088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Wet Arbeidsmarkt in Balans: premiedifferentiatie voor WW wijzigt

Een van de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt is dat de sectorindeling voor de Werkloosheidswet (WW) en de uniforme premie AWf voor de WW worden afgeschaft en worden vervangen door een gedifferentieerde premie.

Lees hier alles over de WAB

WW-premie: de nieuwe hoge en lage premiepercentages

Per 1 januari 2020 zijn er twee WW-premies: een lage premie en een hoge premie. Het verschil tussen de lage en de hoge WW-premie bedraagt 5 procentpunten. De premiepercentages kunnen jaarlijks worden gewijzigd bij het besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor 2020 bedraagt de lage WW-premie 2,94% en de hoge WW-premie 7,94%.

Wanneer is een lage WW-premie van toepassing?

Een lage WW-premie is van toepassing indien een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, die geen oproepovereenkomst is.

Van oproepovereenkomst is er sprake:

 • Als de arbeidsomvang niet is vastgesteld in een aantal uren per week of per maand;
 • Als de arbeidsomvang is niet vastgesteld per jaar waarbij het loon gelijkmatig over het jaar is gespreid;
 • Wanneer de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht voor de eerste 6 maand (of bij CAO afgeweken periode) overeengekomen is.

Indien een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voor bijvoorbeeld 40 uur per week en in het contract geen uitsluiting van loondoorbetalingsplicht voor de eerste 6 maanden is opgenomen, zal voor deze werknemer een lage WW-premie gelden.

Daarnaast is de lage WW-premie altijd van toepassing in de volgende gevallen:

 • Bij een praktijk- en arbeidsovereenkomst met een BBL-leerling;
 • Als een werknemer jonger is dan 21 jaar en de arbeidsovereenkomst maximaal 12 uur per week is;
 • Bij uitkeringen op basis van werknemersverzekeringen (WAZO, WAO, WIA, WW, ZW).

December 2019 Update: Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie

Wanneer is een hoge WW-premie van toepassing?

Voor alle gevallen waarin niet aan de voorwaarden van de lage WW-premie wordt voldaan geldt de hoge WW-premie. Dit betekent dat op alle bepaalde tijd contracten, 0-uren contracten en min-max contracten een hoge premie zal gelden.

Dit betekent ook dat op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van 40 uur per week een hoge WW-premie van toepassing is indien deze arbeidsovereenkomst een clause bevat die de loondoorbetalingsplicht voor de eerste 6 maanden uitsluit. Om te voorkomen dat de premie alsnog wordt verhoogd adviseren wij u om te controleren of de arbeidsovereenkomsten een bepaling bevatten op grond waarvan loondoorbetalingsplicht voor de eerste 6 maanden (of langere periode) wordt uitgesloten.

Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voor bijvoorbeeld 40 uur per week maar de arbeidsverhouding niet schriftelijk is vastgelegd, zal een hoge WW-premie van toepassing zijn.

Herziening van lage WW-premie naar hoge WW-premie

Een lage WW-premie kan achteraf worden aangepast in hoge WW-premie. Andersom is dit niet mogelijk. De lage WW-premie zal in de volgende gevallen in hoge WW-premie worden aangepast:

 • Als de arbeidsovereenkomst eindigt binnen twee maanden na de startdatum. De reden voor de beëindiging is hierbij niet van belang.
 • Wanneer de werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% uren krijgt betaald dan de overeengekomen uren. Dit is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomsten met een (gemiddeld) arbeidsomvang van minimaal 35 uur per week.

Voor de voornoemde 30% regeling tellen alle uren mee die worden uitbetaald. Dit betekent dat het gaat om de werkelijk gewerkte uren inclusief betaald overwerk, maar ook om ziekte uren, vakantie uren en uren tijdens vrijstelling van werk, aanwezigheidsdiensten, consignatie uren en bereikbaarheidsuren.

WW-premie en de verplichtingen van de werkgever

De werkgever zal verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de juiste WW-premie. De Belastingdienst en het UWV zullen verantwoordelijk zijn voor de handhaving. Om dit mogelijk te maken zal de werkgever verplicht zijn om op de loonstrook te melden of het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd gaat. Daarnaast moet in de loonaangifte worden aangegeven of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, wat de aard is van het contract (of dat het een oproepovereenkomst is) en ook het aantal verloonde uren moet worden vermeld.

Gevolgen de onjuiste toepassing lage WW-premie

Als de Belastingdienst kan aantonen dat er sprake is van grove schuld of opzet, kan aan de werkgever een vergrijpboete worden opgelegd met een maximum van 100% van de niet of niet tijdig betaalde premie.
Indien er zonder opzet een fout is gemaakt, dan kan de onjuiste aangifte worden gecorrigeerd. Dit staat los van de voornoemde boete. Ook indien de situatie wijzigt kan de werkgever de WW-premie “herzien”.

Heeft u vragen over de nieuwe WW-premies of over de WAB? Neem dan gerust contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl