088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Wet Arbeidsmarkt in Balans: transitievergoeding 2020

Per 1 januari 2020 zal de berekening van de transitievergoeding veranderen. Hieronder treft u een opsomming van de meeste veranderingen aan.

 • Vanaf 1 januari 2020 krijgt de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding in plaats van na 24 maanden.
 • De opbouw van de transitievergoeding is aangepast met als gevolg dat oudere werknemers en werknemers met een langere dienstverband een lagere transitievergoeding zullen krijgen.
 • De kosten die de inzetbaarheid van de werknemer vergroten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
 • De Hoge Raad heeft besloten dat de werkgever verplicht is om het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op verzoek te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

Lees hier alles over de WAB

Opbouw van de transitievergoeding

Met de komst van WAB krijgt de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding. Op dit moment ontstaat dit recht pas na 24 maanden. Ook de duur van de arbeidsovereenkomst hoeft niet meer op halve dienstjaren te worden afgerond. Dit betekent dat ook met een dienstverband van bijvoorbeeld vier maanden de werknemer recht zal hebben op de transitievergoeding.

Anderzijds zal de opbouw van de transitievergoeding worden aangepast. De verhoogde opbouw bij langdurige dienstverband (een halve maand salaris per dienstjaar bij meer dan 10 jaar in dienst) wordt afgeschaft. Ook de overgangsregeling voor oudere werknemers eindigt per 1 januari 2020. Dit betekent dat vanaf 2020 wordt voor elk dienstjaar een transitievergoeding van een derde maandsalaris berekend, ook na 10 jaar dienstverband en onafhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Voor de berekening van de transitievergoeding zal enkel de lengte van de arbeidsovereenkomst en het bruto loon van belang zijn.

Het gevolg van deze aanpassing is dat oudere werknemers en werknemers met langere dienstverbanden na 2020 een lagere transitievergoeding zullen krijgen.

Transitievergoeding berekenen: looncomponenten

De overeengekomen maandsalaris geldt als basis voor de berekening. Echter dit maandsalaris moet vermeerderd worden met:
– Vakantiebijslag per maand;
– Vaste eindejaarsuitkering (bijvoorbeeld 13 maand) telt voor 1/12;
– De overeengekomen vaste looncomponenten (bijvoorbeeld vergoedingen voor ploegendiensten, overwerk en provisie). Hierbij wordt een gemiddelde berekend van 12 maanden voorafgaande aan de datum van het einde dienstverband.
– De overeengekomen variabele looncomponenten (bijvoorbeeld bonussen of winstuitkeringen). Hierbij wordt een gemiddelde berekend van alle variabele looncomponenten in de drie jaren voor het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Kosten in mindering op transitievergoeding

De kosten die de inzetbaarheid van de werknemer vergroten en de kosten die gemaakt zijn voor de bevordering van kennis en vaardigheden voor een andere functie, ook binnen de eigen organisatie, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Hierbij kan worden gedacht aan de kosten voor outplacement, kosten voor (om)scholing, kosten voor een opleiding welke niet gerelateerd is aan eigen functie, kosten voor een langere opzegtermijn waarbij de werknemer vrijgesteld is van werk. De kosten die zijn gemaakt voor de uitoefening van de huidige functie van werknemer kunnen niet in mindering worden gebracht. De voornoemde kosten kunnen alleen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht als de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Wanneer is een transitievergoeding verschuldigd?

De transitievergoeding is verschuldigd indien:

 • De arbeidsovereenkomst door werkgever is opgezegd of;
 • De arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever is ontbonden of;
 • De arbeidsovereenkomst is van rechtswege beëindigd en deze niet op initiatief van werkgever is voorgezet;
 • De arbeidsovereenkomst door werknemer is opgezegd of is ontbonden als gevolg door ernstig verwijtbaar handelen van werkgever.

Dit betekent dat er geen transitievergoeding is verschuldigd indien de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt. Ook is er geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging met wederzijds goedvinden, maar in dat geval zullen werkgever en werknemer een andere vergoeding afspreken.

Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid

De transitievergoeding is ook verschuldigd en wordt opgebouwd over de periode dat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Dat is het geval als de werknemer bijvoorbeeld langer dan 2 jaar ziek is en zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Om geen transitievergoeding te betalen werd het dienstverband van veel werknemers na twee jaar ziekte “slapend” in stand gehouden. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad besloten dat de werkgever verplicht is om het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op verzoek te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ‘goed werkgeverschap’ vereist dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Dit betekent dat indien een werknemer meer dan 2 jaar ziek is en er is geen vooruitzicht op herstel, de werknemer kan de werkgever verzoeken om het dienstverband te beëindigen met de betaling van de wettelijke transitievergoeding. Hierbij gaf de Hoge Raad aan dat de transitievergoeding hoeft niet meer te bedragen dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn na twee jaar ziekte of twee jaar ziekte vermeerderd met loonsanctie. Als de werknemer na 3 jaar dienstverband arbeidsongeschikt raakt en 2 jaar arbeidsongeschikt blijft zonder uitzicht op herstel en zonder loonsancties, zal de transitievergoeding moeten worden berekend over het dienstverband van 5 jaar.

Mocht u vragen hebben over de nieuwe transitievergoeding berekening of over de wet arbeidsmarkt in balans, kunt u gerust contact met ons opnemen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl