1. Startverklaring

De WHOA-procedure begint met het indienen van een startverklaring.

Afkoelingsperiode

Na de startverklaring kan een afkoelingsperiode worden aangevraagd. Tijdens de afkoelingsperiode kunnen crediteuren geen verhaalsmaatregelen nemen zonder goedkeuring van de rechter.

Herstructureringsdeskundige

Op verzoek van de ondernemer of schuldeisers kan de rechtbank een herstructureringsdeskundige benoemen.Een herstructureringsdeskundige is de adviseur die de ondernemer en schuldeisers helpt het WHOA-akkoord tot stand te brengen.
Let op: De rechtbank kiest niet per se voor de adviseur die de voorkeur heeft van de ondernemer.

2. Voorbereiding akkoord

Een WHOA-akkoord komt erop neer dat de crediteuren een deel van hun vordering opgeven, zodat de ondernemer niet failliet gaat. Het voordeel voor de schuldeiser is dat hij meer krijgt vergoed dan in faillissement. Houd rekening met de posities van de bank en de belastingdienst. Voorafgaand overleg kan verstandig zijn. De belastingdienst stelt in de Leidraad Invordering voorwaarden voor zijn instemming met een schuldeisersakkoord.

3. Klassen van schuldeisers

Schuldeisers moeten op basis van het soort vordering worden ingedeeld in klassen. Elke klasse schuldeisers krijgt een eigen aanbod, en kan daarover stemmen. Als ten minste 1 klasse schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan het gehele akkoord ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter.

4. Homologatie

Keurt de rechter het akkoord goed, dan wordt het bindend voor alle bij het akkoord betrokken partijen. Aandeelhouders of schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd kunnen het akkoord nog proberen te blokkeren. De rechter kan op hun verzoek het akkoord onder andere afwijzen:
a) als aan “kleine” MKB bedrijven minder dan 20% van hun vordering wordt uitbetaald, zonder zwaarwegend belang;
b) als zonder zwaarwegend belang wordt afgeweken van de wettelijke of contractuele rangorde;
c) als schuldeisers niet kunnen kiezen voor uitbetaling in geld ter hoogte van het bedrag dat naar verwachting in een faillissement van de schuldenaar zou zijn uitgedeeld;

5. Uitvoering van het akkoord

Nadat het akkoord is gehomologeerd, kan het worden uitgevoerd. Tegen de beslissing van de rechter over het homologatieverzoek staat geen hoger beroep of cassatie open.

Advies en begeleiding bij de WHOA

Het WHOA-traject is een complex proces waarbij goede ondersteuning door juridische en financiële deskundigen essentieel is. Crowe Peak kan u begeleiden en adviseren bij de WHOA. Wij helpen u om en dreigende faillissement te voorkomen zodat uw onderneming weer toekomstperspectief heeft. Neem vandaag nog contact op met Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl